Nationaal Archief - Kabinet der Koningin - 1903

Deze tekst is de voorlopige, snelle annotatie van een deel van bovengenoemd archief. Per regel tekstbeeld uit het oorspronkelijke handgeschreven document is door vrijwilligers de tekst ingetypt via een web interface. Het doel is om met dit materiaal automatische schriftherkenners te trainen en te evalueren.

Annotatoren gevraagd

Bent u geinteresseerd in de geschiedenis van Nederland en hebt u enige kennis over politiek en bestuur in de periode 1900-1920 dan kunt u meehelpen met de annotatie van dit archief en krijgt u toegang tot voornoemde internetpagina. Neem in dat geval contact op met prof. dr. Lambert Schomaker, afdeling Kunstmatige Intelligentie van de Rijksuniversiteit Groningen.

0000 [L] [lege binnenkant voorkaft] - 1903/


reg02 [R] [Register] Aanbestedingen en leverantien - 1903/


reg03 [L] [Register] A [leeg] - 1903/


reg04 [R] [Register] Banken van Leening - 1903/


reg05 [L] [Register] Beroepswet (Zie op Fabrieken) - 1903/


reg06 [R] [Register] Cadettenschool (Zie Academie Kon Mil) - 1903/


reg07 [L] [Register] C [leeg] - 1903/


reg08 [R] [Register] Dagbladen en Tijdschriften - 1903/


reg09 [L] [Register] D [leeg] - 1903/


reg10 [R] [Register] Edelmoedige daden en belooningen - 1903/


reg11 [L] [Register] E [leeg] - 1903/


reg12 [R] [Register] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/


reg13 [L] [Register] F [leeg] - 1903/


reg14 [R] [Register] Gasfabrieken - 1903/


reg15 [L] [Register] Gemeentewerken - 1903/


reg16 [R] [Register] Handelmaatschappij (Ned) - 1903/


reg17 [L] [Register] H [leeg] - 1903/


reg18 [R] [Register] Invalidenhuis (Kon. Kol. Mil.) - 1903/


reg19 [L] [Register] I [leeg] - 1903/


reg20 [R] [Register] Jaar en Weekmarkten (Zie Markten) - 1903/


reg21 [L] [Register] J [leeg] - 1903/


reg22 [R] [Register] Kabinet der Koningin - 1903/


reg23 [L] [Register] Kaden (Zie Havens) - 1903/


reg24 [R] [Register] Landbouw en Tuinbouw - 1903/


reg25 [L] [Register] L [leeg] - 1903/


reg26 [R] [Register] Maatschappijen - 1903/


reg27 [L] [Register] M [leeg] - 1903/


reg28 [R] [Register] Naturalisatie - 1903/


reg29 [L] [Register] N [leeg] - 1903/


reg30 [R] [Register] Onderwijs Lager - 1903/


reg31 [L] [Register] O [leeg] - 1903/


reg32 [R] [Register] Paleizen (Kon) - 1903/


reg33 [L] [Register] Perzie - 1903/


reg34 [R] [Register] Quarantaine


reg35 [L] [Register] Q [leeg] - 1903/


reg36 [R] [Register] Raad van Ministers - 1903/


reg37 [L] [Register] R [leeg] - 1903/


reg38 [R] [Register] Saksen - 1903/


reg39 [L] [Register] S [leeg] - 1903/


reg40 [R] [Register] Taal (Nederlandsche) - 1903/


reg41 [L] [Register] T [leeg] - 1903/


reg42 [R] [Register] U [leeg] - 1903/


reg43 [L] [Register] U [leeg] - 1903/


reg44 [R] [Register] Vaandels - 1903/


reg45 [L] [Register] V [leeg] - 1903/


reg46 [R] [Register] Waarborg en belasting op gouden en zilveren werken - 1903/


reg47 [L] [Register] W [leeg] - 1903/


reg48 [R] [Register] IJkwezen (Zie Maten enz) [foutief geregistreerd, onder de letter X] - 1903/


reg49 [L] [Register] X [leeg] - 1903/


reg50 [R] [Register] IJkwezen (Zie Maten enz) - 1903/


reg51 [L] [Register] Y [leeg] - 1903/


reg52 [R] [Register] Zegel (Rijks) - 1903/


reg53 [L] [Register] Z [leeg] - 1903/


0001 [R] Adelstand - 1903/Jan/2 #1/2

  Jan 2 1/2 Rappt JD 23 Decb no 173/197, om machtiging om
    afwijzend te beschikken op de verzoekschriften
    om verheffing in den Nederlandschen Adel van
    1e J.R.F. Verschoor van Nisse, Ambachtsheer
    van Nisse te 's Gravenhage en F. Verschoor van Nisse.
    2e J.A.F. van der Meer van Kuffeler, predi kant te Moordrecht
    _-_ Fiat missive
  Jan 2 3 Rappt JD 23 Decb no 208, alsboven op een
    verzoekschrift om inlijving in den Neder
    landschen Adel van H.C.M. Brouwer Ancher
    te 's Gravenhage en Mr F.M. Brouwer Ancher
    Kantonrechter, te Oosterhout.
_-_ Fiat missive
  Jan 7 24/25 Rappt JD 2 Jan 204/203 alsboven op de ver
    zoekschriften om alsboven van
    1e Ds. J.J. Ph. Valeton, oud-hoogleeraar
    aan de Rijksuniversiteit te Groningen,
    wonende te Utrecht
    2e Mr. M.G.P. del Court van Krimpen te Velsen
    _-_ Fiat missive
  Jan 15 39 Rappt JD 12 Jan no 29 Geh, om J.C.C. den Beer
    Poortugael, gepensionneerd Luitenant-
    Generaal, lid van den Raad van State,
    te verheffen in den Nederlandschen Adel.
    _-_ Besluit fiat
  April 24 3 Rappt JD 16 April no 249, aanbieding ter onder
    teekening van het diploma der adelsverheffing
    _-_ Per missive onderteekend teruggezonden aan JD.
___
Vervolg op bladz 2.

0002 [L] Adelstand - 1903/Feb/16 #80

  Feb 16 80 Rappt JD 10 Feb no 175, om machtiging om af
    wijzend te beschikken op een verzoekschrift van
    [slechte regelsegmentatie]
    G.P.A.G.H. Roemer, Majoor bij het 2e Regt
    Huzaren, te Haarlem, strekkende om hem
    in den Nederlandschen Adel te verheffen.
_-_ Fiat missive
  Maart 10 9 Rappt JD 28 Feb no 210, aanbieding ter ondertee
    kening van de diploma's der erkenning
    in de Nederlandsche adel van de kinderen ge
    boren uit het huwelijk van Mr. E.E. Sickinghe
    met vrouwe A.F.F. Baud te Arnhem, bij
    KB van 28 October 1902 no 71. ... bladz 552
    _-_ Per missive de diploma's ondertee kend teruggezonden aan JD.
  Maart 18 25 Rappt JD 14 Maart n 68 Geh, om G.B.C.
    Stoop, gepensionneerd Generaal Majoor der
    Infanterie, te 's Gravenhage, te verhef
    fen in den Nederlandschen adel.
_-_ Besluit fiat
  April 9 55 Rappt JD 1 April no 224, aanbieding ter ondertee
    kening van het diploma de adelsverheffing
    _-_ Per missive onderteekend teruggezonden aan JD.
  Maart 19 45 Rappt JD 13 Maart no 204, om machtiging om
    afwijzend te beschikken op het verzoekschrift
    van W.F. van Stuyvesant Meyen, gepen
    sionneerd Schout bij Nacht titulair, te
    Utrecht, strekkende om hem in den Neder landschen Adel op te nemen.
_-_ Fiat missive
  April 14 52 Rappt JD 6 April no 111, alsboven van J. Fabius, gepen
    sionneerd Luitenant Kolonel der Genie, te Baarn,
    om verheffing in den Nederlandschen adel.
_-_ Fiat missive
___
Vervolg op bladz 3.

0003 [R] Adelstand - 1903/Juni/4 #49

  Juni 4 49 Rappt JD 29 Mei no 140, Geh, om D.J.H.N den
    Beer Poortugael, gepensionneerd Luite
    nant-Kolonel, Provinciaal Adjudant in
    Overijssel te Nijmegen, te verheffen in
    den Nederlandschen Adel.
_-_ Besluit fiat
  Juli 25 33 Rappt JD 21 Juni no 172, aanbieding ter ondertekening
    van het diploma der adelsverheffing.
    _-_ Per missive onderteekend teruggezonden aan JD
___ 201
  Juni 9 15/17 Rappt JD 29 Mei no 201/202/200, om machtiging
    om afwijzend te beschikken op de verzoek
    schriften van F.W. van der Goes, Dijkgraaf
    van het Polderdistrict de Circul van de Ooy
    te Berg en Dal, gemeente Groesbeek,
    Mr. B. van der Feen de Lille, griffier der
    arr. Rechtbank te Alkmaar, en A.H.
    Schade van Westrum, oud kapitein van
    het Regt. Grenadiers en Jagers, tijdelijk wo
    nende te Friedenau bij Berlijn, om ver
    heffing in den Nederlandschen Adel.
_-_ Fiat missives
  Juni 9 18 Rappt JD 29 Mei no 230, alsboven op het
    verzoekschrift van Jhr Mr A.R.P. van Kin
    schot te Meppel strekkende om hem het
    recht te geven den titel van Graaf of
    Baron te voeren, en tevens om aan den
    geslachtsnaam van Kinschot een zooda
    nigen naam toe te voegen als na onder
    zoek der stukken billijk zal blijken te zijn.
_-_ Fiat missive
  Novb 4 13 Rappt JD 29 Octb no 72 geh, om J.F. van Benthem
    van den Bergh, civiel-ingenieur te 's Gravenhage,
    te verheffen in den Nederlandschen Adel.
_-_ Besluit fiat
  Decb 14 21 Rappt JD 5 Decb no 180, met het diploma der adelsverheffing
    _-_ Per missive onderteekend teruggezonden aan JD.
___
Vervolg op bladz 4.

0004 [L] Adelstand - 1903/Novb/12 #6/8

    4 Vervolg van bladz 3 Dm
  Novb 12 6/8 Rappt JD 2 Novb no 119/120/121, om machtiging
    om afwijzend te beschikken op de adressen
    van 1e Jhr. L. de Geer te Lekkerkerk, om aan
    hem en aan zijne vier zusters de titels van baron
    en van barones te verleenen;
    2e M. en J. Reepmaker, beiden te Rotterdam
    om verheffing in den Nederlandschen adel.
    3e L.E. Roosmale Nepveu, te Velp, Mr. W. Roosmale
    Nepveu te Putten, Mr. A.H.L. en R. Ch.Th. Roosmale
    Nepveu, beiden te Velp, om verheffing in den
    Nederlandschen Adel en om toekenning van
    den titel van baron aan den oudsten manne
    lijken requestrant, overgaande bij recht van eerstgeboorte.
_-_ Fiat missives
  Novb 13 1 Rappt JD 6 Novb no 141, alsboven op een adres
    van L.R. Wentholt te 's Gravenhage, om
    verheffing in den Nederlandschen Adel
_-_ Fiat missive
  Decb 22 42 Rappt JD 18 Decb no 37 Geh om Mr. M. J. van
    Lennep, oud-raadsheer in het gerechtshof te
    Amsterdam en C. van Lennep, oud-lid van
    den gemeenteraad van Hilversum, te verhef
    fen in den Nederlandschen adel.
_-_ Besluit fiat
  Decb 22 43 Rappt JD 19 Decb no 38 geh. om C.M.E.R.C.
    von Bose, gepensionneerd Kapitein van het
    Ned. Ind. leger, wonende te Nijmegen in den
    Nederlandschen adel in te lijven
_-_ Besluit fiat
   
Vervolg op bladz 2084

0005 [R] Kantongerechten - 1903/Jan/2 #4

   
  Jan 2 4 Rappt JD 27 Decb no 144 A. Kabt, ter benoeming
    tot Griffier bij het kantongerecht te Win
    schoten, Mr. J.W. Zijlstra.
_-_ Besluit fiat
  Jan 9 21 Rappt JD 6 Jan no 152, om aan J.C. Doedens
    op zijn verzoek, eervol ontslag te verleenen uit
    zijne betrekking van Kantonrechter plaatsver
    vanger in het kanton Oss, en zulks met dankbetuiging.
_-_ Besluit fiat
  Jan 10 11 Rappt JD 6 Jan no 151, tot verhooging der jaar
    wedden van de Ambtenaren van het Openbaar
    Ministerie bij de Kantongerechten in het Arrondissement
    a. Groningen, ter standplaats Groningen Mr C. Star Numan,
    b. Zutphen, ter standplaats Zutphen Jhr Mr J.A. van der Does.
_-_ Besluit fiat
  Jan 12 8 Rappt JD 8 Jan no 3 A, Kabt, ter benoeming tot
    griffier bij het Kantongerecht te Sneek Mr Th.K. Dorama.
_-_ Besluit fiat
  Jan 19 23 Rappt JD 16 Jan no 5 Kabt, ter benoeming tot
    ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij
    de kantongerechten in het arrondissement
    a. Amsterdam, voor het kanton Amsterdam
    no 1, ter standplaats Amsterdam, Mr W.
    L Luyken Glashorst,
    b. Alkmaar, ter standplaats Alkmaar Mr A. Brants.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 6.

0006 [L] Kantongerechten - 1903/Jan/22 #32

   
  Jan 22 32 Rappt JD 19 Jan no 151, om aan C.C. Krom,
    op zijn verzoek een eervol ontslag te verleenen
    uit zijne betrekking van Kantonrechter-
    plaatsvervanger in het kanton Alphen en
    zulks met dankbetuiging.
_-_ Besluit fiat
  Feb 5 42 Rappt JD 30 Jan no 157, om aan J.G. Lijbering
    alsboven in het kanton Bergum, en zulks met dankbetuiging.
_-_ Besluit fiat
  Feb 6 66 Rappt JD 4 Feb no 19 A. Kabt, ter benoeming tot
    Griffier bij het Kantongerecht te Bergum, Mr P.C.J.A. Boele.
_-_ Besluit fiat
  Feb 6 67 Rappt JD 4 Feb no 12 C. Kabt, ter benoeming
    tot Kantonrechter-plaatsvervanger
    a. in het kanton Sneek: Mr E. Fennema ;
    b. in het kanton Arnhem Mr J Houwink
    c. in het kanton Zutphen Mr J.L. Steenlack,
_-_ Besluit fiat
  Feb 10 35 Rappt JD 5 Feb no 217, om aan Mr F. van der
    Plas op zijn verzoek, eervol ontslag te verlee
    nen uit zijne betrekking van Kantonrechter-
    plaatsvervanger in het kanton Gorinchem,
    en zulks met dankbetuiging.
_-_ Besluit fiat
____

0007 [R] Kantongerechten - 1903/Jan/2 #59

   
  Jan 2 59 Rappt RvSt 23 Decb n 23, ger. 4 Novb 1902 no 33 / advies / bladz 1420
    op het wetsontwerp tot wijziging van de jaarwedden
    der griffiers bij de rechterlijke colleges en ge
    rechten en van de daarmede verband houdende
    wettelijke voorschriften.
    -_- JD & FD om c & a Zie ook bladz 20 [slechte regel]
  Juni 10 34 Rappt JD & FD 28 Mei / 5 Juni no 125 / 100, ger. 2 Jan no 59 28 en 1745
    _-_ Boodschap aan de tweede Kamer der StGenl Zie nota omtrent
    " 11 16
_-_ Missives kennisgeving aan JD & FD de renvoiering van
    " " 17
_-_ Missive alsvoren aan RvSt met copie rappt het advies
    Ingetrokken 13 Sept 1905 no 24 blad 2025.
    [slechte regel]
  Feb 17 49/ Rappt JD 11 Feb no 260, tot verhooging der jaar
    lijksche vaste toelage voor kleine onkosten
    toegekend aan het Kantongerecht te Zaandam
    en aan de hierbij genoemde ambtenaren
    van het Openbaar Minister bij Kantongerechten
_-_ Besluit fiat
  Feb 23 105 Rappt JD 19 Feb no 25 C Kabt, ter benoeming tot
    kantonrechter plaatsvervanger en het kan
    ton Roermond Jhr Mr Th.E. Serraris te Roermond .
_-_ Besluit fiat
  Feb 26 49 Rappt JD 23 Feb no 146, tot nadere regeling
    der jaarwedde van den Ambtenaar van het
    Openbaar Ministerie bij de Kantongerechten
    in het arrondissement 's Hertogenbosch
    voor de kantons Veghel, Boxmeer en
    Einhoven ter standplaats Eindhoven,
    Mr. A.J.M.J.Bn van Wijnbergen.
_-_ Besluit fiat
____
Vervolg op bladz 8.

0008 [L] Kantongerechten - 1903/Feb/26 #82

    8 Vervolg van bladz 7 1903 Dm & Kantongerechten
   
  Feb 26 82 Rappt JD 23 Feb no 31 A. Kabt, ter benoeming tot
    ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de
    kantongerechten in het arrondissement Rotterdam
    voor de kantons Rotterdam no 1, 2, 3, Gouda
    en Schoonhoven ter standplaats Rotterdam
    Mr F.C. van Geer en om aan de ambtena
    ren van het Openbaar Ministerie bij de kanton
    gerechten in het arrondissement Rotterdam
    Mrs J. Hanegraaff, G.W.F. Wentholt en
    W.M. Visscher, nader als rechtsgebied aan
    te wijzen de kantons Rotterdam no 1, 2, 3,
    Gouda en Schoonhoven ter standplaats Rotterdam
_-_ Besluit fiat
  Maart 4 26 Rappt JD 28 Feb no 15 D Kabt, ter benoeming
    tot Kantonrechter-plaatsvervanger in het kan
    ton Oss. H.W. van Nes en H.F. van den Elzen
_-_ Besluit fiat
    Maart 14 29 rappt JD 7 Maart no 225, om aan Mr P.C.J.A.
    Boeles, griffier bij het kantongerecht te Ber
    gum, in zijne voornoemde qualiteit het dorp
    Hardegarijp voor zijn vast en voortdurend verblijf aan te wijzen.
_-_ Besluit fiat
  Maart 17 45 Rappt JD 13 Maart no 45 A Kabt, om aan Jhr
    Mr J.A. Schorer, op zijn verzoek, te verleenen
    een eervol ontslag uit zijne betrekking van
    Kantonrechter plaatsvervanger in het kanton Middelburg.
_-_ Besluit fiat
  Maart 18 21 Rappt JD 16 Maart no 48 A. Kabt, ter benoeming
    tot Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de
    Kantongerechten en arrondissementen 's Hertogenbosch voor
    de kantons Veghel, Boxmeer en Eindhoven ter standplaats Eindhoven Mr. K.C.J.M. Sassen
    _-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 9.

0009 [R] Kantongerechten - 1903/Maart/18 #22

   
  Maart 18 22 Rappt JD 16 Maart no 49 A. Kabt, ter benoeming tot
    Griffier bij het Kantongerecht te Weert, Zie 1 April 1903
    Mr A.G.A. Ridder van Rappard. no 2 bladz 10
_-_ Besluit fiat
  Maart 18 23 Rappt JD 16 Maart no 28 D, Kabt ter benoeming
    tot Kantonrechter-plaatsvervanger in het kanton
    Oosterhout, P. van der Mark.
_-_ Besluit fiat
  Maart 19 33 Rappt JD 17 Maart no 51 A, ter benoeming tot Amb
    tenaar van het Openbaar Ministerie bij de
    Kantongerechten in het Arrondissement Arn
    hem ter standplaats Arnhem Mr G. Meerman.
_-_ Besluit fiat
  Maart 21 38 Rappt JD 18 Maart no 55 A, Kabt ter benoeming
    tot Griffier bij het Kantongerecht te Heerlen Mr D. Frees.
_-_ Besluit fiat
  Maart 21 39 Rappt JD 18 Maart no 34 P. Kabt, ter herbenoeming
    van eenige kantonrechters-plaatsvervangers
_-_ Besluit fiat
  Maart 23 38 Rappt JD 16 Maart no 250, om aan Mr A. Bur
    ger, op zijn verzoek een eervol ontslag te ver
    leenen uit zijne betrekking van Kanton
    rechter plaatsvervanger in het Kanton
    Leeuwarden en zulks met dankbetuiging.
_-_ Besluit fiat
  Maart 24 31 Rappt JD 20 Maart no 145, om aan P.A. de Jong
    op alsboven in het Kanton Oostburg, en alsboven.
_-_ Besluit fiat
_____
Vervolg op bladz 10

0010 [L] Kantongerechten - 1903/Maart/24 #27

    10 Vervolg van bladz 9. 1903 Dm & Kantongerechten
    No Kantongerechten
  Maart 24 27 Rappt JD 21 Maart no 54 A. Kabt, ter benoeming
    tot Griffier bij het Kantongerecht te Sliedrecht Mr S.Th.A. Hermsen.

_-_ Besluit fiat
  Maart 31 79 Rappt JD 27 Maart no 128, om aan C.J. de Lussa
    net de la Sabloniere, op zijn verzoek, eervol ont
    slag te verleenen uit zijne betrekking van Kan
    tonrechter plaatsvervanger in het kanton
    Beetsterzwaag, en zulks met dankbetuiging
_-_ Besluit fiat
  April 1 2/3 Rappt JD 28 Maart no 62 A. Kabt 1o tot intrekking van
    het KB van 18 Maart 1903 no 22 / en ter benoeming / bladz 9
    tot Griffier bij het Kantongerecht te Weert Mr
    H.F.M. Kortmann en 2o tot herbenoeming tot
    Kantonrechter plaatsvervanger in het kanton
    Wageningen, Mr A.G.A. Ridder van Rappard
_-_ Besluit fiat
  April 6 11 Rappt JD 1 April no 68 A. Kabt, ter benoeming
    tot Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij
    de Kantongerechten in het arrondissement Rotter
    dam, voor de kantons Schiedam, Brielle en
    Sommelsdijk ter standplaats Schiedam Mr L.H. Roeters van Lennep.

_-_ Besluit fiat
  April 7 51 Rappt JD 1 April no 145, om aan W.A. Kleyn
    van de Poll, op zijn verzoek te verleenen een eer
    vol ontslag uit zijne betrekking van Kanton
    rechter-plaatsvervanger in het kanton Harder
    wijk en zulks met dankbetuiging.
_-_ Besluit fiat
_____
Vervolg op bladz 11

0011 [R] Kantongerechten - 1903/April/9 #46/47

   
    [slechte regel]
  April 9 46 / Rappt JD 6 April no 65C. / 27 D, Kabt, ter benoeming
    / 47 tot kantonrechter plaatsvervanger
    1o in het kanton Harderwijk, Mr W. Roosmale Nepveu
    2o in het kanton Bergum, C.F. Trip.
_-_ Besluiten fiat
  April 11 8 Rappt JD 4 April no 203, om aan A.J.J. van Steyn
    op zijn verzoek, te verleenen een eervol ontslag uit
    zijne betrekking van Kantonrechter plaatsvervanger
    in het kanton Helder, met dankbetuiging
_-_ Besluit fiat
  April 14 92 Rappt JD 9 April no 194 om aan L. Offerhaus
    J.Hzn op alsboven Goor, met alsboven.
_-_ Besluit fiat
  April 14 93 Rappt JD 8 April no 200, om aan Mr E. Dull
    op alsboven van ambtenaar van het Open
    baar Ministerie bij de Kantongerechten in
    het arrondissement Middelburg, voor de kan
    tons Middelburg en Goes, ter standplaats Middelburg.
_-_ Besluit fiat
  April 16 19 Rappt JD 9 April no 59 D Kabt, ter benoeming
    tot kantonrechter plaatsvervanger
    a. in het kanton Woerden, J. Stolk
    b. in het kanton Tholen, G.M. van Voorthuysen
_-_ Besluit fiat
  April 21 66 Rappt JD 17 April no 70 D, Kabt, ter benoeming
    tot Kantonrechter te Dordrecht, Mr K. Meyer Wiersma.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 12

0012 [L] Kantongerechten - 1903/April/24 #42

   
   
  April 24 42 Rappt JD 21 April no 76. C, Kabt, ter benoeming
    tot Kantonrechter-plaatsvervanger in het
    kanton Leeuwarden, Mr M.J.P.D. Baron
    van Harinxma thoe Slooten.
_-_ Besluit fiat
  April 25 66 Rappt JD 18 April no 180, om aan J.H. A. Evers
    op zijn verzoek eervol ontslag te verleenen uit
    zijne betrekking van Kantonrechter plaatsver
    vanger in het kanton Oirschot, en zulks met dankbetuiging.
_-_ Besluit fiat
  April 25 80 Rappt JD 22 April n 79 E. Kabt, ter benoeming
    tot Griffier bij het Kantongerecht te Hulst
    Mr F.A. Ebbinge Wubben.
_-_ Besluit fiat
  Mei 2 22 Rappt JD 27 April no 93 A. Kabt, ter benoe
    ming tot Griffier bij het Kantongerecht
    te Onderdendam, Mr C.J.G. Kniphorst
_-_ Besluit fiat
  Mei 2 23 Rappt JD 27 April no 64, D, Kabt, ter benoeming
    tot Kantonrechter-plaatsvervanger in het
    kanton Tholen, H.J. Tichelman.
_-_ Besluit fiat
  Mei 4 58 / 59 Rappt JD 24 April no 206/207, om aan G.J. ten
    Cate en aan J.M.H. Roersch, op hun ver
    zoek eervol ontslag te verleenen uit hunne
    betrekking van Kantonrechter plaatsvervanger
    resp. in het kanton Gorinchem en in het
    kanton Venlo en zulks met dankbetuiging
_-_ Besluiten fiat
_____
Vervolg op bladz 13.

0013 [R] Kantongerechten - 1903/Mei/5 #72

   
  Mei 5 72 Rappt JD 1 Mei no 71 D, Kabt, ter benoeming
    tot Kantonrechter-plaatsvervanger in het kan
    ton Middelburg, Mr J.J. Heyse.
_-_ Besluit fiat
  Mei 6 51 Rappt JD 1 Mei no 138, om aan D.A. Doyer, op
    zijn verzoek een eervol ontslag te verleenen uit
    zijne betrekking van Kantonrechter-plaats
    vervanger in het kanton Zuidbroek en
    zulks met dankbetuiging.
_-_ Besluit fiat
  Mei 11 67 Rappt JD 2 Mei no 195, tot verhooging der jaarwed
    de van den Ambtenaar van het Openbaar Ministe
    rie bij de Kantongerechten in het Arrondissement
    's Hertogenbosch, voor de Kantons Oss, Heusden
    Waalwijk en Oirschot, ter standplaats 's Her
    togenbosch, Mr I.G.J. Toutenhoofd
_-_ Besluit fiat
  Mei 12 48 Rappt JD 8 Mei no 91 D Kabt, ter benoeming
    tot Kantonrechter-plaatsvervanger in het
    kanton Oirschot, F. Stuart.
_-_ Besluit fiat
  Mei 13 40 Rappt JD 8 Mei no 157, om aan Mr B. Fen
    nema op zijn verzoek te verleenen eervol
    ontslag uit zijne betrekking van Kanton
    rechter-plaatsvervanger in het kanton Sneek.
_-_ Besluit fiat
  Mei 15 50 Rappt JD 11 Mei no 104 A Kabt ter benoeming tot Ambte
    naar van het Openbaar Ministerie bij de Kanton
    gerechten in het arrondissement:
    a. Breda, ter standplaats Breda, Mr J.P. Amshoff
    b. Dordrecht, ter standplaats Dordrecht, Jhr Mr H.E.E. RŲell.
_-_ Besluit fiat
_____
Vervolg op bladz 14.

0014 [L] Kantongerechten - 1903/Mei/15 #51

   
  Mei 15 51 Rappt JD 11 Mei no 103 A, om aan den Ambte
    naar van het Openbaar Ministerie bij de Kan
    tongerechten in het arrondissement Leeuwarden
    Mr A. Baron van Harinxma thoe Slooten,
    als rechtsgebied aan te wijzen, het arrondisse
    ment Leeuwarden in zijn geheel; en
    ter benoeming tot Ambtenaar van het Openbaar
    Ministeriele bij de kantongerechten in het
    arrondissement Leeuwarden, ter stanplaats
    Leeuwarden Mr J Bieruma Oosting.
_-_ Besluit Fiat
  Mei 15 52 Rappt JD 11 Mei no. 102 A Kabt, om als boven
    Middelburg, Mr J.W.A.M. Baron van
    Lamsweerde, als rechtsgebied aan te
    wijzen het arrondissement Middelburg
    in zijn geheel, en ter benoeming tot Amb
    tenaar van het Openbaar Ministerie bij de
    kantongerechten in het arrondissement
    Middelburg, ter Standplaats Middelburg Mr P.W.J. Bijnen.
_-_ Besluit fiat
  Mei 20 49 Rappt JD 14 Mei no 139, om aan L. Ruyssenaers,
    op zijn verzoek, te verleenen een eervol ontslag
    uit zijne betrekking van Kantonrechter-
    plaatsvervanger in het kanton Weert
    en zulks met dankbetuiging.
_-_ Besluit fiat
  Mei 22 33 Rappt JD 16 Mei no 137, om aan Mr C. Baron de Vos van
    Steenwijk, alsboven in het kanton Zwolle, alsboven,
_-_ Besluit fiat
  Mei 22 32 Rappt JD 18 Mei no 95 D Kabt, ter benoeming tot Kanton
    rechter plaatsvervanger in het kanton
    a Beetsterzwaag, J.T. Roessingh
    b. Harderwijk, A.P. Versluys.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 15.

0015 [R] Kantongerechten - 1903/Mei/23 #107

    Vervolg van bladz 14. 15
    1903 Dm & Kanton
    No gerechten
  Mei 23 107 Rappt JD 19 mei no 105 C, om aan Mr. W. B.
    Westermann, op zijn verzoek, eervol ont
    slag, met dankbetuiging enz te verleenen uit
    zijne betrekking van en ter benoeming tot
    Kantonrechter-plaatsvervanger in het kan
    ton Amsterdam IV: Mr. S.R. Bakker.
    _-_ Besluit fiat
  Mei 29 32 Rappt JD 25 Mei no 111 D, Kabt, ter benoeming
    tot kantonrechter te Groenlo, Mr Th. Evekink.
_-_ Besluit fiat
  Mei 29 33 Rappt JD 22 Mei no 109C. Kabt, tot het verleenen
    van eervol ontslag op zijn verzoek en met dank
    betuiging aan Mr. C.P. Zaaijer, als en ter
    benoeming van Mr E.S. Hollander tot
    Kantonrechter plaatsvervanger in het kan ton Rotterdam No I.
_-_Besluit fiat
  Mei 29 34 Rappt JD 23 Mei no 114C Kabt, ter benoeming
    tot Kantonrechter plaatsvervanger in het
    kanton Venlo: Mr. W.M.H. Wolters.
_-_Besluit fiat
  Mei 30 64 Rappt JD 17 Mei no 176, om te gelasten dat de
    minuten der akten in burgerlijke zaken van
    het Kantongerecht te Apeldoorn van oudere
    dagteekening dan 1 Januari 1890 worden
    overgebracht naar de Griffie van dat Kan
    tongerecht ten einde aldaar te worden bewaard.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 16

0016 [L] Kantongerechten - 1903/Juni/3 #81/82

  Juni 3 81/82 Rappt JD 29/28 Mei no 106D / 113 C Kabt, ter benoeming tot
    Kantonrechter plaatsvervanger
    1o in het kanton Gorinchem, A. A. Th. A. Bloemerts,
    2o in het kanton s Gravenhage, Mr. R. van Veen.
_-_ Besluiten fiat
  Juni 10 29 Rappt JD 5 Juni no 118 D, ter benoeming tot
    Kantonrechter te Bolsward, Mr. D ten Bokkel Huinink.
    _-_ Besluit fiat
  Juni 11 75 Rappt JD 5 Juni no 149, tot verhooging der jaar
    wedde van den ambtenaar van het openbaar
    Ministerie bij de Kantongerechten in het arron
    dissement Winschoten, ter Standplaats Winschoten Mr J.D. Tresling.
_-_ Besluit fiat
  Juni 12 44 / Rappt JD 9 Juni no 130 / 131 A, Kabt. ter benoeming
    / 45 tot griffier bij het Kantongerecht
    1o te Maastricht, Mr G.M.J. Bonhomme
    2o te Meppel, Mr H.K. Roessingh.
_-_ Besluiten fiat
  Juni 15 52 Rappt JD 10 Juni no 115 D, Kabt, ter benoeming tot
    Kantonrechter te Medemblik Mr K. N. Hengeveld.
_-_ Besluit fiat
  uni 15 52 Rappt JD 11 Juni no 112 D, Kabt, ter benoeming
    tot Kantonrechter-plaatsvervanger in het
    Kanton Oostburg, L. Ruyssenaers.
_-_ Besluit fiat
  Juni 19 49 Rappt JD 16 Juni no 125 N, Kabt, ter benoeming
    van eenige Kantonrechters-plaatsvervangers.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 17.

0017 [R] Kantongerechten - 1903/Juni/22 #90

   
  Juni 22 90 Rappt JD 16 Juni no 214, tot het verleenen eener
    jaarlijksche vaste toelage voor kleine onkosten
    aan den vierden Ambtenaar van het Openbaar
    Ministerie bij de Kantongerechten in het
    Arrondissement Rotterdam voor de Kan
    tons Rotterdam 1, 2, 3, Gouda en Schoonhoven.
_-_ Besluit fiat
  Juni 30 15 Rappt JD 24 Juni no 122D, Kabt,, ter benoeming
    tot kantonrechter plaatsvervanger in het Kan
    ton Sneek, Mr H. Okma.
_-_ Besluit fiat
    [slechte regel]
  Juli 1 60 Rappt JD 25 Juni n 126 D Kabt, alsboven A
    mersfoort, Mr. W.M.J. van Lutterveld en J.H. Krudop.
_-_ Besluit fiat
  Juli 2 53 Rappt JD 25 Juni n 191, tot verhooging van
    de aan het Kantongerecht te Almelo
    toegelegde jaarlijsche vaste toelage voor kleine onkosten.
_-_ Besluit fiat
  Juli 7 53 Rappt JD 2 Juli n 146A Kabt. ter benoeming
  Juli 7 --/54 Rappt JD 2 Juli n --/147A Kabt. ter benoeming
    Tot Griffier bij het kantongerecht
    Sept 14 77 a. te Gulpen, Mr. P.D.A. Schoenmaekers,
    b. te Brielle, Mr. Z.Th.N. de Jongh van Arkel.
_-_ Besluit fiat
  Juli. 8 51 Rappt JD 4 Juli n 152 A, Kabt. alsboven
    te Schagen, Mr. A. van Haarlem.
_-_ Besluit fiat.
  Juli 8 51 Rappt JD 4 Juli n 138 C. Kabt ter benoeming tot Kan
    tonrechter plaatsvervanger
    a. in het kanton Goor, P.L. Pruissen
    b. in het kantoor Almelo, Mr F.A. ten Cate
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 18

0018 [L] Kantongerechten - 1903/Juli/9 #37/38

   
    Juli 9 37 / Rapport JD 6 Juli no 153/154 A Kabt, ter benoeming tot
    Griffier bij het Kantongerecht
    1o te Bolsward, Mr. J.E. Koning
    2 te Oirschot, Mr. S. Meihuizen.
_-_ Besluiten fiat
  Juli 10 42 Rappt JD 4 Juli no 173, tot verhooging der jaarwedde van
    1o den Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
    bij de Kantongerechten in het Arr. Middelburg
    ter standplaats Middelburg Mr. J.W.A.M. Baron van Lamsweerde;
    2 den Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
    bij de Kantongerechten in het arr. Amsterdam
    voor de Kantons Amsterdam III en Hilversum
    ter Standplaats Amsterdam Mr. A.J. Blok
_-_ Besluit fiat
  Juli 15 31 Rappt JD 13 Juli n 150 D Kabt, ter benoeming
    tot Kantonrechter te Oss, Mr M.M. Brou wer Ancher
_-_ Besluit fiat
    Juli 24 60 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet
    tot wijziging van de Artt 122 der wet van 9 April
    1877 (Stbl no 79) tot vaststelling van de klassen
    der Kantongeregten en van de jaarwedden
    der Kantonregters en der Ambtenaren bij de
    Kantongeregten, enz.
_-_ Fiat executie
    Staatsblad nr 234.
    [slechte regel]
  JUli 24 103 Rappt JD 18 Juli n 158 A, ter benoeming
    Tot Griffier bij het kantongerecht te Heerenveen, Mr. J.J.E. Boschloo,
_-_ Besluit fiat
_____
Vervolg op bladz 19

0019 [R] Kantongerechten - 1903/Juli/24 #104

   
  Juli 24 104 Rappt JD 21 Juli no 157, tot intrekking van
    het KB van 18 Jan 1901 no 12 / waarbij aan / bladz 1155.
    de Kantons Zuidbroek, Leeuwarden
    eervol ontslag te verleenen uit zijne be
    trekking van Kantornrechter te Onder
    dendam, en zulks met dankbetuiging.
    ger in het kanton Terborg, en zulks met dankbetuiging.
_-_ Besluit fiat

0020 [L] Rechtbanken - 1903/Jan/8 #38

  Jan 8 38 Rappt JD 3 Jan no 128, om aan Jhr Mr. E.N.
    de Brauw, op zijn verzoek, een eervol ontslag
    plaatsvervanger in de arr. rechtbank te
    ming in de Arr. rechtbank te 's Gravenhage
    Rechter in de arr rechtbank te Groningen L.B. Lohman.
_-_ Besluit fiat

0021 [R] Rechtbanken - 1903/Feb/23 #106

  Feb 23 106 Rappt JD 20 Feb no 24 C. Kabt, ter benoeming tot
    President der Arr. Rechtbank te Almelo
    Mr W. ten Bruggen Cate, thans rechter
_-_ Besluit fiat
  Feb 26 81 Rappt JD 23 Feb no 30 A, Kabt, ter benoeming
    tot Substituut Griffier bij de Arr. Rechtbank
    te Arnhem, Mr A.D.H. Quintus.
_-_ Besluit fiat
  Feb 27 9 Rappt JD 23 Feb no 169, om aan Mr H.W. de Bas,
    op zijn verzoek te verleenen een eervol ontslag
    uit zijne betrekking van Rechter in de Arr.
    Rechtbank te Dordrecht en zulks met dank betuiging.
_-_ Besluit fiat
  Maart 2 43 Rappt JD 27 Feb no 132/1902 Kabt, ter benoeming
    tot Rechter in de Arr. Rechtbank te Tiel Mr C.W. Maris.
_-_ Besluit fiat
  Maart 3 39 Rappt JD 28 Feb no 23 D Kabt, ter benoeming
    tot Rechter plaatsvervanger in de Arr. Recht
    bank te Dordrecht Mr W. Dicke en Mr
    J. Salomonson, en machtiging tot mede
    deeling aan Mr Salomonson, dat deze benoe
    ming geacht wordt zijn ontslag als kan | de machtiging
    tonrechter-plaatsvervanger in te sluiten
_-_ Besluit fiat | is verzuimd te verleenen
  Maart 6 30 Rappt JD 3 Maart n 171, om aan Mr W.A.
    't Hooft, op zijn verzoek, een eervol ontslag
    te verleenen uit zijne betrekking van Pre
    sident der Arr. Rechtbank te Haarlem
    en zulks met dankbetuiging.
_-_ Besluit fiat
____
Vervolg op bladz 22.

0022 [L] Rechtbanken - 1903/Maart/7 #28

    22 Vervolg van bladz 21. Dm
  Maart 7 28 Rappt JD 5 Maart no 37, ter benoeming tot Substi
    tuut Officier van Justitie bij de Arr. Recht
    bank te Arnhem, Mr. P.J.M. Schaepman.
_-_ Besluit fiat
  Maart 11 38 Rappt JD 9 Maart no 210, om aan Mr. N. de Rid
    der, met het oog op zijne benoeming tot Burge
    meester van Leiden, een eervol ontslag te
    verleenen uit zijne betrekking van Officier
    van Justitie bij de arr Rechtbank te Groningen
_-_ Besluit fiat
    tot Officier van Justitie bij de Arr. Rechtbank
    Rechter in de arr Rechtbank te Amsterdam Mr. W.F. Bijleveld.
_-_ Besluit fiat
    tot Substituut Griffier bij de arr. rechtbank

0023 [R] Rechtbanken - 1903/Maart/24 #26

    Vervolg van bladz 22. 23
   
  Maart 24 26 Rappt JD 21 Maart no 58 A, Kabt, ter benoeming
    tot Substituut Officier van Justitie bij de
    Arr. Rechtbank te 's Hertogenbosch, Mr L.G.A. Vos de Wael
_-_ Besluit fiat
  Maart 24 28 Rappt JD 21 Maart no 41 A, ter benoeming
    tot Rechter plaatsvervanger in de Arr Recht
    bank te s Gravenhage Jhr Mr W.Th. C. van Doorn.
_-_ Besluit fiat
  Maart 31 76 Rappt JD 27 Maart no 57 D, ter benoeming tot
    Rechter in de arr rechtbank te 's Hertogenbosch Mr. K.M. Phaff.
_-_ Besluit fiat
    tot Officier van Justitie bij de arr. Rechtbank
    te Alkmaar Mr J.J. Carsten.
_-_ Besluit fiat
    tot Rechter in de arr. Rechtbank
    ontslag uit zijne betrekking van rechter in
    de arr. rechtbank te Maastricht.
_-_ Besluit fiat
____
Vervolg op bladz 24

0024 [L] Rechtbanken - 1903/April/21 #67

  April 24 40 Rappt JD 21 April n 84 A. Kabt ter benoeming
    tot Officier van Justitie bij de arr. Rechtbank
    en tot Substituut Officier van Justitie bij de Arr. Rechtbank
  April 24 41 Rappt JD 21 April n 83c A Kabt. ter benoeming
    tot Substituut Officier van Justitie bij de arr
  Mei 2 21 Rappt JD 27 April n 92 A Kabt, ter benoeming
    tot Substituut Giffier bij de arr. rechtbank te Assen Mr A. van der Ley.
_-_ Besluit fiat

0025 [R] Rechtbanken - 1903/Mei/16 #50

  Mei 16 50 Rappt JD 13 Mei n 88 D. Kabt, ter benoeming
  Mei 30 63 Rappt JD 27 Mei n 117 C. Kabt, ter benoeming tot
    President der arr. Rechtbank te Alkmaar Mr. J.W. Mulder.
_-_ Besluit fiat
  Juni 15 51 Rappt JD 10 Juni n 123 A, Kabt, ter benoeming tot

0026 [L] Rechtbanken - 1903/Juni/25 #44

  Juni 25 44 Rappt JD 23 Juni no 133 D, Kabt, ter benoeming
    tot rechter in de Arr. Rechtbank te Heeren veen Mr J.P. Cleveringa
_-_ Besluit fiat
  Juli 1 59 Rappt JD 27 Juni no 135 D, ter benoeming tot
    Rechter plaatsvervanger in de Arr rechtbank
    te Amsterdam Mr P. Scholten.
_-_ Besluit fiat
  Juli 7 52 Rappt JD 2 Juli no 145 A, Kabt, ter benoeming tot
    Substituut-griffier bij de arr rechtbank
    te Dordrecht Mr J.J. Bergsma Thzn.
_-_ Besluit fiat
  Juli 15 29/30 Rappt JD 13 Juli no 148/149 D, Kabt, ter benoeming
    30 tot Rechter in de arr. Rechtbank 1o te Rotterdam, Mr L.E. Visser ; 2 te Tiel, Mr H.C. Dresselhuys.
_-_ Besluiten fiat
  Juli 15 32 Rappt JD 13 Juli no 151 D Kabt, ter benoeming
    tot rechter plaatsvervanger in de arr. recht
    bank te Zutphen Mr G.M. van Voorthuysen
_-_ Besluit fiat
    Juli 24 60 Adres 1e Kamer der StGenl. met de aangenomen wet
    tot wijziging van de artt 1 & 2 der wet van 9 April
    1877 (Stbl no 79), tot vaststelling van de klassen Zie 25 Ju
    en Zamenstelling der arr. regtbanken, van no 47 bladz
    de jaarwedden der leden van en ambtenaren bij die regtbanken, enz
    _-_ Fiat executie Staatsblad no 234
_____
Vervolg op bladz 27.

0027 [R] Rechtbanken - 1903/Sept/7 #46

    nen uit zijne betrekking van Rechter plaats
    en zulks met dankbetuiging.
_-_ Besluit fiat
    zijne betrekking van Rechter in de Arr. Recht
    bank te Rotterdam.
_-_ Besluit fiat
    tot Rechter in de Arr. Rechtbank te Leeu
    Arr. Rechtbank te Amsterdam.

0028 [L] Gerechtshoven - 1903/Jan/6 #6

    in het Gerechtshof te Arnhem, en zulks
    met dankbetuiging.
_-_ Besluit fiat
    's Hertogenbosch, Mr. Th. J.A. Duynstee.
_-_ Besluit fiat
Vervolg op bladz 29.

0029 [R] Gerechtshoven - 1903/Mei/2 #20

    tot Raadsheer in het Gerechtshof te 's Gra
    H.J. Kist, op zijn verzoek, eervol ontslag te
    verleenen uit zijne betrekking van Procureur
    Generaal bij het Gerechtshof te Amsterdam
    en zulks met dankbetuiging.
_-_ Besluit fiat
    hof te Amsterdam Mr J.C. Baron Band
    en zulks met dankbetuiging.
_-_ Besluit fiat

0030 [L] Wapens - 1903/Jan/2 #6

  Jan 2 6 Rappt JD 23 Decb no 198, tot het verleenen van
    een wapen aan de gemeente Nieuwe-Pekela
    en zulks met afwijzing van het verzoek om
    vrijstelling van de taxe wegens wapenver leening verschuldigd.
_-_ Besluit fiat
  Juli 21 93 Rappt JD 14 Juli no 163 tot het verleenen van
    vergunning aan Mr A.L.N. van den Clooster
    baron Sloet tot Everlo, Griffier bij het
    Kantongerecht te Tilburg, wonende aldaar, Zie 15 Ja
    om zijn aangeboren geslachtswapen te no 44 bladz
    vierendeelen met het wapen van het ge slacht van den Clooster.
_-_ Besluit fiat
  Sept 10 55 Rappt JD 4 Sept no 139 alsboven aan Jhr W.
    van Lintelo de Geer te Amsterdam om alsboven van Lintelo
    _-_ Besluit fiat 2 Octb 203
  Octb 9 35 / 36 Rappt JD 2 Octb / 29 Sept no 203 / 192, tot het verleenen
    / 36 van een wapen aan de gemeenten Kan
    tens en Adorp, en zulks met vrijstelling
    van de ter zake dezer wapenverleening verschuldigde taxe.
_-_ Besluiten fiat
  Octb 12 20 Rappt JD 5 Octb no 195, alsboven aan de gemeen
    te Warffum, en zulks met alsboven.
_-_ Besluit fiat
  Octb 29 39 Rappt JD 22 Octb no 221, aanbieding ter onder
    teekening van het diploma der vermeerdering
    van het geslachtswapen van Jhr W. van Lin
    telo de Geer te Amsterdam
    Per missive het diploma onderteekend teruggezonden aan JD.
___
Vervolg op bladz 31.

0031 [R] Wapens - 1903/Novb/4 #11

  Novb 4 11 Rappt JD 29 Octb no 146, tot het verleenen van
    een wapen aan de gemeente Grijpskerk,
    en zulks met vrijstelling van de ter zake dezer
    wapenverleening verschuldigde taxe.
    _-_ Besluit fiat
  Decb 24 8 Rappt JD 17 Decb no 177, alsboven aan de gemeen
    te Klimmen, met alsboven.
_-_ Besluit fiat
_____

0032 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Jan/2 #7

    overschrijving op het IV Hoofdstuk der Staats begrooting, dienst 1902.
_-_ Besluit fiat
    Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1902
_-_ Besluit fiat
    Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1902
_-_ Besluit fiat
    Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1902
_-_ Besluit fiat
    Fiat executie Staatsblad nr 5.
    Staatsblad nr 6.
___
Vervolg op bladz 33.

0033 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Jan/12 #35

   
    IXe Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1902 n 21 bladz 599
_-_ Fiat executie
    Staatsblad nr 11.
    van gelden op verhoogd art 65 van Hoofdstuk V der Staats begrooting, dienst 1902
_-_ Besluit fiat
    Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1902
_-_ Besluit fiat
  Jan 20 7 Rappt FD 17 Jan n 72, om machtiging om
    bij den RvSt de overweeging aanhangig te
    Stuk B der der Staatsbegrooting, dienst 1902.
_-_ Fiat missive
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.
    Staatsblad nr 135.
______
Vervolg op bladz 34.

0034 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Jan/22 #15

   
    Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1902
_-_ Besluit fiat
    Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1902
_-_ Besluit fiat

0035 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Jan/31 #31

   
    Staatsblad nr 45.
    Staatsblad nr 47.
____
    Staatsblad nr 56.

0036 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Feb/5 #23

    der Staatsbegrooting, dienst 1903
_-_ Besluit fiat
    Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1903
_-_ Besluit fiat

0037 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Feb/10 #31

   
    den Rvst de overweging aanhangig te maken
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.
    Juni 29 15 Adres 1 Kamer der StGEnl met de aangenomen wet
_-_ Fiat executie
    Staatsblad nr 163.
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.
    Staatsblad nr 115.
______
Vervolg op bladz 38

0038 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Feb/12 #6

    Staatsbegrooting, dienst 1903
_-_ Besluiten fiat
    Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1902
_-_ Besluit fiat

0039 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Feb/20 #2

    om bij den RvSt de overweeging aanhangig te
    April 11 62 Adres 1e Kamer der StGEnl met de aangenomen wet
_-_ Fiat executie Staatsblad nr 102

0040 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Feb/16 #85

    begrooting van Suriname, dienst 1903
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.
    " " 9
_-_ Missive kennisgeving aan KD & FD
    Staatsbladen nr 210 t/m 218

0041 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Maart/5 #36

  Maart 6 36 Rappt MD 4 Maart n 68, om machtiging
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.
    Juli 22 54 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet
_-_ Fiat executie
    Staatsblad nr 200.

0042 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Maart/9 #33

    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.
    Juli 22 57 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet
_-_ Fiat executie
    Staatsblad nr 203
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.
    Juli 22 64 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet
_-_ Fiat executie
    Staatsblad nr 213.
______
Vervolg op bladz 43.

0043 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Maart/10 #12

   
    bij den RvSt de overweging aanhangig te maken
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.
    " " 50
_-_ Missive kennisgeving aan JD
    Juli 22 63 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet
_-_ Fiat executie
    Staatsblad nr 209.
    Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1903
_-_ Fiat missive
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.
    Juli 22 68 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet
_-_ Fiat executie
    Staatsblad nr 214.
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.
    Juli 22 64 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet
_-_ Fiat executie
    Staatsblad nr 210.
______
Vervolg op bladz 44.

0044 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Maart/10 #18

   
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.
    " " 44
_-_ Missive kennisgeving aan MD
    Juli 22 65 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet
_-_ Fiat executie
    Staatsblad nr 211.
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.
    Juli 22 66 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet
_-_ Fiat executie
    Staatsblad nr 212.
    II en VIII B der Staatsbegrooting, dienst 1903
_-_ Fiat missive
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.
    Juli 22 61/62 Adressen 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wetten
_-_ Fiat executie
    _____ Staatsbladen nr 207 en 208.
Vervolg op bladz 45

0045 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Maart/12 #10

   
    Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1902
_-_ Besluit fiat
    XI Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst

0046 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Maart/23 #9

   
  Maart 23 9 Rappt MD 20 Maart n 88, om machtiging om
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.
    Juli 22 55 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet
_-_ Fiat executie
    Staatsblad nr 201.

0047 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Maart/30 #55

   
    overschrijving op het V Hoofdstuk der Staatsbegroo ting, dienst 1902
_-_ Besluit fiat
  April 1 33 Rappt MarD 28 Maart n 38, tot voldoening
    ten last van VI Hoofdstuk der Staatsbegrooting
    Hoofdstuk VI der Staatsbegrooting voor 1903
    van eenige vordering ten laste van het Dept van Marine.
_-_ Besluit fiat
    Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1902
_-_ Besluit fiat
    Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1902
_-_ Besluit fiat

0048 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/April/22 #46

   
    om bij den RvSt de overweeging aanhangig te
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.
    " 18 3
_-_ Missive kennisgeving aan MarD
    Staatsblad nr 162.
   
Vervolg op bladz 49

0049 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Mei/5 #99

   
    der Staatsbegrooting, dienst 1903
_-_ Besluit fiat
    Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1902
_-_ Besluit fiat
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.
    Staatsblad nr 243.
______
Vervolg op bladz 50.

0050 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Mei/14 #31

   

0051 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Mei/16 #55

    Vervolg van bladz 50. 51 1903 Dm & No Begrootingen van Staatsbehoeften
  Mei 16 55 Rappt JD 8 Mei no 207, tot beschikbaarstelling
    van gelden op het IV Hoofdstuk der Staatsbe
    grooting, dienst 1903, tot voldoening eener de
    claratie van de Naaml. Vennp. Het gebouw
    voor Kunsten en Wetenschappen te 's Graven
    hage, wegens huur van een der localen in
    dat gebouw voor het afnemen van examen
    van sollicitanten naar de betrekking van
    schrijver bij de gevangenissen.
_-_ Besluit fiat
  Mei 19 16 Rappt WD 14 Mei La I, om machtiging om bij den
    RvSt de overweging aanhangig te maken
    van een wetsontwerp tot verhooging + van het + en aanvulling (gewijzigd)
    IX Hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1903
_-_ Fiat missive
  Juni 15 13 Rappt RvSt 9 Juni no 33, ger. 19 Mei no 16
_-_ WD om c & a
  Juni 25 78 Rappt WD 22 Juni l. N, ger. 15 Juni no 13
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.
    " 26 43 -=- Missive kennisgeving aan WD .
    " " 44 -=- Missive alsvoren aan RvSt met copie rappt
    Decb 7 79 Adres 1 Kamer der St Genl met de aangenomen wet
_-_ Fiat executie
    Staatsblad no 311
  Mei 20 18 Rappt WD 13 Mei l. Y, als boven tot aanvulling
    en verhooging van het IX Hoofdstuk der Staats begrooting, dienst 1903.

_-_ Fiat missive
  Mei 27 12 Rappt RvSt 26 Mei no 15, ger. 20 Mei no 18
_-_ WD om c & a
  Juni 3 52 Rappt WD 29 Mei l I, ger. 27 Mei no 12
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.
    " 4 1/2 -=/=- Missives kennisgeving aan WD en aan RvSt
    Juli 24 94 Adres 1 Kamer der St Genl met de aangenomen wet
_-_ Fiat executie
    Staatsblad no 247
_____
Vervolg op bladz 52.

0052 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Mei/20 #16

   
    om bij den RvSt de overweeging aanhangig te
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.
    Staatsbladen nr 226 t/m 228
    overschrijving op het VIII Hoofdstuk der Staats begrooting, dienst 1902
_-_ Besluit fiat

0053 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Mei/23 #87

   
    den Rvst de overweging aanhangig te maken
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.
    " 20 1
_-_ Missive kennisgeving aan MarD
    Staatsblad nr 56.

0054 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Juni/2 #64

   
    Rvst de overweeging aanhangig te maken van
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.
    Staatsblad nr 244.

0055 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Juni/3 #71

   
    schrijving op het VII Hoofdstuk B der Staatsbe grooting, dienst 1903.
_-_ Besluit fiat
    Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1903
_-_ Besluit fiat
    om bij den RvSt de overweeging aanhan
    _-_ Fiat missive
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.
    _-_ Fiat executie
    Staatsblad nr 310.
______
Vervolg op bladz 56.

0056 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Jun/9 #25

   
    tot voldoening van eenige vorderingen ten

0057 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Juni/19 #44

   
    Oorlog gedane verstrekkingen, dienst 1903
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.
    Novb 30 31 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet
_-_ Fiat executie
    Staatsblad nr 289.

0058 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1902/Juni/22 #64

   
    Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1903
_-_ Besluit fiat
    Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1903
_-_ Besluit fiat
    Staatsbegrooting, dienst 1902
_-_ Besluit fiat

0059 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Juni/29 #38

    van Mr. W. Thorbecke, landsadvocaat te 's Gravenhage.
_-_ Besluit fiat

0060 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Juli/3 #18

   
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.
    " 10 3
_-_ Missive kennisgeving aan MD
    Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1903
_-_ Besluit fiat
    Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1902
_-_ Besluit fiat

0061 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Juli/9 #22

   
    begrooting dienst 1903

0062 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Juli/20 #73

   
    tot voldoening van vorderingen van den Maga
    Staatsbegrooting, dienst 1902
_-_ Besluit fiat
    overschrijving op het VI Hoofdstuk der Staats begrooting, dienst 1902.
_-_ Besluit fiat

0063 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Juli/25 #61

   
  Juli 27 21 Rappt JD 22 Juli n 184, om machtiging om
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.
    " 10 1
_-_ Missive kennisgeving aan JD.
    onderwijze J.G. Blu"m te Amsterdam.
_-_ Besluit fiat
____
Vervolg op bladz 64.

0064 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Aug/1 #15

   
    overzicht der Staatsbegrooting voor 1904
_-_ Notificatie
    Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1903
_-_ Besluit fiat
    Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1903
_-_ Besluit fiat
____
Vervolg op bladz 65.

0065 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Aug/4 #34

   
    den RvSt de overweging aanhangig te maken
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.
    " 14 43
_-_ Missive kennisgeving aan BD
    Decb 31 24 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet
_-_ Fiat executie
    Staatsblad nr 345.
    Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1903
_-_ Besluit fiat

0066 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Aug/6 #80

   
    overschrijving op het IX Hoofdstuk der Staats begrooting, dienst 1902.
_-_ Besluit fiat
    van het VI Hoofdstuk der Staatsbegrooting
    Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1903
    behoeve van de approviandeering der Stelling van Amsterdam.
_-_ Besluit fiat

0067 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Aug/13 #8

   
    vSt de overweeging aanhangig te maken van
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.
    en overschrijving op het III Hoofdstuk der Staats begrooting, dienst 1903.
_-_ Besluit fiat
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.

0068 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Aug/17 #33 [behoorlijk scheef]

   
    Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1903
_-_ Besluit fiat

0069 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Aug/29 #42

   
    Staatsbegrooting, dienst 1903
_-_ Besluit fiat
  Sept 3 13 Rappt WD 29 Aug l.t.t., om machtiging om
    bij den RvSt de overweeging aanhangig te
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.

0070 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Sept/7 #6

   
    de overweging aanhangig te maken van een wets
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.
    Decb 31 22 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet
_-_ Fiat executie
    Staatsblad nr 344.
    en van de Hoofdadministrateur van het 4e Regt VestingsArtillerie
_-_ Besluiten fiat
___
Vervolg op bladz 41

0071 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Sept/14 #32

   
    bij den RvSt de overweeging aanhangig te ma
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.
    Staatsblad nr 297

0072 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Sept/17 #61

   
    stuk der Staatsbegrooting, dienst 1902
_-_ Besluit fiat
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.
    Decb 31 38 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet
_-_ Fiat executie
    Staatsblad nr 355.
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.

0073 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Sept/22 #57

   
    RvSt de overweging aanhangig te maken van
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.
    Hoofdstuk V der Staatsbegrooting, dienst 1903
_-_ Fiat missive
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.
    Staatsblad nr 346

0074 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Sept/30 #42

   
    Stuk B der der Staatsbegrooting, dienst 1903.
_-_ Besluit fiat

0075 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Octb/9 #54

   
    RvSt de overweging aanhangig te maken van
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.
    " 31 17
_-_ Missive kennisgeving aan KD
    Decb 31 48/49 Adressen 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wetten
_-_ Fiat executie
    Staatsblad nr 358 en 359
    en F.M. Christiaanse, beiden te s Gravenhage.
_-_ Besluit fiat

0076 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Octb/17 #9

   
    Rekening van ontvangsten en uitgaven
    1903 tot voldoening eener vordering van den
    Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1903
_-_ Besluit fiat

0077 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Octb/26 #75

    Vervolg van bladz 76 77 1903 Dm & No Begrootingen van Staatsbehoeften.
  Octb 26 75 Rappt Mard 21 Octb no 49, tot af en overschrijving
    van gelden op het VI Hoofdstuk der Staatsbe grooting, dienst 1903.
_-_ Besluit fiat
  Octb 28 42 Rappt FD 22 Octb no 77, alsboven op het II Hoofdstuk
    der Staatsbegrooting, dienst 1903
_-_ Besluit fiat
  Octb 30 25 Rappt BD 24 Octb no 9690, tot beschikbaarstelling
    van gelden op het V Hoofdstuk der Staatsbegroo
    ting, dienst 1903, tot voldoening eener declaratie
    van G.J. de Jongh te Rotterdam, J.A. Lindo
    en H.A. Enthoven te 's Gravenhage, wegens
    het uitbrengen van een rapport
_-_ Besluit fiat
  Octb 30 32 Rappt BD 24 Octb no 10724, tot af en overschrijving
    van gelden op het V Hoofdstuk der Staatsbe grooting, dienst 1903.
_-_ Besluit fiat
  Octb 30 38 Rappt JD 24 Octb no 126, alsboven op het IV
    Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1903
_-_ Besluit fiat
  Oct 31 7 Rappt MarD 24 Octb no 40, om machtiging om bij
    den RvSt de overweging aanhangig te maken
    van het wetsontwerp tot wijziging van het VI
    Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1902
_-_ Fiat missive
  Novb 14 18 Rappt RvSt 10 Novb no 15, ger. 31 Octb no 7
_-_ MarD om c & a
  _-_ MarD om c & a Novb 20 16 Rappt MarD 16 Novb no 34, ger. 14 Novb no 18
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGenl
    21 1/2
_-_ Missive kennisgeving aan MarD & aan RvSt
  Decb 31 35 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet
_-_ Fiat executie
    -_- Fiat executie
_____ Staatsblad no 353
    _____
Vervolg op bladz 78.

0078 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Novb/4 #59


0079 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Novb/16 #38

    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.

0080 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Novb/21 #14

    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.
    " 9 1
_-_ Missive kennisgeving aan BlD.
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.

0081 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Novb/24 #28


0082 [L] Venia ∆tatis - 1903/Jan/2 #8


0083 [R] Venia ∆tatis - 1903/Maart/7 #9

    Blersch te 's Gravenhage en C.J. van der Burgh te Delft.
_-_ Besluit fiat

0084 [L] Venia ∆tatis - 1903/April/27 #101

    Groothoff te 's Gravenhage en S. Bouwman te Sneek

0085 [R] Venia ∆tatis - 1903/Juni/25 #47

    Francken te Haarlem.
_-_ Besluit fiat

0086 [L] Venia ∆tatis - 1903/Octb 2 #19/20


0087 [R] Venia ∆tatis - 1903/Novb/28 #50


0088 [L] Erfenissen, Legaten en Successierechten - 1903/Jan/2 #9 en 15

   
    Amsterdam om vergunning tot aanvaar

0089 [R] Erfenissen, Legaten en Successierechten - 1903/Jan/20 #5

   
    den te 's Gravenhage.
_-_ Besluit fiat
____
Vervolg op bladz 90

0090 [L] Erfenissen, Legaten en Successierechten - 1903/Feb/9 #21

   
    besturen om machtiging tot aanvaarding van legaten.
_-_ Besluit fiat
  Feb 11 12 Rappt BD 9 Feb n 330, om machtiging tot aan
    te s Gravenhage vermaakt legaal, bestaande
    kerken te Kampen, om machtiging tot aan

0091 [R] Erfenissen, Legaten en Successierechten - 1903/Feb/18 #37

   

0092 [L] Erfenissen, Legaten en Successierechten - 1903/Maart/17 #21


0093 [R] Erfenissen, Legaten en Successierechten - 1903/Maart/30 #18/19

    Vervolg van bladz 92. 93 1903 Dm & N Erfenissen, Legaten en Successierechten
    sturen van instellingen van weldadigheid om

0094 [L] Erfenissen, Legaten en Successierechten - 1903/Mei/4 #5

   
    Rijksmuseum te Amsterdam gelegateerde vier schilderijen.
_-_ Fiat missive
    kelijk besturen om machtiging tot aanvaar ding van legaten.
_-_ Besluit fiat
    teruggave of kwijtschelding van het recht
    en van M.M. Waterval overleden te Gulpen

0095 [R] Erfenissen, Legaten en Successierechten - 1903/Juni/2 #41

   
    kelijk besturen om machtiging tot aanvaar ding van legaten.
_-_ Besluit fiat

0096 [L] Erfenissen, Legaten en Successierechten - 1903/Juni/8 #26

   
    Vergadering te 's Gravenhage, om alsboven
_-_ Besluit fiat

0097 [R] Erfenissen, Legaten en Successierechten - 1903/Juli/14 #37

   
    besturen om machtiging tot aanvaarding van legaten.
_-_ Besluit fiat

0098 [L] Erfenissen, Legaten en Successierechten - 1903/Aug/3 #48/49

   

0099 [R] Erfenissen, Legaten en Successierechten - 1903/Sept/14 #79

   

0100 [L] Erfenissen, Legaten en Successierechten - 1903/Octb/10 #23

   
  Octb 10 23 Rappt BD 3, Octb n 2471, om machtiging tot
    scher, gewoond hebbende te s' Gravenhage
    teruggave van het recht van successie
    te s Gravenhage aan het Rijk, ten behoeve
    van het Rijksmuseum te Amsterdam

0101 [R] Erfenissen, Legaten en Successierechten - 1903/Octb/19 #35

   
    teruggave van de rechten van successie en

0102 [L] Gratie - 1903/Jan/2 #56


0103 [R] Gratie - 1903/Juni/22 #46


0104 [L] Gratie - 1903/Jan/2 #11/13

    H.P. Cras te 's Gravenhage en L,. Mol

0105 [R] Gratie - 1903/Jan/12 #26

    zend te beschikken op een verzoekschrift om

0106 [L] Gratie - 1903/Jan/23 #10

    wijzend te beschikken op een verzoekschrift om gra
    tie van J.H. Kerkziek, verpleegde te Veenhuizen.
_-_ Fiat missive
    Cloetingh, verpleegde te Veenhuizen, om gratie.
_-_ Besluit fiat
    zend te beschikken op een verzoekschrift om

0107 [R] Gratie - 1903/Jan/29 #61

    zend te beschikken op een adres om gratie van

0108 [L] Gratie - 1903/Feb/16 #73


0109 [R] Gratie - 1903/Feb/25 #39

    Hofman te s Gravenhage, om gratie
_-_ Besluit fiat

0110 [L] Gratie - 1903/Maart/13 #12


0111 [R] Gratie - 1903/Maart/25 #44

    der te s Gravenhage, om gratie.
_-_ Besluit fiat

0112 [L] Gratie - 1903/Maart/31 #87

    Ramakers, gedetineerd te 's Hertogenbosch

0113 [R] Gratie - 1903/April/11 #12

    F.J. van Ingen te Utrecht, om gratie.
_-_ Besluit fiat

0114 [L] Gratie - 1903/April/21 #2


0115 [R] Gratie - 1903/Mei/8 #25

    om gratie van D. Kikkert, verpleegde te Veenhuizen.
_-_ Fiat missive

0116 [L] Gratie - 1903/Mei/29 #1


0117 [R] Gratie - 1903/Juni/4 #20

  Juni 4 20 Rappt JD 16 Mei n 175, om machtiging om
    van gratie aan L. de Boer, gedetineerd te
    Alkmaar aan H.M. voorleggen
    gedetineerd te Alkmaar, om gratie.
_-_ Besluit fiat

0118 [L] Gratie - 1903/Juni/6 #15

    den in de Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen.
_-_ Fiat missive

0119 [R] Gratie - 1903/Juni/15 #56

    den betrokken Ambtenaar van het Open
    Zeehandelaar te Amsterdam om gratie.
_-_ Besluiten fiat

0120 [L] Gratie - 1903/Juni/23 #24

    L. van Breukelen te s' Gravenhage en F.G.

0121 [R] Gratie - 1903/Juli/8 #56

  Juli 9 11 Rappt JD 29 Juni n 262, om machtiging om afwij

0122 [L] Gratie - 1903/Juli/21 #51

    van J. van Ommen, verpleegde te Veenhui zen om gratie.
_-_ Fiat missive
    demblik en A Gosler te Amsterdam om gratie.
_-_ Besluit fiat

0123 [R] Gratie - 1903/Juli/27 #74

    om gratie van W. Apell, verpleegde te Veenhuizen.
_-_ Fiat missive
    G.H. Boersen, verpleegde te Veenhuizen .
_-_ Fiat missive
_____
Vervolg op bladz: 936

0124 [L] Jaar en Week Markten - 1903/Jan/2 #16

  Jan 2 16 Rappt BD 29 Decb n 9412, om machtiging
    dat geen goedkeuring kan worden verleend

0125 [R] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Jan/2 #17

    125 1903 Dm & N Oost-Indische Militaire Zaken
  Jan 2 17 Rappt KD 29 Decb n 13, om den G.G. van Ned
    Indie te machtigen om van de bij Kabts ???
    van 12/22 Novb 1902 n 16/16 (bedoelde 26 luitenants) bladz 538
    en luitenants-adjudanten, die gedurende het
    jaar 1903 tijdelijk boven de formatie der
    infanterie zullen zijn te voeren, 12 den rang
    van Eerste luitenant te doen bekleeden
_-_ Fiat missive

0126 [L] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Jan/16 #30

  Jan 23 7 Rappt KD 20 Jan n 5, om machtiging om
    den Kapitein der Artillerie van het leger in
    Ned Indie J.U. van Loon, hier te lande te
    doen deelnemen aan de besprekingen van de
    Commissie van proefneming in zake de
    besprekingen tot regeling van de schietproe
    ven en eventueel aan die proeven zelf, naar
    aanleiding van eene door hem ingediende
    memorie over het gebruik en de werking
    van rookzwak buskruit in vuurwapenen
    en hem daartoe in commissie te stellen
    op den voet van de bepalingen, vastgesteld
    bij KB. van 25 Novb 1866 n 14.
_-_ Fiat missive

0127 [R] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Jan/23 #11


0128 [L] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Jan/30 #23

    een van den G.G. van Ned. Indie ontvangen
    het Departement van Oorlog,plotseling overleden is.
_-_ Notificatie
    G.G. van Ned. Indie genomen besluit waarbij o.a. mach

0129 [R] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Feb/17 #61


0130 [L] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/April/6 #28

    lijk Officier van Gezondheid der 2e kl. bij het le
  April 24 34 Rappt KD 20 April n 10, ter benoeming tot Offi

0131 [R] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Mei/14 #22

    1903, een magazijnmeester der 2e of 3e klasse

0132 [L] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Juni/4 #45

    arts, geboren te 's Gravenhage, op de voorwaar
    het leger hier te lande die zitting hebben ge

0133 [R] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Juni/18 #26


0134 [L] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Juni/24 #24

  Juli 2 41 Rappt KD 27 Juni n 33, ter benoeming tot

0135 [R] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Juli/13 #55


0136 [L] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Juli/22 #75

    der Cavalerie, der Artillerie en der Genie

0137 [R] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Juli/27 #49


0138 [L] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Aug/8 #19


0139 [R] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Aug/19 #38

  Aug 19 38 Rappt KD 15 Aug b. K 12 Kabt, om machtiging

0140 [L] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Sept/4 #18


0141 [R] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Sept/9 #60

    tot tweede luitenant bij het Wapen der Infan

0142 [L] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Sept/21 #11

  Octb 7 36 Rappt KD 2 Octb n 36, ter benoeming tot
    inkrimping van de formatie met een verificateur, burgerlijk

0143 [R] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Octb/13 #27


0144 [L] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Octb/30 #49

  Octb 30 49 Rappt KD 24 Octb n 34 ter benoeming tot
  Novb 10 2 Rappt KD 3 Novb S.J17 Kabt, om den G.G. van
    Ned Indie te machtigen om eene detacheering
    van een tweetal Officieren naar de Philip
    pijnen als ze door of van wege de Amerikaan
    sche Regeering mocht worden aangevraagd,
    toe te staan en haar te regelen, zoals hem
    in verband met het ten rapporte omschrevene,
    het meest wenschelijk zal voorkomen.
_-_ Fiat missive

0145 [R] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Novb/18 #30

  Novb 23 27 Rappt KD 17 Novb n 17, om machtiging om
    het request van den Amboineeschen Marechaus
    see Taharia, waarbij hij een hoogere onder
    scheiding vraagt dan de hem toegekende eer
    volle vermelding voor zijn gedrag bij het ver
    meesteren van de bentung Kacha Blang Djoe
    rat in Leubjoe (Peusangan) op 31 Decb 1901,
    ter nadere beschikking weder in handen te
    stellen van den G.G. van Ned. Indie, opdat
    deze het bronzen eereteeken voor Moed en
    Trouw aan den addressant toekenne, met
    buitenwerkingstelling van het besluit der
    eervolle vermelding.
_-_ Fiat missive

0146 [L] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Novb/24 #67

  Novb 24 67 Rappt KD 20 Novb n 10, ter benoeming tot tijde

0147 [R] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Decb/18 #56

    rang van Officier en eenige troepen paarden

0148 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Jan/3 #3


0149 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Jan/8 #25


0150 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Jan/9 #15


0151 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Jan/13 #10


0152 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Jan/15 #11


0153 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Jan/16 #29


0154 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Jan/27 #42


0155 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Feb/7 #12


0156 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Feb/13 #17


0157 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Feb/20 #5


0158 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Maart/2 #5


0159 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Maart/3 #47


0160 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Maart/12 #32


0161 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Maart/21 #47


0162 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Maart/28 #34


0163 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Maart/31 #91


0164 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/April/20 #16


0165 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/April/27 #94


0166 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Mei/4 #2


0167 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Mei/8 #23


0168 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Mei/11 #54


0169 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Mei/18 #19


0170 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Mei/20 #16


0171 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Mei/20 #41


0172 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Mei/14 #26


0173 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Mei/30 #22


0174 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Juni/3 #43


0175 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Juni/3 #74


0176 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Juni/5 #26


0177 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Juni/6 #49


0178 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Juni/10 #50


0179 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Juni/18 #24


0180 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Juni/22 #45


0181 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Juni/25 #21


0182 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Juli/1 #53


0183 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Juli/6 #18


0184 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Juli/13 #19


0185 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Juli/21 #78


0186 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Juli/27 #69


0187 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Aug/1 #22


0188 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Aug/5 #31


0189 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Aug/13 #9


0190 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Aug/21 #33


0191 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Sept/10 #47


0192 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Sept/15 #61


0193 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Sept/23 #8


0194 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Octb/5 #20


0195 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Octb/10 #21


0196 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Octb/12 #55


0197 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Octb/14 #62


0198 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Octb/20 #10


0199 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Octb/30 #51


0200 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Octb/31 #20


0201 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Novb/3 #9


0202 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Novb/11 #51


0203 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Novb/18 #1


0204 [L] Militaire Willemsorde - 1903/Jan/2 #19


0205 [R] Militaire Willemsorde - 1903/Maart/7 #7


0206 [L] Militaire Willemsorde - 1903/Juni/5 #29


0207 [R] Militaire Willemsorde - 1903/Aug/10 #23


0208 [L] Militaire Willemsorde - 1903/Sept/30 #57


0209 [R] [leeg]


0210 [L] Militaire pensioenen - 1903/Jan/2 #20


0211 [R] Militaire pensioenen - 1903/Jan/14 #5


0212 [L] Militaire pensioenen - 1903/Jan/28 #37


0213 [R] Militaire pensioenen - 1903/Feb/9 #75


0214 [L] Militaire pensioenen - 1903/Feb/13 #18


0215 [R] Militaire pensioenen - 1903/Feb/12 #34


0216 [L] Militaire pensioenen - 1903/Maart/4 #24


0217 [R] Militaire pensioenen - 1903/Maart/12 #51


0218 [L] Militaire pensioenen - 1903/Maart/28 #26


0219 [R] Militaire pensioenen - 1903/April/2 #24


0220 [L] Militaire pensioenen - 1903/April/9 #70


0221 [R] Militaire pensioenen - 1903/April/18 #52


0222 [L] Militaire pensioenen - 1903/April/27 #33


0223 [R] Militaire pensioenen - 1903/Mei/5 #106/107


0224 [L] Militaire pensioenen - 1903/Mei/14 #24


0225 [R] Militaire pensioenen - 1903/Mei/27 #68/71


0226 [L] Militaire pensioenen - 1903/Juni/2 #62/63


0227 [R] Militaire pensioenen - 1903/Juni/6 #31


0228 [L] Militaire pensioenen - 1903/Juni/16 #18


0229 [R] Militaire pensioenen - 1903/Jan/25 #38/39


0230 [L] Militaire pensioenen - 1903/Juli/2 #20


0231 [R] Militaire pensioenen - 1903/Juli/10 #37/38


0232 [L] Militaire pensioenen - 1903/Juli/16 #4


0233 [R] Militaire pensioenen - 1903/Juli/25 #50


0234 [L] Militaire pensioenen - 1903/Aug/7 #20


0235 [R] Militaire pensioenen - 1903/Aug/15 #50


0236 [L] Militaire pensioenen - 1903/Aug/18 #16


0237 [R] Militaire pensioenen - 1903/Aug/21 #28/29


0238 [L] Militaire pensioenen - 1903/Aug/26 #12


0239 [R] Militaire pensioenen - 1903/Sept/3 #14


0240 [L] Militaire pensioenen - 1903/Sept/5 #22


0241 [R] Militaire pensioenen - 1903/Sept/10 #19


0242 [L] Militaire pensioenen - 1903/Sept/14 #69/74


0243 [R] Militaire pensioenen - 1903/Sept/15 #69


0244 [L] Militaire pensioenen - 1903/Sept/19 #13


0245 [R] Militaire pensioenen - 1903/Sept/28 #9


0246 [L] Militaire pensioenen - 1903/Octb/8 #23


0247 [R] Militaire pensioenen - 1903/Octb/19 #26/28


0248 [L] Militaire pensioenen - 1903/Octb/27 #11


0249 [R] Militaire pensioenen - 1903/Octb/29 #17


0250 [L] Militaire pensioenen - 1903/Octb/31 #9


0251 [R] Militaire pensioenen - 1903/Novb/10 #49


0252 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Jan/2 #21


0253 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Jan/6 #26


0254 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Jan/10 #28


0255 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Jan/14 #43


0256 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Jan/17 #62


0257 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Jan/20 #6


0258 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Jan/23 #30


0259 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Jan/26 #32


0260 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Jan/26 #50


0261 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Jan/26 #54


0262 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Jan/28 #24


0263 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Jan/30 #17


0264 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Jan/30 #22


0265 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Jan/31 #44


0266 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Feb/10 #1/17


0267 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Feb/11 #52


0268 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Jan/10 #2


0269 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Feb/19 #35


0270 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Feb/20 #61


0271 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Feb/21 #55/56


0272 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Feb/5 #54


0273 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Jan/24 #36


0274 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Feb/28 #60


0275 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Maart/3 #2/5 57/61


0276 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Maart/5 #46


0277 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Maart/9 #11


0278 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Maart/13 #1/2


0279 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Maart/7 #59


0280 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Maart/19 #40


0281 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Maart/21 #31


0282 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Maart/25 #47


0283 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Maart/31 #24


0284 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/April/6 #17


0285 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/April/9 #37


0286 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/April/18 #18


0287 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/April/21 #46


0288 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/April/22 #40


0289 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/April/27 #38 en 109 [getal 109 gecontroleerd aan originele document]


0290 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/April/28 #34


0291 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Mei/4 #45


0292 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Mei/7 #46


0293 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Mei/16 #34


0294 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Mei/18 #17


0295 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Mei/19 #38


0296 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Mei/23 #105


0297 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Mei/30 #41


0298 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Juni/11 #24


0299 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Juni/15 #3


0300 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Juni/17 #12


0301 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Juni/20 #45


0302 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Juli/1 #47


0303 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Juli/6 #13


0304 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Juli/6 #16


0305 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Juli/7 #79


0306 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Juli/11 #13


0307 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Juli/20 #77


0308 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Juli/23 #31


0309 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Juli/27 #63


0310 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Juli/31 #49


0311 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Aug/5 #8


0312 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Aug/8 #16


0313 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Aug/15 #19


0314 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Aug/22 #20


0315 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Aug/22 #36


0316 [L] Naturalisatie - 1903/Jan/2 #24


0317 [R] Naturalisatie - 1903/Jan/17 #52


0318 [L] Naturalisatie - 1903/Maart/28 #35


0319 [R] Naturalisatie - 1903/Sept/15 #15


0320 [L] Militaire pensioenen - 1903/Novb/20 #28


0321 [R] Militaire pensioenen - 1903/Novb/30 #15


0322 [L] West-Indische Zaken - 1903/Jan/2 #27


0323 [R] West-Indische Zaken - 1903/Jan/7 #31


0324 [L] West-Indische Zaken - 1903/Jan/10 #33


0325 [R] West-Indische Zaken - 1903/Feb/6 #62


0326 [L] West-Indische Zaken - 1903/Feb/16 #78


0327 [R] West-Indische Zaken - 1903/Feb/23 #101 [maand Feb overschreven]


0328 [L] West-Indische Zaken - 1903/Maart/4 #33


0329 [R] West-Indische Zaken - 1903/Maart/16 #70


0330 [L] West-Indische Zaken - 1903/April/21 #59


0331 [R] West-Indische Zaken - 1903/April/27 #1


0332 [L] West-Indische Zaken - 1903/Mei/11 #55/56


0333 [R] West-Indische Zaken - 1903/Mei/12 #24


0334 [L] West-Indische Zaken - 1903/Juli/14 #32


0335 [R] West-Indische Zaken - 1903/Aug/6 #58


0336 [L] West-Indische Zaken - 1903/Aug/10 #21


0337 [R] West-Indische Zaken - 1903/Juli/27 #1


0338 [L] West-Indische Zaken - 1903/Sept/2 #101


0339 [R] West-Indische Zaken - 1903/Sept/7 #42/45


0340 [L] West-Indische Zaken - 1903/Aug/6 #4/5


0341 [R] West-Indische Zaken - 1903/Aug/6 #6


0342 [L] West-Indische Zaken - 1903/Octb/3 #49


0343 [R] West-Indische Zaken - 1903/Octb/13 #28


0344 [L] West-Indische Zaken - 1903/Octb/29 #20


0345 [R] West-Indische Zaken - 1903/Octb/31 #4


0346 [L] West-Indische Zaken - 1903/Novb/9 #19


0347 [R] West-Indische Zaken - 1903/Octb/21 #2


0348 [L] West-Indische Zaken - 1903/Novb/6 #2


0349 [R] West-Indische Zaken - 1903/Novb/23 #45


0350 [L] West-Indische Militaire Zaken - 1903/Feb/28 #17 en 21


0351 [R] West-Indische Militaire Zaken - 1903/Novb/13 #40


0352 [L] Lager Onderwijs - 1903/Jan/2 #33


0353 [R] Lager Onderwijs - 1903/Jan/6 #27


0354 [L] Lager Onderwijs - 1903/Jan/15 #23


0355 [R] Lager Onderwijs - 1903/Jan/7 #5


0356 [L] Lager Onderwijs - 1903/Jan/7 #4


0357 [R] Lager Onderwijs - 1903/Jan/27 #28


0358 [L] Lager Onderwijs - 1903/Feb/9 #20


0359 [R] Lager Onderwijs - 1903/Feb/13 #25


0360 [L] Lager Onderwijs - 1903/Feb/17 #58


0361 [R] Lager Onderwijs - 1903/Feb/21 #54


0362 [L] Lager Onderwijs - 1903/Maart/7 #53


0363 [R] Lager Onderwijs - 1903/Jan/29 #75


0364 [L] Lager Onderwijs - 1903/Feb/12 #36


0365 [R] Lager Onderwijs - 1903/Maart/16 #14


0366 [L] Lager Onderwijs - 1903/Maart/25 #46


0367 [R] Lager Onderwijs - 1903/Maart/30 #42


0368 [L] Lager Onderwijs - 1903/April/7 #9


0369 [R] Lager Onderwijs - 1903/April/8 #29


0370 [L] Lager Onderwijs - 1903/April/28 #30


0371 [R] Lager Onderwijs - 1903/Mei/4 #24


0372 [L] Lager Onderwijs - 1903/Mei/5 #83


0373 [R] Lager Onderwijs - 1903/Mei/7 #43


0374 [L] Lager Onderwijs - 1903/Mei/14 #36


0375 [R] Lager Onderwijs - 1903/Mei/16 #31


0376 [L] Lager Onderwijs - 1903/Mei/19 #32


0377 [R] Lager Onderwijs - 1903/Mei/22 #16


0378 [L] Lager Onderwijs - 1903/Mei/23 #53


0379 [R] Lager Onderwijs - 1903/Mei/29 #13/15


0380 [L] Lager Onderwijs - 1903/Mei/30 #17


0381 [R] Lager Onderwijs - 1903/Juni/2 #18


0382 [L] Lager Onderwijs - 1903/Juni/3 #22


0383 [R] Lager Onderwijs - 1903/Juni/8 #31/32


0384 [L] Lager Onderwijs - 1903/Juni/13 #28/29


0385 [R] Lager Onderwijs - 1903/Juni/18 #23


0386 [L] Lager Onderwijs - 1903/Juni/19 #27


0387 [R] Lager Onderwijs - 1903/Juni/20 #46


0388 [L] Lager Onderwijs - 1903/Juni/25 #4


0389 [R] Lager Onderwijs - 1903/Juni/26 #4


0390 [L] Lager Onderwijs - 1903/Juni/26 #37


0391 [R] Lager Onderwijs - 1903/Juli 7 #37


0392 [L] Lager Onderwijs - 1903/Juli/10 #14


0393 [R] Lager Onderwijs - 1903/Juli/20 #20


0394 [L] Lager Onderwijs - 1903/Juli/22 #48


0395 [R] Lager Onderwijs - 1903/Aug/3 #24


0396 [L] Lager Onderwijs - 1903/Aug/10 #37


0397 [R] Lager Onderwijs - 1903/Aug/26 #20


0398 [L] Lager Onderwijs - 1903/Sept/8 #25


0399 [R] Lager Onderwijs - 1903/Sept/12 #15


0400 [L] Lager Onderwijs - 1903/Sept/28 #6


0401 [R] Lager Onderwijs - 1903/Octb/21 #26


0402 [L] Middelbaar Onderwijs - 1903/Jan/2 #30


0403 [R] Middelbaar Onderwijs - 1903/Jan/10 #21


0404 [L] Middelbaar Onderwijs - 1903/Feb/16 #18


0405 [R] Middelbaar Onderwijs - 1903/Feb/25 #16


0406 [L] Middelbaar Onderwijs - 1903/Maart/17 #18


0407 [R] Middelbaar Onderwijs - 1903/April/7 #63


0408 [L] Middelbaar Onderwijs - 1903/April/23 #29


0409 [R] Middelbaar Onderwijs - 1903/Mei/14 #16


0410 [L] Middelbaar Onderwijs - 1903/Juni/8 #28


0411 [R] Middelbaar Onderwijs - 1903/Juni/25 #60


0412 [L] Middelbaar Onderwijs - 1903/Juli/3 #22/23


0413 [R] Middelbaar Onderwijs - 1903/Juli/18 #10/11


0414 [L] Middelbaar Onderwijs - 1903/Aug/3 #23


0415 [R] Middelbaar Onderwijs - 1903/Aug/13 #16


0416 [L] Middelbaar Onderwijs - 1903/Aug/29 #21


0417 [R] Middelbaar Onderwijs - 1903/Sept/12 #13


0418 [L] Middelbaar Onderwijs - 1903/Octb/3 #4


0419 [R] Middelbaar Onderwijs - 1903/Octb/28 #52


0420 [L] Middelbaar Onderwijs - 1903/Novb/27 #21


0421 [R] Middelbaar Onderwijs - 1903/Decb/18 #33


0422 [L] Hooger Onderwijs - 1903/Jan/3 #25


0423 [R] Hooger Onderwijs - 1903/Jan/19 #6


0424 [L] Hooger Onderwijs - 1903/Jan/29 #64


0425 [R] Hooger Onderwijs - 1903/Feb/13 #25


0426 [L] Hooger Onderwijs - 1903/Feb/7 #43


0427 [R] Hooger Onderwijs - 1903/Maart/31 #16


0428 [L] Hooger Onderwijs - 1903/Mei/8 #33


0429 [R] Hooger Onderwijs - 1903/Juni/16 #30


0430 [L] Hooger Onderwijs - 1903/Juli/13 #36


0431 [R] Hooger Onderwijs - 1903/Juli/25 #40


0432 [L] Gemeentebesturen - 1903/Jan/2 #31


0433 [R] Gemeentebesturen - 1903/Jan/19 #4


0434 [L] Gemeentebesturen - 1903/Jan/26 #45


0435 [R] Gemeentebesturen - 1903/Feb/6 #33


0436 [L] Gemeentebesturen - 1903/Feb/14 #21


0437 [R] Gemeentebesturen - 1903/Feb/27 #28


0438 [L] Gemeentebesturen - 1903/Maart/10 #26


0439 [R] Gemeentebesturen - 1903/Maart/26 #33


0440 [L] Gemeentebesturen - 1903/April/7 #60


0441 [R] Gemeentebesturen - 1903/April/25 #46


0442 [L] Gemeentebesturen - 1903/Mei/7 #42


0443 [R] Gemeentebesturen - 1903/Mei/14 #18


0444 [L] Gemeentebesturen - 1903/Mei/23 #52


0445 [R] Gemeentebesturen - 1903/Mei/29 #11


0446 [L] Gemeentebesturen - 1903/Juni/15 #62


0447 [R] Gemeentebesturen - 1903/Juni/29 #29/30


0448 [L] Gemeentebesturen - 1903/Juli/11 #14


0449 [R] Gemeentebesturen - 1903/Juli/20 #82


0450 [L] Gemeentebesturen - 1903/Aug/5 #16


0451 [R] Gemeentebesturen - 1903/Aug/28 #26


0452 [L] Provinciale fondsen en inkomsten - 1903/Jan/2 #32


0453 [R] Provinciale fondsen en inkomsten - 1903/April/6 #20


0454 [L] Provinciale fondsen en inkomsten - 1903/Juli/24 #84


0455 [R] Provinciale fondsen en inkomsten - 1903/Sept/12 #8


0456 [L] Provinciale Reglementen en Verordeningen - 1903/Jan/2 #32


0457 [R] Provinciale Reglementen en Verordeningen - 1903/Jan/10 #27


0458 [L] Provinciale Reglementen en Verordeningen - 1903/Maart/30 #37


0459 [R] Provinciale Reglementen en Verordeningen - 1903/Juli/3 #15


0460 [L] DomiciliŽn van Onderstand - 1903/Jan/2 #34


0461 [R] DomiciliŽn van Onderstand - 1903/Feb/11 #10


0462 [L] DomiciliŽn van Onderstand - 1903/April/8 #17


0463 [R] DomiciliŽn van Onderstand - 1903/Mei/5 #16


0464 [L] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Jan/2 #36


0465 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Jan/13 #32


0466 [L] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Jan/22 #10


0467 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Jan/30 #46


0468 [L] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Feb/3 #39


0469 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Feb/13 #55


0470 [L] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Feb/21 #64


0471 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Maart/7 #39


0472 [L] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Maart/14 #2


0473 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Maart/16 #27


0474 [L] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Maart/21 #58


0475 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Maart/28 #44


0476 [L] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/April/3 #30


0477 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/April/8 #31


0478 [L] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/April/16 #7


0479 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/April/20 #24


0480 [L] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/April/22 #42


0481 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/April/25 #51


0482 [L] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Mei/2 #5


0483 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Mei/7 #58


0484 [L] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Mei/15 #35


0485 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Mei/20 #16


0486 [L] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Mei/27 #61


0487 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Juni/3 #61


0488 [L] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Juni/8 #35


0489 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Juni/11 #50


0490 [L] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Juni/22 #42


0491 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Juli/1 #14


0492 [L] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Juli/11 #62


0493 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Juli/18 #16


0494 [L] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Juli/24 #47


0495 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Aug/6 #70


0496 [L] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Aug/21 #10


0497 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Aug/29 #33


0498 [L] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Sept/3 #30


0499 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Sept/9 #19


0500 [L] Posterijen, Telephonie en Telegraphie - 1903/Sep/22 #42


0501 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Octb/1 #13


0502 [L] Posterijen, Telephonie en Telegraphie - 1903/Octb/14 #58


0503 [R] Posterijen, Telephonie en Telegraphie - 1903/Octb/21 #40


0504 [L] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Novb/2 #47


0505 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Novb/4 #65


0506 [L] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Novb/14 #31


0507 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Novb/21 #53


0508 [L] Personeel der dir. belastingen, enz. - 1903/Jan/2 #39


0509 [R] Personeel der directe belastingen, enz - 1903/Feb/4 #57


0510 [L] Personeel der directe belastingen, enz - 1903/Maart/13 #31


0511 [R] Personeel der dir. belastingen, enz - 1903/Maart/31 #33


0512 [L] Personeel der dir. belastingen, enz - 1903/Mei/6 #34


0513 [R] Personeel der dir. belastingen, enz. - 1903/Mei/23 #99


0514 [L] Personeel der dir. belastingen, enz - 1903/Juni/25 #52


0515 [R] Personeel der dir. belastingen, enz. - 1903/Juli/21 #76


0516 [L] Personeel der directe belastingen, enz. - 1903/Aug/19 #47


0517 [R] Personeel der directe belastingen, enz. - 1903/Sept/24 #41


0518 [L] Personeel der directe belastingen, enz. - 1903/Octb/14 #57


0519 [R] Personeel der directe belastingen, enz - 1903/Novb/2 #17


0520 [L] Personeel der dir. belastingen, enz - 1903/Novb/21 #70


0521 [R] Personeel der dir. belastingen, enz - 1903/Decb/31 #81


0522 [L] Burgerlijke pensioenen - 1903/Jan/17 #5/25


0523 [R] Burgerlijke pensioenen - 1903/Juli/21 #1/35


0524 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Decb/11 #13


0525 [R] Burgerlijke pensioenen - 1903/Jan/2 #40


0526 [L] Burgerlijke pensioenen - 1903/Jan/15 #31


0527 [R] Burgerlijke pensioenen - 1903/Jan/24 #19


0528 [L] Burgerlijke pensioenen - 1903/Feb/2 #48


0529 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Feb/4 #68


0530 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Feb/16 #49


0531 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Feb/25 #43


0532 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Maart/12 #39


0533 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Maart/23 #59/60


0534 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1903/April/6 #22


0535 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1903/April/14 #79/80


0536 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1903/April/27 #50


0537 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Mei/12 #55


0538 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Mei/20 #42


0539 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Juni/3 #46


0540 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Juni/11 #56


0541 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Juni/20 #59


0542 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Juni/25 #53


0543 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Juli/6 #56


0544 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Juli/20 #19


0545 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Aug/3 #33


0546 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Aug/8 #35


0547 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Aug/27 #60/61


0548 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Sept/4 #32


0549 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Sept/19 #36


0550 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Octb/2 #47/48


0551 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Octb/20 #6


0552 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Novb/2 #37/39


0553 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Novb/20 #22


0554 [L] Oost-Indische pensioenen - 1903/Jan/2 #42


0555 [R] Oost-Indische pensioenen - 1903/Feb/11 #36


0556 [L] Oost-Indische pensioenen - 1903/Feb/28 #18


0557 [R] Oost-Indische pensioenen - 1903/Maart/17 #30


0558 [L] Oost-Indische Pensioenen - 1903/April/21 #58


0559 [R] Oost-Indische Pensioenen - 1903/Mei/8 #43


0560 [L] Oost-Indische Pensioenen - 1903/Juni/22 #73


0561 [R] Oost-Indische Pensioenen - 1903/Juli/4 #35


0562 [L] Oost-Indische Pensioenen - 1903/Juli/21 #80


0563 [R] Oost-Indische Pensioenen - 1903/Juli/30 #18


0564 [L] Oost-Indische Pensioenen - 1903/Sept/9 #36


0565 [R] Oost-Indische Pensioenen - 1903/Octb/12 #56/57


0566 [L] Oost-Indische Pensioenen - 1903/Novb/21 #74


0567 [R] [leeg]


0568 [L] West-Indische pensioenen - 1903/Feb/11 #36


0569 [R] West-Indische pensioenen - 1903/Octb/26 #76


0570 [L] Personeel der Armee - 1903/Jan/10 #45


0571 [R] Personeel der Armee - 1903/Jan/21 #4


0572 [L] Personeel der Armee - 1903/Jan/2 #44


0573 [R] Personeel der Armee - 1903/Jan/14 #48


0574 [L] Personeel der Armee - 1903/Jan/20 #3


0575 [R] Personeel der Armee - 1903/Jan/26 #85


0576 [L] Personeel der Armťe - 1903/Feb/4 #32


0577 [R] Personeel der Armee - 1903/Feb/11 #35


0578 [L] Personeel der Armee - 1903/Feb/18 #55


0579 [R] Personeel der Armee - 1903/Feb/27 #43


0580 [L] Personeel der Armee - 1903/Maart/7 #6


0581 [R] Personeel der Armee - 1903/Maart/13 #34


0582 [L] Personeel der Armee - 1903/Maart/24 #12


0583 [R] Personeel der Armee - 1903/Maart/28 #27


0584 [L] Personeel der Armee - 1903/April/3 #43


0585 [R] Personeel der Armee - 1903/April/16 #15


0586 [L] Personeel der Armee - 1903/April/18 #22


0587 [R] Personeel der Armee - 1903/April/24 #52


0588 [L] Personeel der Armee - 1903/Mei/2 #10


0589 [R] Personeel der Armee - 1903/Mei/8 #27


0590 [L] Personeel der Armee - 1903/Mei/9 #17


0591 [R] Personeel der Armee - 1903/Mei/12 #23


0592 [L] Personeel der Armee - 1903/Mei/18 #29


0593 [R] Personeel der Armee - 1903/Mei/27 #73


0594 [L] Personeel der Armee - 1903/Juni/12 #54


0595 [R] Personeel der Armee - 1903/Juni/22 #43


0596 [L] Personeel der Armťe - 1903/Juni/26 #1


0597 [R] Personeel der Armee - 1903/Juli/1 #18


0598 [L] Personeel der Armťe - 1903/Juli/9 #31


0599 [R] Personeel der Armťe - 1903/Juli/18 #24


0600 [L] Personeel der Armee - 1903/Juli/10 #21


0601 [R] Personeel der Armee - 1903/Juli/31 #39


0602 [L] Personeel der Armee - 1903/Aug/11 #29


0603 [R] Personeel der Armee - 1903/Aug/17 #41


0604 [L] Personeel der Armee - 1903/Aug/19 #43


0605 [R] Personeel der Armee - 1903/Aug/21 #8


0606 [L] Personeel der Armee - 1903/Aug/29 #41


0607 [R] Personeel der Armee - 1903/Sept/9 #38


0608 [L] Personeel der Armee - 1903/Sept/15 #31


0609 [R] Personeel der Armee - 1903/Aug/17 #23


0610 [L] Militaire Verloven - 1903/Jan/2 #45


0611 [R] Militaire Verloven - 1903/Jan/15 #35


0612 [L] Militaire Verloven - 1903/Feb/3 #56/57 en 60


0613 [R] Militaire Verloven - 1903/Maart/3 #29


0614 [L] Militaire Verloven - 1903/Maart/24 #22


0615 [R] Militaire Verloven - 1903/April/23 #53


0616 [L] Militaire Verloven - 1903/Mei/12 #43/44


0617 [R] Militaire Verloven - 1903/Mei/20 #46/47


0618 [L] Militaire Verloven - 1903/Juni/4 #55/56


0619 [R] Militaire Verloven - 1903/Juni/13 #37/38


0620 [L] Militaire Verloven - 1903/Juni/30 #61


0621 [R] Militaire Verloven - 1903/Juli/15 #58


0622 [L] Militaire Verloven - 1903/Juli/25 #53


0623 [R] Militaire Verloven - 1903/Aug/5 #36/37


0624 [L] Militaire Verloven - 1903/Aug/15 #49


0625 [R] Militaire Verloven - 1903/Aug/28 #50


0626 [L] Militaire Verloven - 1903/Sept/10 #48/49


0627 [R] Militaire Verloven - 1903/Sept/30 #62/64


0628 [L] Militaire Verloven - 1903/Octb/14 #26


0629 [R] Militaire Verloven - 1903/Novb/4 #34


0630 [L] Militaire Verloven - 1903/Novb/18 #33


0631 [R] Militaire Verloven - 1903/Decb/4 #33


0632 [L] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Jan/2 #48


0633 [R] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Jan/10 #10


0634 [L] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Feb/11 #49


0635 [R] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Feb/23 #140


0636 [L] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Maart/4 #36


0637 [R] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Maart/18 #55


0638 [L] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/April/3 #50


0639 [R] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/April/27 #34


0640 [L] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Mei/5 #70


0641 [R] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Mei/30 #61


0642 [L] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Juni/4 #22


0643 [R] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Juni/18 #3


0644 [L] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Juni/23 #25


0645 [R] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Juli/6 #19


0646 [L] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Juli/15 #51


0647 [R] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Aug/10 #24


0648 [L] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Aug/15 #23


0649 [R] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Aug/29 #44


0650 [L] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Sept/14 #38


0651 [R] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Sept/29 #16


0652 [L] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Octb/15 #25/26


0653 [R] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Novb/20 #36


0654 [L] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Decb/1 #22


0655 [R] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Decb/8 #10


0656 [L] Gezanten en Consuls (Vreemde) - 1903/Jan/6 #5


0657 [R] Gezanten en Consuls (Vreemde) - 1903/Feb/24 #14


0658 [L] Gezanten en Consuls (Vreemde) - 1903/Maart/31 #74


0659 [R] Gezanten en Consuls (Vreemde) - 1903/Juni/10 #22


0660 [L] Gezanten en Consuls (Vreemde) - 1903/Sept/17 #16


0661 [R] Gezanten en Consuls (Vreemde) - 1903/Novb/28 #17


0662 [L] Gezanten en Consuls (Vreemde) - 1903/Decb/2 #25


0663 [R] Hooger Onderwijs - 1903/Oct/28 #49


0664 [L] Hooger Onderwijs - 1903/Novb/10 #9


0665 [R] Hooger Onderwijs - 1903/Novb/17 #32


0666 [L] Lager Onderwijs - 1903/Novb/10 #55


0667 [R] Lager Onderwijs - 1903/Novb/17 #13


0668 [L] Lager Onderwijs - 1903/Novb/28 #30


0669 [R] Kortingen op pensioenen, traktementen en aannemingssommen - 1903/Oct/29 #8


0670 [L] Gelukwenschen - 1903/Jan/2 #51


0671 [R] Gelukwenschen - 1903/Aug/4 #31


0672 [L] Gelukwenschen - 1903/Oct/1 #2


0673 [R] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Decb/16 #59


0674 [L] Personeel der Armee - 1903/Oct/7 #56


0675 [R] Personeel der Armee - 1903/Oct/14 #25


0676 [L] Personeel der Armee - 1903/Oct/28 #23


0677 [R] Personeel der Armee - 1903/Novb/16 #19


0678 [L] Personeel van den Waterstaat - 1903/Jan/2 #52


0679 [R] Personeel van den Waterstaat - 1903/Feb/21 #60


0680 [L] Personeel van den Waterstaat - 1903/Maart/20 #22


0681 [R] Personeel van den Waterstaat - 1903/Juni/8 #39


0682 [L] Personeel van den Waterstaat - 1903/Juli/13 #20


0683 [R] Personeel van den Waterstaat - 1903/Juli/27 #62


0684 [L] Dept. van Binnenlandsche Zaken - 1903/Jan/2 #61


0685 [R] Dept. van Binnenlandsche Zaken - 1903/Mei/5 #69


0686 [L] Dept. van Binnenlandsche Zaken - 1903/Mei/20 #28


0687 [R] Dept. van Binnenlandsche Zaken - 1903/Juli/11 #44


0688 [L] Dept. van Binnenlandsche Zaken - 1903/Decb/30 #26


0689 [R] [leeg]


0690 [L] AudiŽntiŽn - 1903/Jan/2 #62


0691 [R] Audientien - 1903/Jan/6 #44


0692 [L] AudientiŽn - 1903/Feb/2 #89


0693 [R] AudientiŽn - 1903/Maart/9 #44


0694 [L] Audientien - 1903/Aug/13 #14


0695 [R] AudiŽntiŽn - 1903/Sept/17 #37


0696 [L] AudiŽntiŽn - 1903/Novb/14 #23


0697 [R] AudiŽntiŽn - 1903/Decb/4 #21


0698 [L] Lands, Provinciale en Stedelijke Gebouwen - 1903/Jan/2 #66


0699 [R] Lands, Provinciale en Stedelijke Gebouwen - 1903/Juli/7 #72


0700 [L] Personeel van den Waterstaat - 1903/Octb/9 #41


0701 [R] Personeel van den Waterstaat - 1903/Novb/30 #42


0702 [L] Statistiek - 1903/Jan/3 #55


0703 [R] Statistiek - 1903/Juni/25 #33


0704 [L] Statistiek - 1903/Jan/2 #69


0705 [R] Statistiek - 1903/Feb/23 #158


0706 [L] Statistiek - 1903/April/18 #35


0707 [R] Statistiek - 1903/Juni/10 #4


0708 [L] Statistiek - 1903/Sept/8 #30


0709 [R] Statistiek - 1903/Octb/8 #38


0710 [L] Statistiek - 1903/Novb/23 #35


0711 [R] [leeg]


0712 [L] Wetten en Wetboeken - 1903/Jan/2 #70


0713 [R] Wetten en Wetboeken - 1903/Feb/20 #3


0714 [L] Wetten en Wetboeken - 1903/Maart/28 #55


0715 [R] Wetten en Wetboeken - 1903/April/14 #62/64


0716 [L] Wetten en Wetboeken - 1903/Mei/29 #42


0717 [R] Wetten en Wetboeken - 1903/Juli/6 #57


0718 [L] Wetten en Wetboeken - 1903/Juli/24 #1/28


0719 [R] Wetten en Wetboeken - 1903/Sept/22 #51


0720 [L] Wetten en Wetboeken - 1903/Novb/28 #54


0721 [R] Wetten en Wetboeken - 1903/Decb/19 #9


0722 [L] Marine - 1903/Jan/3 #1


0723 [R] Marine - 1903/Jan/7 #29


0724 [L] Marine - 1903/Jan/20 #9


0725 [R] Marine - 1903/Feb/20 #67


0726 [L] Marine - 1903/Maart/11 #24


0727 [R] Marine - 1903/Maart/23 #48


0728 [L] Marine - 1903/April/11 #3/4


0729 [R] Marine - 1903/April/23 #22


0730 [L] Marine - 1903/Mei/5 #112


0731 [R] Marine - 1903/Mei/11 #58


0732 [L] Marine - 1903/Juni/6 #57


0733 [R] Marine - 1903/Juni/15 #43


0734 [L] Marine - 1903/Juni/22 #74


0735 [R] Marine - 1903/Juni/29 #45


0736 [L] Marine - 1903/Juli/15 #64


0737 [R] Marine - 1903/Juli/22 #88/89


0738 [L] Marine - 1903/Aug/5 #33


0739 [R] Marine - 1903/Aug/11 #39


0740 [L] Marine - 1903/Aug/13 #38


0741 [R] Marine - 1903/Aug/18 #43


0742 [L] Marine - 1903/Aug/26 #34


0743 [R] Marine - 1903/Sept/16 #5


0744 [L] Marine - 1903/Sept/24 #70


0745 [R] Marine - 1903/Octb/22 #5


0746 [L] Marine - 1903/Novb/10 #78


0747 [R] Marine - 1903/Novb/11 #56


0748 [L] Marine - 1903/Decb/4 #37


0749 [R] Marine - 1903/Decb/30 #43


0750 [L] GratificatiŽn - 1903/Jan/3 #4


0751 [R] GratificatiŽn - 1903/Feb/16 #9


0752 [L] GratificatiŽn - 1903/Mei/6 #61


0753 [R] GratificatiŽn - 1903/Juni/10 #49


0754 [L] GratificatiŽn - 1903/Jan/6 #19


0755 [R] GratificatiŽn - 1903/Feb/16 #58


0756 [L] GratificatiŽn - 1903/Maart/4 #31


0757 [R] GratificatiŽn - 1903/April/27 #56


0758 [L] GratificatiŽn - 1903/Juni/2 #36


0759 [R] GratificatiŽn - 1903/Juni/29 #46


0760 [L] GratificatiŽn - 1903/Juli/21 #92


0761 [R] GratificatiŽn - 1903/Sept/14 #75


0762 [L] GratificatiŽn - 1903/Octb/7 #29


0763 [R] GratificatiŽn - 1903/Decb/2 #39


0764 [L] Pensioenen bij de Marine - 1903/Jan/3 #9


0765 [R] Pensioenen bij de Marine - 1903/Jan/17 #4


0766 [L] Pensioenen bij de Marine - 1903/Jan/30 #73


0767 [R] Pensioenen bij de Marine - 1903/Maart/14 #23


0768 [L] Pensioenen bij de Marine - 1903/April/3 #41


0769 [R] Pensioenen bij de Marine - 1903/April/16 #22


0770 [L] Pensioenen bij de Marine - 1903/April/21 #62


0771 [R] Pensioenen bij de Marine - 1903/Mei/7 #7


0772 [L] Pensioenen bij de Marine - 1903/Juni/6 #25


0773 [R] Pensioenen bij de Marine - 1903/Juni/24 #25


0774 [L] Pensioenen bij de Marine - 1903/Juli/22 #24


0775 [R] Pensioenen bij de Marine - 1903/Aug/19 #61


0776 [L] Pensioenen bij de Marine - 1903/Aug/31 #11


0777 [R] Pensioenen bij de Marine - 1903/Sept/2 #63


0778 [L] Pensioenen bij de Marine - 1903/Sept/5 #17


0779 [R] Pensioenen bij de Marine - 1903/Sept/23 #11


0780 [L] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1903/Jan/3 #12


0781 [R] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1903/Jan/13 #35


0782 [L] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1903/Jan/22 #37


0783 [R] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien - 1903/Jan/26 #63


0784 [L] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1903/Feb/5 #34


0785 [R] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1903/Maart/3 #11


0786 [L] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1903/Maart/16 #29


0787 [R] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1903/Maart/26 #5


0788 [L] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1903/April/3 #20


0789 [R] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1903/April/18 #43


0790 [L] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1903/April/23 #37


0791 [R] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1903/Mei/7 #31


0792 [L] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1903/Mei/15 #38


0793 [R] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1903/Mei/29 #19


0794 [L] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1903/Juni/4 #38


0795 [R] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1903/Juni/10 #20


0796 [L] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1903/Juni/22 #63


0797 [R] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1903/Juni/25 #48


0798 [L] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1903/Juni/29 #35


0799 [R] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1903/Juli/9 #29


0800 [L] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1903/Juli/20 #22


0801 [R] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1903/Juli/22 #71


0802 [L] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1903/Aug/12 #30


0803 [R] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1903/Aug/15 #46


0804 [L] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1903/Aug/28 #23


0805 [R] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1903/Sept/17 #39


0806 [L] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1903/Octb/3 #52


0807 [R] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1903/Octb/9 #55


0808 [L] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1903/Octb/26 #52


0809 [R] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1903/Octb/30 #31


0810 [L] Volksgezondheid en Volkshuisvesting - 1903/Jan/3 #24


0811 [R] Volksgezondheid en Volkshuisvesting - 1903/Feb/28 #53


0812 [L] Volksgezondheid en Volkshuisvesting - 1903/Maart/25 #74


0813 [R] Volksgezondheid en Volkshuisvesting - 1903/Juli/20 #89


0814 [L] Provinciale begrootingen - 1903/Jan/3 #27


0815 [R] Provinciale begrootingen - 1903/April/21 #51


0816 [L] Waterschapsbesturen - 1903/Jan/3 #29


0817 [R] Waterschapsbesturen - 1903/April/1 #17


0818 [L] Waterschapsbesturen - 1903/Mei/19 #36


0819 [R] Waterschapsbesturen - 1903/Juli/18 #17


0820 [L] Waterschapsbesturen - 1903/Octb/19 #45


0821 [R] Spoorwegen - 1903/Jan/3 #30


0822 [L] Spoorwegen - 1903/Jan/23 #15


0823 [R] Spoorwegen - 1903/Jan/30 #29


0824 [L] Spoorwegen - 1903/Feb/24 #6


0825 [R] Spoorwegen - 1903/Maart/18 #12


0826 [L] Spoorwegen - 1903/Maart/30 #34/35


0827 [R] Spoorwegen - 1903/April/7 #22


0828 [L] Spoorwegen - 1903/April/20 #45


0829 [R] Spoorwegen - 1903/Mei/4 #41


0830 [L] Spoorwegen - 1903/Juni/4 #48


0831 [R] Spoorwegen - 1903/Juli/3 #31/32


0832 [L] Spoorwegen - 1903/Juli/14 #16


0833 [R] Spoorwegen - 1903/Juli/21 #75


0834 [L] Spoorwegen - 1903/Aug/13 #21/23


0835 [R] Spoorwegen - 1903/Sept/3 #29 [voorbeeld discontinuiteit: Vervolg op bladz. 900]


0836 [L] Tollen - 1903/Jan/3 #31


0837 [R] Tollen - 1903/Jan/23 #14


0838 [L] Tollen - 1903/Feb/13 #34


0839 [R] Tollen - 1903/Feb/26 #61


0840 [L] Tollen - 1903/Maart/18 #38


0841 [R] Tollen - 1903/April/17 #38


0842 [L] Tollen - 1903/Mei/13 #29


0843 [R] Tollen - 1903/Mei/19 #21


0844 [L] Tollen - 1903/Juni/22 #61


0845 [R] Tollen - 1903/Juli/11 #36


0846 [L] Tollen - 1903/Juli/24 #92


0847 [R] Tollen - 1903/Aug/20 #36


0848 [L] Tollen - 1903/Sept/22 #36


0849 [R] Tollen - 1903/Octb/19 #47


0850 [L] Tollen - 1903/Octb/23 #27


0851 [R] Pensioenen bij de Marine - 1903/Octb/8 #33


0852 [L] Pensioenen bij de Marine - 1903/Novb/3 #10


0853 [R] Pensioenen bij de Marine - 1903/Novb/23 #47


0854 [L] Onheilen - 1903/Jan/3 #35


0855 [R] Onheilen - 1903/Sept/16 #55


0856 [L] AudiŽntiŽn - 1903/Decb/18 #85


0857 [R] AudiŽntiŽn - 1903/Decb/31 #100


0858 [L] Rusland - 1903/Jan/3 #51


0859 [R] Kabinet der Koningin - 1903/Jan/3 #54


0860 [L] Kabinet der Koningin - 1903/Jan/6 #46


0861 [R] Kabinet der Koningin - 1903/Jan/10 #46


0862 [L] Kabinet der Koningin - 1903/Jan/21 #2


0863 [R] Kabinet der Koningin - 1903/Jan/28 #66


0864 [L] Kabinet der Koningin - 1903/Feb/4 #74/75


0865 [R] Kabinet der Koningin - 1903/Feb/14 #86


0866 [L] Kabinet der Koningin - 1903/Maart/7 #58


0867 [R] Kabinet der Koningin - 1903/Maart/10 #7


0868 [L] Kabinet der Koningin - 1903/Maart/21 #62


0869 [R] Kabinet der Koningin - 1903/Maart/31 #5/6


0870 [L] Kabinet der Koningin - 1903/April/2 #41


0871 [R] Kabinet der Koningin - 1903/April/5 #2


0872 [L] Kabinet der Koningin - 1903/April/9 #8


0873 [R] Kabinet der Koningin - 1903/April/17 #56


0874 [L] Kabinet der Koningin - 1903/April/20 #66


0875 [R] Kabinet der Koningin - 1903/April/27 #113


0876 [L] Kabinet der Koningin - 1903/April/29 #7


0877 [R] Kabinet der Koningin - 1903/Mei/8 #24


0878 [L] Kabinet der Koningin - 1903/Mei/14 #55


0879 [R] Kabinet der Koningin - 1903/Mei/21 #1


0880 [L] Kabinet der Koningin - 1903/Mei/26 #1/6


0881 [R] Kabinet der Koningin - 1903/Juni/5 #33


0882 [L] Kabinet der Koningin - 1903/Juni/11 #34


0883 [R] Kabinet der Koningin - 1903/Juni/16 #33


0884 [L] Kabinet der Koningin - 1903/Juni/22 #53


0885 [R] Kabinet der Koningin - 1903/Juni/25 #26


0886 [L] Kabinet der Koningin - 1903/Juli/1 #19


0887 [R] Kabinet der Koningin - 1903/Juli/4 #18


0888 [L] Kabinet der Koningin - 1903/Juli/13 #31


0889 [R] Kabinet der Koningin - 1903/Juli/21 #61


0890 [L] Kabinet der Koningin - 1903/Juli/25 #38


0891 [R] Kabinet der Koningin - 1903/Aug/4 #48


0892 [L] Kabinet der Koningin - 1903/Sept/5 #8


0893 [R] Kabinet der Koningin - 1903/Sept/7 #9


0894 [L] Kabinet der Koningin - 1903/Sept/12 #31


0895 [R] Kabinet der Koningin - 1903/Octb/8 #34


0896 [L] Kabinet der Koningin - 1903/Octb/16 #5


0897 [R] Kabinet der Koningin - 1903/Octb/20 #4


0898 [L] Kabinet der Koningin - 1903/Octb/30 #3


0899 [R] Kabinet der Koningin - 1903/Novb/2 #6 en 8


0900 [L] Spoorwegen - 1903/Sept/11 #29


0901 [R] Spoorwegen - 1903/Sept/14 #113


0902 [L] Spoorwegen - 1903/Sept/21 #44


0903 [R] Spoorwegen - 1903/Octb/2 #36/40


0904 [L] Maatschappijen - 1903/Jan/5 #7/8


0905 [R] Maatschappijen - 1903/Jan/24 #30


0906 [L] Maatschappijen - 1903/Feb/5 #44


0907 [R] Maatschappijen - 1903/Feb/20 #56


0908 [L] Maatschappijen - 1903/Feb/28 #8


0909 [R] Maatschappijen - 1903/Maart/16 #56


0910 [L] Maatschappijen - 1903/April/1 #5


0911 [R] Maatschappijen - 1903/April/9 #81


0912 [L] Maatschappijen - 1903/April/24 #44


0913 [R] Maatschappijen - 1903/Mei/6 #54


0914 [L] Maatschappijen - 1903/Mei/19 #49


0915 [R] Maatschappijen - 1903/Juni/4 #50


0916 [L] Maatschappijen - 1903/Juni/10 #25


0917 [R] Maatschappijen - 1903/Juni/17 #17


0918 [L] Maatschappijen - 1903/Juni/25 #45


0919 [R] Maatschappijen - 1903/Juli/9 #43/44


0920 [L] Maatschappijen - 1903/Juli/22 #85


0921 [R] Maatschappijen - 1903/Aug/7 #62


0922 [L] Maatschappijen - 1903/Aug/22 #52


0923 [R] Maatschappijen - 1903/Sept/3 #37


0924 [L] Maatschappijen - 1903/Sept/12 #24


0925 [R] Maatschappijen - 1903/Sept/30 #40


0926 [L] Maatschappijen - 1903/Octb/16 #12/13


0927 [R] Maatschappijen - 1903/Octb/26 #41


0928 [L] Maatschappijen - 1903/Novb/4 #22


0929 [R] Maatschappijen - 1903/Novb/18 #34/35


0930 [L] Maatschappijen - 1903/Novb/27 #42


0931 [R] Maatschappijen - 1903/Decb/9 #37


0932 [L] Maatschappijen - 1903/Decb/23 #19


0933 [R] [leeg]


0934 [L] Spoorwegen - 1903/Decb/12 #34


0935 [R] [leeg]


0936 [L] Gratie - 1903/Aug/14 #33


0937 [R] Gratie - 1903/Sept/5 #24


0938 [L] Gratie - 1903/Sept/17 #24


0939 [R] Gratie - 1903/Sept/28 #11


0940 [L] Gratie - 1903/Octb/12 #25


0941 [R] Gratie - 1903/Octb/31 #15


0942 [L] Gratie - 1903/Novb/23 #34


0943 [R] Gratie - 1903/Decb/12 #51


0944 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Novb/23 #24


0945 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Novb/25 #44


0946 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Novb/30 #11


0947 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Decb/11 #36


0948 [L] Volksgezondheid en Volkshuisvesting - 1903/Novb/2 #29


0949 [R] Provinciale begrootingen - 1903/Juli/30 #1


0950 [L] DomiciliŽn van Onderstand - 1903/Juli/20 #18


0951 [R] DomiciliŽn van Onderstand - 1903/Sept/24 #55


0952 [L] [leeg]


0953 [R] Provinciale fondsen en inkomsten - 1903/Decb/10 #19


0954 [L] Maatschappijen van assurantie - 1903/Jan/5 #9


0955 [R] Maatschappijen van assurantie - 1903/Feb/11 #25


0956 [L] Maatschappijen van assurantie - 1903/April/3 #54


0957 [R] Maatschappijen van assurantie - 1903/Juni/25 #45


0958 [L] Maatschappijen van assurantie - 1903/Octb/9 #37


0959 [R] Maatschappijen van assurantie - 1903/Novb/24 #57


0960 [L] [leeg]


0961 [R] Gerechtshoven - 1903/Decb/18 #63


0962 [L] Personeel der Marine - 1903/Jan/28 #56


0963 [R] Personeel der Marine - 1903/Jan/5 #13


0964 [L] Personeel der Marine - 1903/Jan/24 #9


0965 [R] Personeel der Marine - 1903/Feb/7 #15


0966 [L] Personeel der Marine - 1903/Feb/21 #9


0967 [R] Personeel der Marine - 1903/Maart/12 #35


0968 [L] Personeel der Marine - 1903/Maart/23 #26


0969 [R] Personeel der Marine - 1903/April/6 #32


0970 [L] Personeel der Marine - 1903/April/20 #29


0971 [R] Personeel der Marine - 1903/Mei/12 #39


0972 [L] Personeel der Marine - 1903/Mei/27 #55


0973 [R] Personeel der Marine - 1903/Juni/12 #37


0974 [L] Personeel der Marine - 1903/Juni/15 #42


0975 [R] Personeel der Marine - 1903/Juni/25 #58


0976 [L] Personeel der Marine - 1903/Juli/3 #42


0977 [R] Personeel der Marine - 1903/Juli/21 #81


0978 [L] Personeel der Marine - 1903/Juli/25 #66


0979 [R] Personeel der Marine - 1903/Juli/31 #17


0980 [L] Personeel der Marine - 1903/Aug/19 #57


0981 [R] Personeel der Marine - 1903/Aug/27 #40


982 [L] Personeel der Marine - 1903/Sept/12 #19


0983 [R] Personeel der Marine - 1903/Sept/19 #4


0984 [L] Personeel der Marine - 1903/Sept/24 #33


0985 [R] Personeel der Marine - 1903/Octb/2 #51


0986 [L] Personeel der Marine - 1903/Octb/12 #51


0987 [R] Personeel der Marine - 1903/Octb/19 #59


0988 [L] Geneeskundige dienst en Militaire Hospitalen - 1903/Jan/5 #14


0989 [R] Geneeskundige dienst en Militaire Hospitalen - 1903/Feb/23 #137


0990 [L] Geneeskundige dienst en Militaire Hospitalen - 1903/April/6 #34


0991 [R] Geneeskundige dienst en Militaire Hospitalen - 1903/Mei/12 #41


0992 [L] Geneeskundige dienst en Militaire Hospitalen - 1903/Juni/3 #75


0993 [R] Geneeskundige dienst en Militaire Hospitalen - 1903/Juni/30 #59


0994 [L] Geneeskundige dienst en Militaire Hospitalen - 1903/Aug/11 #30


0995 [R] Geneeskundige dienst en Militaire Hospitalen - 1903/Octb/12 #8


0996 [L] Vermogens en Bedrijfsbelasting - 1903/Jan/5 #15


0997 [R] Vermogens en Bedrijfsbelasting - 1903/Maart/18 #5


0998 [L] Vermogens en Bedrijfsbelasting - 1903/April/18 #49


0999 [R] Vermogens en Bedrijfsbelasting - 1903/Mei/27 #60


1000 [L] Vermogens en Bedrijfsbelasting - 1903/Juli/3 #35


1001 [R] Vermogens en Bedrijfsbelasting - 1903/Sept/7 #38


1002 [L] Vermogens en Bedrijfsbelasting - 1903/Octb/30 #46


1003 [R] Vermogens en Bedrijfsbelasting - 1903/Decb/3 #19


1004 [L] Personeele belasting - 1903/Jan/5 #15


1005 [R] Personeele belasting - 1903/Jan/17 #35


1006 [L] Personeele belastingen - 1903/Jan/21 #30


1007 [R] Personeele belasting - 1903/Feb/2 #81


1008 [L] Personeele belasting - 1903/Jan/7 #8


1009 [R] Personeele belasting - 1903/Feb/10 #59


1010 [L] Personeele belasting - 1903/Feb/23 #146


1011 [R] Personeele belasting - 1903/Maart/4 #4


1012 [L] Personeele belasting - 1903/Maart/20 #38


1013 [R] Personeele belasting - 1903/April/1 #1


1014 [L] Personeele belasting - 1903/April/25 #75


1015 [R] Personeele belasting - 1903/Mei/8 #21


1016 [L] Personeele belasting - 1903/Mei/19 #17


1017 [R] Personeele belasting - 1903/Juni/2 #26


1018 [L] Personeele belasting - 1903/Juni/4 #29


1019 [R] Personeele belasting - 1903/Juli/21 #47


1020 [L] Personeele belasting - 1903/Aug/6 #57


1021 [R] Personeele belasting - 1903/Sept/14 #56


1022 [L] Personeele belasting - 1903/Sept/21 #33


1023 [R] Personeele belasting - 1903/Octb/24 #17


1024 [L] Personeele belasting - 1903/Novb/5 #10


1025 [R] Personeele belasting - 1903/Novb/26 #12


1026 [L] Personeele belasting - 1903/Decb/10 #13


1027 [R] Rusland - 1903/Novb/23 #30


1028 [L] Registratie en Zegel - 1903/Jan/5 #16


1029 [R] Registratie en Zegel - 1903/Feb/13 #39


1030 [L] Registratie en Zegel - 1903/Feb/20 #7


1031 [R] Registratie en Zegel - 1903/Mei/30 #54


1032 [L] Koffie - 1903/Jan/5 #20


1033 [R] Koffie - 1903/Maart/11 #5


1034 [L] Militaire Justitie - 1903/Jan/6 #2


1035 [R] Militaire Justitie - 1903/Jan/17 #28


1036 [L] Militaire Justitie - 1903/Maart/2 #34 en 36


1037 [R] Militaire Justitie - 1903/April/11 #18


1038 [L] Militaire Justitie - 1903/Juni/3 #80


1039 [R] Militaire Justitie - 1903/Juni/26 #8


1040 [L] Militaire Justitie - 1903/Aug/8 #60


1094 [R] [lege binnenkant achterkaft]


1299 [R] Loterijen - 1903/Jan/9 #10

  129 9 10 Rappt FD 7 Jan n 2. Op adres en om aan
    gunning tot het houden van verlotingen
_-_ Besluit fiat
  Jan 14 19 Rappt FD 12 Jan n 49 Op adres van het Be
    stuur derVereeniging ter verpleging van zieken,
    genaamd Barmhartige Broeders van St
    Joannes de Deo te Amsterdam om als
    boven eener verloting te Amsterdam.
_-_ Besluit fiat
  Jan 19 15 Rappt FD 15 Jan n 58 Op adres van het
    bestuur der Damesvereeniging 'Dorcas'
    te Drachten, om alsboven aldaar.
_-_ Besluit fiat
  Jan 31 85 Rappt JD & FD 26 Jan n 219 Om machtiging
    om bij den RvSt de overweging aanhangig
    te maken van een wetsontwerp houdende
    wettelijke bepalingen betreffende loterijen.
  April 9 89 Rappt RvSt 24 Maart n 20 gen. 31 Jan n 85
    met afz adres
  Aug 21 16 Rappt JD & DF 14/18 Auf n 115/62 gez.: 9 April n 89
    _ Boodschap aan de Tweede Kamer der St. Genl
    22 4 _ Missive kennisgeving aan JD & FD
    5 _ Missive alsvoren aan RvSt met copie rappt Zie 11 Juni 1905 n 50 bladz 14 29
  Feb 2 57 Rappt FD 28 Jan n 31 Op adressen om ver
    gunning tot het houden van verlotingen.
_-_ Besluit fiat
Vervolg op bladz 1300

1300 [L] Loterijen - 1903/Feb/7 #38

  Feb 7 38 Rappt FD 5 Feb n 98, Op adres van het bestuur der
    Rotterdamsche Kellnersvereeniging onder de
    Zinspreuk 'Deez onderlingen vriendenbank
    strekt tevens ook tot onderstand' te Rotterdam
    om vergunning tot het houden eener verloting.
_-_ Besluit fiat
  Feb 18 47 Rappt FD 13 Feb n 12 tot uitbetaling aan
    1 M = A.C. Crena de Jong van den prijs, geval
    len op door hem vernietigde aandelen in
    een lot der 359e Staatsloterij.
_-_ Besluit fiat
  Feb 18 51 Rappt FD 13 Feb n 21. Op adressen om ver
    gunning tot het houden eener verloting.
_-_ Besluit fiat
  Feb 27 38 Rappt FD 23 Feb n 126, tot uitbetaling aan
    de hierbij genoemde belanghebbenden van
    prijzen gevallen op verloren gegane loten in de 362e Staatsloterij.
_-_ Besluit fiat
  Maart 12 29 Rappt FD 9 Maart n 84. Op adressen om
    vergunning tot het houden van verlotingen.
_-_ Besluit fiat
  April 7 44 Rappt FD 2 April n 11. Op adressen om alsboven
_-_ Besluit fiat
  April 17 39 Rappt FD 11 April n 50 Op adressen om alsboven
_-_ Besluit fiat
  April 23 48 Rappt FD 18 April n 104. Op adressen om alsboven
_-_ Besluit fiat
  Mei 4 52 Rappt FD 30 April n 17, Op adressen om alsboven
_-_ Besluit fiat
_
Vervolg op bladz 1301

1301 [R] Loterijen - 1903/April/22 #23

   
  N April 22 23 Rappt FD 17 April n 33, om machtiging om bij
    den RvSt. de overweging aanhangig te ma
    ken aan een ontwerp van wet tot afschaffing der Staatsloterij.
    _ Fiat missive
  Mei 28 31 Rappt RvSt 29 Mei n 24m gez: 22 April n 23
_ FD om ena
  Juni 6 34 Rappt FD 3 Juni n 4 gez 28 Mei n 31
    _ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGenl
    8 5
_ Missive kennisgeving aan FD
    6
_ Missive alsvoren aan RvSt met copie rappt.Ingetrokken 15 Sept 1905 n 9 bl 14 30
  Mei 9 41 Rappt FD 6 Mei n 68. Op adres van het Be
    stuur der Afdeeling Arnhem van de Al
    gemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging.
    Arbeid adelt te Arnhem om vergunning
    tot het houden eener verloting.
_-_ Besluit fiat
  Mei 18 32 Rappt FD 14 Mei n 2, Op adres van Bestuurde
    ressen van de Jongedochtersvereeniging Hoop der
    Toekomst afdeeling van de vereeniging Ko
    ning Willemstuin te Amsterdam om alsboven.
_-_ Besluit fiat
  Mei 30 53 Rappt FD 27 Mei n 12 Op adres van D.M.
    ... en Jac. L Loop... te Amsterdam om alsboven.
_-_ Besluit fiat
  Juni 5 42 Rappt FD 30 Mei n 46, Op adressen om alsboven.
_-_ Besluit fiat.
Vervolg op bladz 1302

1302 [L] Loterijen - 1903/Juni/10 #42

   
  N Juni 10 42 Rappt FD 5 Juni n 12, Op adressen om
    vergunning tot het houden eener verloting.
_-_ Besluit fiat
  Juni 25 54 Rappt FD 24 Juni n 32. Op adressen om alsboven
_-_ Besluit fiat
    Juni 27 5 Brief Post. Secr. van H.M. de Koningin het Loo 24 Juni
    n 379 aan Dirf met een aan HM gericht
    verzoekschrift van de Commissie der Phil
    harmonie 'Le Reuve gem. Bestel prov Lim
    burg ... 17 Juni 1903 houdenden op verzoek
    om vergunning tot het houden eener tombola
    met mededeling daat aan de Commissie is
    kennisgegeven dat door H.M. op het verzoek
    om een geschenk voor de tombola beschik
    baar te stellen, geene gunstige beschikking is genomen
    _ Per missive het adres voorzien van de
    vereischte apostillaire beschikking ge
    zonden aan FD te behandeling voor zoowel
    betreft het verzoek om vergunning tot het
    houden eener tombola, met mededeling alsboven
  Juli 13 41 Rappt FD 8 Juli n 28, tot uitbetaling aan
    de hierbij genoemde belanghebbenden van
    prijzen gevallen op verloren gegane loten in de 363e Staatsloterij
_-_ Besluit fiat
  Juli 24 76 Rappt FD 20 Juli n 2. Op Adressen om ver
    gunning tot het houden eener verloting
_-_ Besluit fiat
  Aug 3 50 Rappt FD 29 Juli n 15. Op adressen om alsboven
_-_ Besluit fiat
Vervolg op bladz 1303

1303 [R] Loterijen - 1903/Aug/19 #55

    Vervolg van bladz 1302. 1303 Dm & Loterijen
  Aug 19 55 Rappt FD 15 Aug n 83. Op adressen om ver
    gunning tot het houden van loterijen.
_-_ Besluit fiat
  Sept 9 39/ Rappt FD 4/ Sept n 11/ Op adressen om alsboven
    9 /31 appt 5 Sept n /18 Op adressen om alsboven
_-_ Besluiten fiat
  Octb 3 47 Rappt FD 29 Sept n 5, Op adressen om alsboven
_-_ Besluit fiat
  Octb 7 39 Rappt FD 2 Octb n 52, Op adressen om alsboven.
_-_ Besluit fiat
  Novb 9 18 Rappt FD 31 Octb n 37, Op adressen om alsboven
_-_ Besluit fiat
  10 70 Rappt FD 5 Novb n 89, Op adres va het
    Bestuur van den Ysbond "Holland Noorder
    kwartier" te Oudendijk, om alsboven.
_-_ Besluit fiat
  Novb 21 72 Rappt FD 17 Novb n 35, tot uitbetaling aan
    de hierbij genoemde belanghebbenden van
    prijzen gevallen op verloren gegane loten in de 364e Staatsloterij.
_-_ Besluit fiat
  Decb 5 46 Rappt FD 30 Novb n 40, Op adressen om ver
    gunning tot het houden van verlotingen.
_-_ Besluit fiat
  Decb 18 53 Rappt FD 12 Decb n 70. Op adressen om alsboven
_-_ Besluit fiat

1304 [L] Vreemde Orden - 1903/Jan/9 #25

  Jan 9 25 Rappt MarD 8 Jan n 46 Op adres van den
    Luitenant ... der 1e kl. Jh C, Hooft Graaf
    land, tijdelijk adjudant van Z.K.H. den Prins
    der Nederlanden, om vergunning tot het aan
    nemen der versierselen van Ridder der Am
    orde van de Wendische Kroon van Mecklenburg
_-_ Besluit fiat
  Jan 12 19 Rappt ND 7 Jan n 126, Op adressen om ver
    gunning tot het aannemen van Vreemde Ridderorden.
_-_ Besluit fiat
  Jan 15 21 Rappt BD 13 Jan n 32. Op adres van Mr. G. Th. L
    Baron van Geusau, Kamerheer van H.M. i. b.d.
    te Maastricht om alsboven van Officier der
    Orde van den Leeuw en de Zon van Perzie.
_-_ Besluit fiat
  Jan 24 27/en29 Rappt BlD 21 Jan n 409, Op adressen om ver
    guning to alsboven van vreemde ridderorden
    en machtiging tot mededeeling aan J.P. Day
    dat hij geen vergunning behoeft voor het
    aannemen der decoration speciale de prevoyance.
    _-_ Besluit en machtiging fiat
  Feb 3 58 Rappt MD 30 Jan n 88, Op adres van H.M.
    Ordonnans Officier, den Eerste Luitenant
    Jhr L.R. van der Wijck, van den Grooten Staf
    om vergunning tot het aannemen der ver
    sierselen van Ridder 4e kl. der Orde van den
    Rooden Adelaar van Pruisen.
_-_ Besluit fiat
Vervolg op bladz 1305.

1305 [R] Vreemde Orden - 1903/Feb/4 #63

   
  Feb 4 63 Rappt KD 30 Jan n 20, Op adressen van de
    hierbij genoemde O.J. hoofdambtenaren om
    vergunning tot het aannemen van versier
    selen der Orde van Cambodja van Frankrijk
_-_ Besluit fiat
  Feb 7 11 Rappt KD 3 Feb n 10, Op adres van den Dirigeerend
    Officier van Gezondheid der 2e kl. van het leger in
    ...Ned Indie J.M.H.vcan Dorssen om alsboven
    van Officier der Orde van de Kroon van Siam
_-_ Besluit fiat
  Feb 7 21 Rappt MD 3 Feb n 61 Op adres van den Kapitein
    M.C. van der Hoog, van den Generalen Staf
    om alsboven van Ridder 1e kl. der Orde van
    St Olaf van Zweden en Noorwegen_ Besluit fiat
  Feb 10 48 Rappt BD 7 Feb n 963 Op adressen om als
    boven van Vreemde Ridderorden.
_-_ Besluit fiat
  Feb 11 29 Rappt ND 7 Feb n 211, Op adres van N.B.
    Dresselhuys, sigarenfabrikant te Culem
    borg, om alsboven van Commandeur der
    Kon Orde van Onzen Heer Jezus Christus van Portugal.
_-_ Besluit fiat
  Feb 19 22 Rappt KD 14 Feb n 10. Op adres van J.B.H.A. van
    den Bosche, eervol ontslagen Eerste Luitenant der
    Infanterie van het leger in Ned. Indie, te Velp
    gem. Rheden om alsboven van Ridder 3e kl.
    der Orde van het Borstbeeld van den Bevrijder
    Simon Bolivar van Venezuela.
_-_ Besluit fiat
Vervolg op bladz 1306

1306 [L] Vreemde Orden - 1903/Feb/19 #52

  Feb 19 52 Rappt MarD~ 16 Feb n 36, Op adressen van
    den Kapitein t/zee J. Wentholt en den Kapitein Lui
    tenant t/zee G.P. van Hecking Colenbrander en
    den Luitenant t/zee der 1e kl. W. Houwing, om
    vergunning tot het aannemen de ..beide eerste
    der versierselen van Commandeur der 2e kl.
    in de Dannebrog orde van Denemarken en
    laatstgenoemde de versierselen van Ridder
    1e klasse der orde van St Olaf van Zweden en Noorwegen
_-_ Besluit fiat
  Maart 2 18 Rappt BD 27 Feb n 1302, Op adressen om als
    boven der versierselen van vreemde ridderorden.
_-_ Besluit fiat
  Maart 2 41 Rappt BlD 26 Feb n 24 79. Op adressen om alsboven.
_-_ Besluit fiat
  Maart ... 12 Rappt BD 11 Maart n 1688. Op adres van
    Mr R. Melvil Baron van Lijnden, Mi
    nister van Buitenl. Zaken alsboven
    van Ridder Grootkruis der Orde van San Marino van San Marino.
_-_ Besluit fiat
  Maart 13 26 RapptND 10 Maart n 188. Op adres van J. de
    Breck, Wethouder der gemeente Haarlem,
    Algemeen Secretaris Penningmeester der
    Algemeene Vereeniging voor Bloembollen
    Cultuur the Haarlem om alsboven van
    Chevalier du Merite Agricole van Frankrijk
_-_ Besluit fiat
  Maart 23 34 Rappt BlD 19 Maart n 3361. Op adressen om als
    boven der versierselen van Vreemde Ridderorden.
_-_ Besluit fiat
Vervolg op bladz 1307.

1307 [R] Vreemde Orden - 1903/Maart/28 #23

  Maart 28 23 Rappt MarD 25 Maart n 45. Op adres van den
    Kapitein t/zee J.G. Snetklage, om vergun
    ning tot het aannemen der versierselen van
    Ridder 2e kl. met de Ster der Orde van de Kroon van Pruisen.
_-_ Besluit fiat
  April 3 46 Rappt MD 31 Maart n 101 Op adres van den
    Majoor R.H.O. Baron van der Capellen, van
    het 1e Regt. Huzaren om alsboven van Officier
    der Leopoldsorde van Belgie.
_-_ Besluit fiat
  April 8 43 Rappt KD 3 April n 41, Op adres van den gepen
    sioneerden O.L. Hoofdambtenaar Th. Delf...
    te 's Gravenhage, om alsboven van Officier
    der Leopoldsorde van Belgie.
_-_ Besluit fiat
  April 11 10 Rappt J.D. 26 Maart n 180, Op adres van W
    Voormolen, HoofdCommissaris van politie te
    Rotterdam, om alsboven van Ridder 3e kl. der
    Orde van de IJzeren Kroon van Oostenrijk.
_-_ Besluit fiat
  April 17 55 Rappt BD 9 April n 2605, Op adressen om
    alsboven van vreemde Ridderorden.
_-_ Besluit fiat
  April 24 36 Rappt KD 20 April. n 23, Op adres van L.J.W.
    van Buuren, directeur der Nederlandsch In
    dische Hypotheekbank te Batavia, om als
    boven den Officier de l'Instruction publique van Frankrijk.
_-_ Besluit fiat
  27 44 Rappt BlD 23 April n 5030, Op adressen om alsbo
    ven van vreemde Ridderorden.
_-_ Besluit fiat
Vervolg op bladz 1308

1308 [L] Vreemde Orden - 1903/Mei/2 #31

   
  Mei 2 31 Rappt BD 29 April n 3148, Op adressen om
    vergunning tot het aannemen der versier
    selen van vreemde Ridderorden.
_-_ Besluit fiat
  Mei 8 38 Rappt FD 2 Mei n 79, Op adres van J.B.D. Car
    riere, Adjunct Commies bij het Pensioenfonds
    voor weduwen en weezen van Burgerlijke Amb
    tenaren, om alsboven van Ridder 3e kl. der Orde
    van de Leeuw en de Zon van Perzie.
_-_ Besluit fiat
  Mei 16 39 Rappt MD 12 Mei n 11. Op adressen van de
    hierbij genoemde Officieren om alsboven
    vanhet Militaire Kruis van Belgie.
_-_ Besluit fiat
  Mei 30 61 Rappt BlD 19 Mei n 5505, Op adres om als
    boven aan Vreemde Ridderorden.
_-_ Besluit fiat
  Juni 2 60 Rappt MD 26 Mei n 2. Op adressen van den
    Luitenant Kolonel van den Generalen Staf
    W.A.F de Meester en van den Kapitein van
    dien Staf W Flop, om alsboven resp van
    Commandeur der Orde van het Zwaard en
    van Ridder 1e kl. der Orde van St Olaf van Zweden en Noorwegen.
_-_ Besluit fiat
  Juni 2 76 Rappt BD 26 Mei n 3911, Op adressen om
    alsboven van vreemde Ridderorden.
_-_ Besluit fiat
  Juni 4 57 Rappt MD 30 Mei n 51 Op adressen om alsboven.
_-_ Besluit fiat
Vervolg op bladz 1309

1309 [R] Vreemde Orden - 1903/Juni/6 #50

   
  N Juni 6 50 Rappt KD 30 Mei n 44 Op adres van Fenghoe
    Pacta alias Fenghoe Mohamad bin Feng
    Koe Said, om vergunning tot het aannemen
    der versierselen van ridder in de orde van den
    Witten Olifant en in die van de Kroon beide van Siam.
_-_ Besluit fiat
  Juni 11 59 Rappt MD 6 Juni n 180, Op adres van den
    Adjudant . b.d. en Grootmeester van het Huis
    van H.M. de Koningin, den gepensioneerden
    Kolonel met rang van Generaal Majoor
    J.E.N. Baron Sirtema van Grovestins,
    om alsboven van het Eerekruis Ie kl der
    Huisorde van Schaumburg-Lippe.
_-_ Besluit fiat
  Juni 18 50 Rappt MD 13 Juni n 114 Op adres van H.M.
    Jagermeester voor Gelderland, den Re
    serve-Kapitein ..W.J. Loudon, van het
    8e Regt. Infanterie om alsboven van het
    Eerekruis der Orde van den Griffioen
    van Mecklenburg-Schwerin
_-_ Besluit fiat
  Juni 20 43 Rappt BD 16 Juni n 4474.Op adressen
    om alsboven van vreemde Ridderorden.
_-_ Besluit fiat
  Juni 24 26 Rappt MarD 18 Juni n 46. Op adres van den Lui
    tenant ... t/zee der 1e kl. Jhr. C. Hooft Graafland
    tijdelijk Adjudant van Z.K.H. den Prins der Neder
    landen, enz., om alsboven van het Eerekruis
    3e kl. der huisorde van Schaumburg-Lippe.
_-_ Besluit fiat
Vervolg op bladz 1310

1310 [L] Vreemde Orden - 1903/Juni/29 #43

  Juni 29 43 Rappt KD 22 Juni n 32, op adres van den
    Luitenant Kolonel der Infanterie van
    het leger in Ned Indie J.J. Schneider om
    vergunning tot het aannemen der versier
    selen van Officer der orde van de Kroon van Siam.
_-_ Besluit fiat
  Juni 30 60 Rappt MD 23 Juni n 177, op adrs van H. ...
    Adjudant den Majoor Jhr A.S.~ van Feh~
    van den Grooten Staf, om alsboven van het
    Officiers Eerekruis der Huisorde van
    Schaumburg-Lippe.
_-_ Besluit fiat
  Juni 30 64 Rappt BlD 24 Juni n 7704, op adressen
    om alsboven van vreemde Ridderorden.
_-_ Besluit fiat
  Juli 1 41 Rappt BD 26 Juni n 4801, op adressen om alsboven.
_-_ Besluit fiat
  ... 1 57 Rappt JD 19 Juni n 171, op adressen van Mr C.J.
    Pekelharing en Mr K. Zwaardemaker advo
    caten te Amsterdam om alsboven respectie
    velijk van Ridder 4e kl der oder van de Kroon
    en van den Rooden Adelaar van Pruisen.
_-_ Besluit fiat
  Juli 3 30 Rappt HD 29 Juni n 191, op adres van L. Roo
    senburg Directeur der Filiaal inrichting
    te Amsterdam van het Kon. Ned. Meteorolo
    gisch Instituut, om alsboven van Ridder
    der Dannebrogsorde van Denemarken.
_-_ Besluit fiat
____ Vervolg op blad 1311

1311 [R] Vreemde Orden - 1903/Juli/9 #35

  Juli 9 35 Rappt MB 4 Juli n 110, op adres van den Kapi
    tein M.C. van der Hoog, van den Generalen Staf.
    toegevoegd aan den Chef van den Staf, om ver
    gunning tot het aannemen van de versierselen
    van Ridder der Dannebrogsorde van Denemarken.
_-_ Besluit fiat
  Juli 19 27 Rappt MD 14 Juli n 179, op adres van den Ka
    pitein Jhr C.L. van Suchtelen van de Haere
    van der Groot en Staf, Adjudant van Z.K.H.
    den Prins der Nederlanden, enz om alsboven
    van Ridder 3e kl. der oder van de IJzeren Kroon van Oostenrijk.
_-_ Besluit fiat
  Juli 21 88 Rappt BlD 16 Juli n 882~ op adressen van
    als boven van vreemde Ridderorden.
_-_ Besluit fiat
  Juli 24 83 Rappt BD 21 Juli n 5466, op adressen om alsboven.
_-_ Besluit fiat
  Juli 30 8/9 Rappt HD 24 Juli n 166/167, op adressen van
    A. Oppenheim, bankier te s'Gravenhage
    en H. Kikkert, lid van het College van
    de zeevisscherijen te Vlaardingen, om
    alsboven respectievelijk van Ridder 2e kl.
    der orde van den Leeuw en de Zon van
    Perzie en van Ridder 3e kl. der orde van
    St. Stanislaus van Rusland.
_-_ Besluit fiat
  Aug 3 57 Rappt MD 28 Juli n 59, op adres van den Majoor
    J.F. Ober~ van het 2e Regt Infanterie om
    alsboven van Ridder 3e kl der orde van den
    Rooden Adelaar van Pruisen.
_-_ Besluit fiat
_____ Vervolg op blad 1312.

1312 [L] Vreemde Orden - 1903/Aug/5 #35

  Aug 5 35 Rappt MD 31 Juli n 71, op adres van H.M.
    Adjudant ... en Grootmeester van H~
    den gepensionneerden Generaal Majoor
    J.E.N. Baron Sirtema van Grovestins,
    om vergunning tot het aannemen der ver
    sierselen van Grootkruis der orde van
    Hertog Peter Frederik Lodewijk van Oldenburg.
_-_ Besluit fiat
  Aug 1038 Rappt BD 6 Aug n 6037. Op adressen om
    alsboven van vreemde Ridderorden.
_-_ Besluit fiat
  Aug 11 26 Rappt KD 6 Aug n 55, om aan den Kapi
    tein van den Generalen Staf van het Leger in
    Ned. Indie, ~am met verlof R.E Sch~
    vergunning te verleenen het alsboven van
    Ridder van het Legioen van Eer van Frankrijk.
_-_ Besluit fiat
  Aug 15 39 Rappt HD 11 Aug n 177, op adres van G.Th.
    Philippi, Direkteur der nieuwe Afrikaan
    sche Handelsvennootschap te Rotterdam
    om alsboven van Ridder der orde van de Kroon van Belgie.
_-_ Besluit fiat
  Aug 17 35 Rappt KD ~ MD 6/12 Aug n 54/295, op adressen
    om alsboven van Duitsche Ridderorden.
_-_ Besluit fiat
  Aug 28 35 Rappt HD 24 Aug n 181, op adressen om
    alsboven van vreemde Ridderorden.
_-_ Besluit fiat
_____ Vervolg op blad 1313.

1313 [R] Vreemde Orden - 1903/Aug/29 #22

   
  Aug 29 22 Rappt BD 26 Aug n 6442, Op adressen om
    vergunningen tot het aannemen van vreemde Ridderorden.
_-_ Besluit fiat
  Sept 2 159 Rappt BlD 28 Aug n 10413, Alsboven.
_-_ Besluit fiat
  Sept 9 39 Rappt MD 4 Sept n 353, op adres van H.M.
    Adjudant den Ritmeester met titulairen
    rang van Luitenant-Kolonel E.F.C.H.J.
    Baron Tuyll van Serooskerken, van den
    Grooten Staf, om alsboven van Eere Comman
    deur der Huisorde voor verdienste van Hertog
    Pieter Frederik Lodewijk van Oldenburg.
_-_ Besluit fiat
  Sept 16 27 Rappt MarD 12 Sept n 47, op adres van den Offi
    cier van gezondheid der 1e kl. bij de zeemacht
    Dr J.A. Portengen om alsboven van Ridder
    3e kl. der orde van het Borstbeeld van den Bevrijder van Venezuela.
_-_ Besluit fiat
  Sept 16 52 Rappt BD 14 Sept n 6667, op adres van G.J. van
    Gasteren te Haarlem. Directeur der Haarlem
    sche Schouwburg Maa~, om alsboven van
    Ridder der orde van Danilo I van Montenegro.
_-_ Besluit fiat
  Sept 18 8 Rappt KD 15 Sept l.E 14 Raht, om aan Jhr J.O. de Jong
    van Beek en Donk, Gouverneur van Curacao
    vergunning te verleenen het alsboven van Ridder
    2e kl. met de Ster der orde van de Kroon van Pruisen.
_-_ Besluit fiat
_____ Vervolg op blad 1314.

1314 [L] Vreemde Orden - 1903/Sept/24 #47

   
  Sept 24 47 Rappt HD 21 Sept n 191, op adres van Mr J.P.
    Sprenger van Eyk, Directeur Generaal
    der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
    spoorwegen om vergunning tot het aanne
    men der versierselen van Commandeur
    der orde van Philips den Grootmoedige van Hessen.
_-_ Besluit fiat
  Sept 30 31 Rappt HD 24 Sept n 201, op adres van C.G.
    Reichard, koopman te Amsterdam, om als
    boven van Ridder der orde van Franz Joseph van Oostenrijk.
_-_ Besluit fiat
  Octb 9 50 Rappt KD 3 Octb n 17, op adres van R.A.
    Maurenbrecher, assistent resident van
    Ban~eng, om alsboven van Officier der
    orde van de Kroon van Siam.
_-_ Besluit fiat
  Octb 9 65 Rappt BD 5 Octb n 7529, op adressen om
    alsboven van vreemde Ridderorden.
_-_ Besluit fiat
  Octb 21 19 Rappt BlD 16 Octb n 12500, op adressen om alsboven.
_-_ Besluit fiat
  Octb 23 8 Rappt MD 17 Octb n 23, op adres van den Ka
    pitein W.F. Pop, van den Generalen Staf
    om alsboven van Ridder 3e kl. der orde
    van St Anna van Rusland.
_-_ Besluit fiat
____ Vervolg op blad 1315

1315 [R] Vreemde Orden - 1903/Octb/30 #57

   
  Octb 30 57 Rappt MD 23 Octb n 9, op adres van de Offi
  Rappt MD 23 Octb n 9, op adres van de Offi
    cier van gezondheid der 1e kl. Dr E. Halbertsma,
    om vergunning tot het aannemen van de ver
    sierselen van Ridder 1e kl. der Wasaorde Van Zweden en Noorwegen.
_-_ Besluit fiat
  Novb 20 20 Rappt BD 14 Novb n 7987, op adres van ...
    Prinzen van Glabbeek industrieel voorzitter
    van het R.K. Par. A~bestuur te Gemert, om
    alsboven van Ridder der orde van den H. Gre
    gorius den Grooten, van den Paus.
_-_ Besluit fiat
  Novb 24 21 Rappt BlD 23 Novb n 14005, jaar D~ aanbieding
    van het breveh der orde van het Kruis van ver
    dienste 2e kl/ van Waldeck en Pyrmont, be
    stemd voor H.M. Kamerheer Mr J.A. Baron
    de Vos van Steenwijk, Referendam bij het
    Kabinet der Koningin.
_-_ Notificatie
    het brevet uitgereikt aan den belanghebbende
  Decb 2 47/48 Rappt KD 27 Novb n 37/18, op adressen van ...
    en O.J. ambtenaren, om vergunning tot
    het aannemen van vreemde ridderorden.
    (Venezuela en Cambodja).
_-_ Besluit fiat
  Decb 2 51 Rappt BlD 28 Novb n 14163, op adressen om alsboven.
_-_ Besluit fiat
  Decb 3 41 Rappt KD 28 Novb n 25, tot het verleenen van
    vergunning aan de hierbij genoemde O.J.
    Ambtenaren tot alsboven van Portugeesche Ridderorden.
_-_ Besluit fiat
_____ Vervolg op blad 1316.

1316 [L] Vreemde Orden - 1903/Decb/9 #32

  Decb 9 32 Rappt MD 5 Decb n 50, op adres van den Eerste
    Luitenant van het Regt Grenadiers en Jagers
    J.C. Wagner, om vergunning tot het aanne
    men en dragen der versierselen van Officier d' Academie van Frankrijk.
_-_ Besluit fiat
  Decb 12 43 Rappt MarD 9 Decb n 33, op adres van H.M.
    Adjudant den Luitenant t/zee der 1e kl. Jhr. ~
    M. L. van Geen, om alsboven van het ridder
    kruis der Huisorde van de Wendische Kroon
    van Mecklenburg en van het Kruis van ver
    dienste 3e kl. van Waldeck-Pyrmont.
_-_ Besluit fiat
  Decb 15 19 Rappt BD 11 Decb n 9504, op adres van Mr
    M.J. Ridder Pauw van Wieldrecht en Darthuy
    zen te Darthuyzen gem. Leersum, om alsboven
    Commandeur II kl. der Frederiksorde van Wurtzemberg.
_-_ Besluit fiat
  Decb 16 42 Rappt MD 11 Decb n 118, op adres van den ge
    pensionneerden Luitenant Kolonel met rang
    van Kolonel H.P.L.C. de Kruyff van het
    Wapen der Genie, om alsboven van Ridder
    3e kl. der orde van den Leeuw en de Zon van Perzie.
_-_ Besluit fiat
  Decb 19 31 Rappt KD 14 Decb n 41, op adressen van de
    hierbij genoemde personen om alsboven van
    onderscheidingen in de orde van Cambodja.
_-_ Besluit fiat
_____ Vervolg op blad 1317.

1317 [R] Vreemde Orden - 1903/Decb/28 #82

  Decb 28 82 Rappt MD 21 Decb n 83, op adres van den Kolonel
    van den Generalen Staf F.N. Thiange, toe
    gevoegd aan der Chef van dien Staf om vergun
    ning tot het aannemen der versierselen van
    Officier van het Legioen van Eer van Frankrijk.
_-_ Besluit fiat
  Decb 29 49 Rappt MD 24 Decb n 153, op adres van der Kapitein
    Jhr C.L. van Suchtelen van de Haare, van den Groo
    den Staf, Adjudant van Z.K.H. den Prins der Neder
    landen ..., om alsboven van het Kruis van
    Verdiensten 3e kl. van Waldeck en Pyrmont.
_-_ Besluit fiat
  Decb 30 40 Rappt BlD 24 Decb n 14692, op adressen van
    Jhr. Mr A.J. van Citters, ge~ te Peking en
    J.M. Bosselaar te Brussel om alsboven resp
    van Ridder 2e kl. der orde van de Kroon van Prui
    sen en van het Kruis van verdienste 1e kl. van
    Waldeck en Pyrmont, benevens van Ridder
    4e kl der orde van den Leeuw en de Zon van Perzie.
_-_ Besluit fiat
  Decb 31 92 Rappt MD 28 Decb n 131, op adres van den
    Luitenant Kolonel bij den Staf des Infanterie
    G.A. Buhlman, Directeur der Normaal
    Schietschool, om alsboven van Officier der
    Leopoldsorde van Belgie.
_-_ Besluit fiat
___

1318 [L] Gemeentebesturen - 1903/Octb/3 #37

   
  Octb 3 37 Rappt BD 29 Sept n 308, kabt, ter benoemen
    tot Burgemeester der gemeente Stad aan 't Haringvliet C.J. Sterk.
_-_ Besluit fiat
  Octb 5 18 Rappt BD 26 Sept n 6035, om machtiging om bij
    den Rvst de overweging aanhangig te maken
    van een wetsontwerp, tot aanvulling van de gemeentewet.
_-_ Fiat missive
  Decb 4 17 Rappt RvSt 24 Novb n 7, ger 5 Octb n 18 _ BD om ene
    Zie 19 Jan 1906 n 27 blad 1111. _
  Sept 1 1/2 Rappt GedStaten van Noord-Holland 26 Aug n 22/21, met
    besluiten omtrent regeling der jaarwetten van de ...
    vangers der gemeenten ... en Schagen _ BD ter ... of ...
  Octb 19 4 Rappt alsboven 14 Octb n 10, alsboven van den burgemeester
    en den secretaris der gemeente Buiksloot _ ...
  Octb 7 17 Rappt BD 2 Octb n 7401, tot het verleenen van
    toestemming aan de burgemeester der geme
    ten Oudshoorn en Oost en West Barendrecht
    en aan den ontvanger der gemeente Oud-
    vroenhoven, om buiten hunne gemeente te won
_-_ Besluit fiat
  Octb 9 61 Rappt BD 5 Octb n 268 kabt, ter benoeming ...
    burgemeester der gemeente Woudrichem P. Verhagen.
_-_ Besluit fiat
  Octb 14 37 Rappt BD 8 Octb n 7234, tot goedkeuring ...
    J.M.A. Arts, burgemeester der gemeente
    Oploo, c.a. is benoemd tot secretaris vier gemeen.
_-_ Besluit fiat
_____ Vervolg op blad 1319.

1319 [R] Gemeentebesturen - 1903/Octb/16 #21

  Octb 16 21 Rappt BD 10 Octb n 7828 om aan J.H. de Waal
    Malefyt op zijn verzoek eervol ontslag te ver
    lenen als burgemeester der gemeenten Westbroek en Achttienhoven.
_-_ Besluit fiat
  Octb 19 41/42 Rappt BD 13 Octb n 304/303 kabt, ter benoeming tot burgemeester.
    1e der gemeente Someren, W.A.J. Michels,
    2. der gemeente Soerendonk, J. Damen.
_-_ Besluit fiat
  Octb 21 25 Rappt BD 16 Octb n 299, kabt, ter benoeming tot
    burgemeester der gemeente Maasbree J.J.
    M. van der Knaap, met toekenning van eervol
    ontslag uit zijne betrekking van burgemeester
    der gemeente Gulpen.
_-_ Besluit fiat
  Octb 26 54 Rappt BD 21 Octb n 8039, ter herbenoeming
    van eenige burgemeesters.
_-_ Besluit fiat
  Octb 26 56 Rappt BD 21 Oct n 8001, om aan J. Vlie~
    der op zijn verozek eervol ontslag te verleenen
    als burgemeester der gemeente Zuidland en Oudenhoorn.
_-_ Besluit fiat
  Octb 28 37/38 Rappt BD 23 Octb n 333/329 kabt, ter benoeming
    38 tot burgemeester der gemeente
    a. Holten K. Galenkamp, secretaris ... gemeente b. Ursum K. Laan.
_-_ Besluit fiat
  Octb 28 51 Rappt BD 22 Octb n 7673, tot het verleenen van vergunning aan
    Jhr. A.O.A. van de Meer de Walcheren, burgemeester van Berkel en
    Rodenrijs en aan J.J. van den Berg, secretaris van Schiebroek om tot ...
    Sept 1904, buiten hunne gemeente te wonen. Besluit fiat
Vervolg op bladz 1477

1320 [L] Grondlasten - 1903/Jan/10 #8

  Jan 10 8 Rappt FD 7 Jan n 29, om machtiging om
    bij den RvSt de overweging aanhangig te
    maken van een wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 2 Mei 1897
    wijziging van de wet van 2 Mei 1897 ... n 124/~ tot herziening van de belast
    bare opbrengst der gebouwde eigendommen
_-_ Fiat missive
  Feb 16 83 Rappt RvSt 10 Feb n 25 gev 10 Jan n 8 _ ... om ena
  Maart 9 33 Rappt FD ... Maart n 47, gev, 16 Feb n 83
    _ Boodschap aan de Tweede Kamer der ...
    34 _ Missive kennisgeving aan FD
    35 _ Missive alsvoren aan RvSt met copie rappt Zie 11 Jan 1904 n5 blad 1550.
  Decb 28 74 Rappt FD 22 Dect n 11 om aan den Secretaris
    der hoofdcommissie voor de herziening van
    de belastbare opbrengst der gebouwde eigen
    dommen eene vergoeding te verleenen van
    f 6000,- van uitgaven betreffende de bijwer
    king en nieuwe samenstelling van Staten
    bevattende de belastbare opbrengst der
    gebouwde eigendommen ten behoeve van op gemelde herziening
_-_ Besluit fiat
____

1321 [R] Procureurs - 1903/Jan/10 #14

  Jan 10 14 Rappt JD 6 Jan n 159, om aan Mr C.M.F.
    Kneepkens, wonende te Weert in zijne quali
    teit van procureurs de gemeente Weert als
    vast en voortdurend verblijf aan te wijzen.
_-_ Besluit fiat
  Jan 16 7 Rappt JD 12 Jan n 252, om aan Mr W. Stap
    wonende te Amsterdam, en alsboven de ge
    meente Bussum, als alsboven.
_-_ Besluit fiat
  Jan 29 58 Rappt JD 23 Jan n 152, om aan Mr J.L.M.
    Meckmann, wonende te Bergen op Zoom
    in alsboven de gemeente Bergen op Zoom als alsboven.
_-_ Besluit fiat
  Jan 31 38 Rappt JD 26 Jan n 211, om aan Mr H.P.
    Hermans, wonende te Rotterdam in alsboven
    de gemeente Brielle als alsboven.
_-_ Besluit fiat
  Feb 18 4 Rappt JD 12 Feb n 223, om aan H.M. van der
    Zandt wonende te Velp gemeente Rheden
    in alsboven de gemeente Rheden als alsboven.
_-_ Besluit fiat
  Feb 20 55 Rappt JD 17 Feb n 163, om aan Mr H.J.H. Ba
    ron van Baetzelaer, wonende te Amersfoort
    in alsboven de gemeente Amersfoort als alsboven.
_-_ Besluit fiat
  Feb 24 39 Rappt JD 17 Feb n 247, om aan Mr F.J. Lis
    man wonende te Brielle in alsboven de
    gemeente Brielle als alsboven.
_-_ Besluit fiat
____ Vervolg op blad 1322

1322 [L] Procureurs - 1903/Feb/26 #44

  26 44 Rappt JD 19 Feb n 180, om aan Mr A.C.N.
    Pieren, wonende te Amsterdam in zijne
    hoedanigheid van procureurs de gemeente
    Hilversum als vast en voortdurend
    verblijf aan te wijzen
    .
_-_ Besluit fiat
  April 24 43 Rappt JD 18 April n 150, om aan Mr Th. Mul
    ler Massis, wonende te Amsterdam en als
    boven de gemeente Hilversum alsboven.
_-_ Besluit fiat
  Juni 22 89 Rappt JD 16 Juni n 198, om aan Mr F Ter
    hout te Gorinchem in alsboven de ge
    meente Gorinchem alsboven
_-_ Besluit fiat
  Juli 7 73 Rappt JD 29 Juni n 260 om aan Mr C. S~
    Busmann te Amsterdam, in alsboven de
    gemeente Bussum alsboven._ Besluit fiat
  Sept 9 51 Rappt JD 2 Sept n 120, om aan Mr. L.N. H~
    leman te Vught, in alsboven de gemeente Vught, alsboven._ Besluit fiat
  Sept 14 76 Rappt JD 7 Sept n 201, om aan Jhr. Mr J.H.~
    Rutgers van Rozenburg te Baarn in alsbo
    ...

1323 [R] Procureurs - 1903/Novb/30 #25

  Novb 30 25 Rappt JD 26 Novb n 141, om aan Mr. N. Hof
    stee in zijne hoedanigheid van procureur
    de gemeente Finsterwolde aan te wijzen
    als vast en voortdurend verblijf.
    _ Permissive JD verzocht te willen
    mededeelen of het aan ... toegezonden
    request van Mr Hofstee waarbij hij in
    zoekt om geen gevolg te geven aan zijn
    verzoek tot aanwijzing van de gemeente
    Finsterwolde als zijn vast en voortdurend
    verblijf, ook aanleiding zou kunnen
    geven om de voordracht in nadere overweging te nemen
  Decb 5 21 Rappt JD 3 Decb n 123/aan ... ger: 30 Novb n 25
    om terugzending de voordracht
    _ Permissive de voordracht niet O.B. aan JD teruggezonden.
  Decb 23 16 Rappt JD 17 Decb n 178, om aan Mr H.N. van
    der Meij, wonende te s'Gravenhage in zijne
    hoedanigheid van procureur de gemeente
    Delft tot vast en voortdurend verblijf aan te wijzen._ Besluit fiat
  Decb 28 88 Rappt JD 21 Decb n147, om aan Mr W.C.J.A.
    van Everdingen, wonende ter Gravenhage in alsboven.
_-_ Besluit fiat
____

1324 [L] Provinciale besturen - 1903/Jan/10 #22

  Jan 10 22 Rappt BD 8 Jan n 100, om den Commissaris
    der Koningin in de provincie Groningen te
    machtigen tot het bijeenroepen van de staten
    dier provincie en buitengewone vergadering op Dinsdag 20 Januari 1903.
_-_ Besluit fiat
  Jan 23 35 Rappt BD 21 Jan n 419, alsboven in de pro
    vincie Zeeland tot alsboven op vrijdag 20 Februari 1903.
_-_ Besluit fiat
  Feb 3 43 Rappt BD 31 Jan n 1298, tot vaststelling
    van het tijdstip van ingang der jaarwedden
    en traktementsverhoogingen van de hierbij
    genoemde ambtenaren ter griffie van de
    provincien Noord-brabant, Gelderland,
    Zuid-holland, Drenthe en Limburg.
_-_ Besluit fiat
  Feb 23 116 Rappt BD 20 Feb n 1353, tot het toekenne
    eener vergoeding over 1903 voor het gemis
    van vrije woning aan den Commissaris der Koningin in Groningen.
_-_ Besluit fiat
  Maart 2 19 Rappt BD 27 Feb n 1396 om den Commissaris
    der Koningin in de provincie Friesland te
    machtigen tot het bijeenroepen van de sta
    ten dier provincie in het buitengewone ver
    gadering in de eerste helft der maand Maart 1903.
_-_ Besluit fiat
  Maart 5 7 Rappt BD 3 Maart n 1665, alsboven in Zuid-hol
    land tot alsboven op Dinsdag 24 Maart 1903
_-_ Besluit fiat
____ Vervolg op blad 1325.

1325 [R] Provinciale Besturen - 1903/Maart/9 #10

    Vervolg van blad 1324.
    Provinciale Besturen
    Provinciale Besturen
  Maart 9 10 Rappt BD 6 Maart n 1693, om den Commissaris
    der Koningin in Groningen te machtigen
    tot het bij eenroepen van de staten dier pro
    vincie in buitengewone vergadering op
    Dinsdag 31 Maart 1903.
_-_ Besluit fiat
  April 7 9 Rappt BD 3 April n 2495, om den Commissaris
    der Koningin in Gelderland te alsboven op Woensdag 22 April 1903.
_-_ Besluit fiat
  April 14 68 Rappt BD 9 April n 2568, om den Commissa
    ris der Koningin in Utrecht te alsboven, in
    de eerste dagen van de maand Mei e.k.
_-_ Besluit fiat
  April 28 49 Rappt BD 25 April n 3213, om den Commissa
    ris der Koningin in Noord-brabant te alsboven op 12 Mei 1903.
_-_ Besluit fiat
    Mei 4 40 _ Permissive aan den voorzitter van het
    College van Gev staten en Drenthe te ...
    toegezonden een aan hem gericht schrijven
    van Burg en Weth der gemeente Emmen
    n 1 Mei 1903 n 592 met bijl. abusievelijk
    geadresseerd aan H.M. de Koningin.
  Mei 7 47 Rappt BD 4 Mei n 3488, om den Commissaris
    der Koningin in Friesland te machtigen tot
    het bijeenroepen van de staten in dier provincie
    in buitengewone vergadering op Woensdag 20 Mei e.k.
_-_ Besluit fiat
_____ Vervolg op blad 1326.

1326 [L] Provinciale Besturen - 1903/Mei/9 #26

    Vervolg blad 1325. 1903 Dm & N Provinciale Besturen
  Mei 9 26 Rappt Ged Staten van Gelderland 30 April 190
    /aan Dir~ met een afdruk der notulen van
    de winterzitting der staten in het jaar 190
_-_ notificatie
    het exempl te plaatsen in de Bibl. k.v.k.
  Mei 13 34 Rappt BD 9 Mei n 5336, tot goedkeuring van
    het tijdstip van ingang der jaarwedden en
    traktementsverhooging van de hierbij
    genoemde ambtenaren ter griffie van de
    provincien Zuid-holland, Noord-holland,
    Zeeland, Utrecht en Friesland.
_-_ Besluit fiat
  Mei 13 35 Rappt BD 9 Mei n 3558, om aan den Com
    missaris der Koningin in Limburg verlof
    verlenen om zich van 3 tot 30 Juni e.k. in Noorwegen op te houden.
_-_ Besluit fiat
  Juni 3 50 Rappt BD 2 Juni n 4245, om alsboven in
    Noord-holland verlof te verleenen om zich
    in deze week voor drie of vier weken naar
    het buitenland te begeven, ten einde zich
    hoofdzakelijk te Marienbad op te houden.
_-_ Besluit fiat
    51 _ Per missive BD medegedeeld dat ... O.B. door H.M. is bekrachtigd.
  Juni 6 16 Rappt BD 4 Juni n 4413, om alsboven in
    Drenthe verlof te verleenen om zich me
    ingang van Juni 1903 gedurende drie
    weken te Bad Ems op te houden.
_-_ Besluit fiat
    17 _ Per missive BD medegedeeld aan boven
    O.B. voor H.M. is bekrachtigd. Vervolg op blad 1327.

1327 [R] Provinciale Besturen - 1903/Juni/12 #13

    Vervolg van blad 1326. Provinciale Besturen.
  Juni 12 13 Rappt BD 8 Juni l.A, om machtiging om bij
    den RvSt de overweging aanhandig te
    maken van een wetsontwerp tot wijziging
    van eenige bepaling der Provinciale wet
    _ Fiat missive van ...
  Sept 19 16 Rappt RvSt 14 Sept n 13 ger: 12 Juni n 13 ...
  Rappt BD 9 Novb n 7253, ger. 19 Sept n 16
    _ Boodschap aan de Tweede Kamer ... ...
    _ Missive kennisgeving aan BD
    _ Missive alsvoren aan RvSt met copie rappt
    Zie 17 Juni 1905 n 26 blad 1704.
  Juni 19 39 Rappt BD 15 Juni n 4571, tot het verleenen
    van verlof aan den Commissaris der Koningin
    in Gelderland om zich op een nader op te geven
    dag na de sluiting van de zomervergadering
    van de Provinciale Staten van Gelderland
    gedurende drie weken te St Moretz en daar
    na gedurende de volgende drie weken te
    Marienbad op te houden.
_-_ Besluit fiat
  Juli 15 26 Rappt BD 13 Juli n 5251, om te bepalen dat
    gedurende de afwezigheid van den Commissaris
    der Koningin in Zuid-holland van 23 Juli as.
    t/m 5 Aug tav diens functien zullen worden
    waargenomen door het lid van Ged Staten
    dier provincie, Mr G.J. Goekoop.
_-_ Besluit fiat
____ Vervolg op blad 1328

1328 [L] Provinciale Besturen - 1903/Juli/18 #8

   
  Juli 18 8 Rappt BD 14 Juli n 5312, tot het verleenen
    van verlof aan den Commissaris der Koningin
    in Utrecht om van 17 Aug e.k. tot 26 Sept ~.a.v. te voorst te vertoeven.
_-_ Besluit fiat
  Juli 20 88 Rappt BD 16 Juli n 5392 om aan den Commis
    saris der Koningin in Noord-brabant verlof
    te verleenen om zich van 30 juli t.m 4 Sept
    e.k. buiten zijne provincie op te houden
    voor eene reis naar Noordkaap, Spitsbergen en Berlijn.
_-_ Besluit fiat
    Juli 21 67 Brief Commissaris der Koningin en Overijssel
    ... Zwolle 8 juli, houden de aanbieding van
    een exempl. van het verslag omtrent den
    toestand de~ provincie in 1902.
_-_ Notificatie
  Juli 23 38 Rappt Commissaris der Koningin en Overijssel ... 8 Juli n 72, alsboven /aan Dir~.
    _ Notificatie, het en te plaatsen in Bibl. kvk
  Juli 21 70 Rappt Ged Staten van Utrecht ... 9 Juli n 83, alsboven.
_-_ Notificatie
  Juli 23 75 Rappt Ged Staten van Gelderland, 14 Juli n 17 alsboven.
_-_ Notificatie
  25 36 Rappt als boven 14 Juli n 17/aan Dir~ alsboven
_-_ Notificatie
    _ Notificatie het exempl te plaatsen in de Bibl. kvk
_-_ Vervolg op blad 1329.

1329 [R] Provinciale Besturen - 1903/Juli/27 #77

    ...
    Vervolg van blad 1328 1
    Provinciale Besturen
  Juli 27 77 Rappt BD 25 Juli n 5731, om aan den Com
    missaris der Koningin in Groningen
    verlof te verleenen om zich van 3 tot 26
    Aug a.s. in Zwitserland op te houden.
_-_ Besluit fiat
  Aug 15 37 Rappt BD 12 Aug n 6076, om aan de hierbij
    genoemde Commissien uit de staten van
    Noord-brabant, Noord-holland en Utrecht
    machtiging te verleenen tot het voorttrekken
    van hare werkzaamheden na de sluiting
    der gewone vergadering.
_-_ Besluit fiat
  Aug 17 32 Rappt BD 13 Aug n7579 tot goedkeuring
    van het tijdstip van ingang der jaarwed
    den en traktementsverhoogingen van
    de hierbij genoemde Ambtenaren ter
    griffie van de provincien Noord-brabant,
    Gelderland, Noord-holland, Zeeland,
    Overijssel, Groningen en Limburg
_-_ Besluit fiat
  Aug 21 36 Rappt BD 18 Aug n 6282, om aan den Commis
    saris der Koningin in Zeeland verlof te ver
    leenen om zich met ingang van 2 Sept e.k.
    gedurende vijf wekeen in Duitschland en Zwitserland op te houden.
_-_ Besluit fiat
  Aug 25 20 Rappt BD 21 Aug n 6381, om den Commis
    saris der Koningin in de provincie Utrecht
    te machtigen tot het bijeenroepen van de
    Staten dier provincie in het buitengewone ver
    gadering en het einde der maand Sept van dit jaar
_-_ Besluit fiat
____ Vervolg op blad 1404

1330 [L] Plaatselijke belastingen - 1903/Jan/5 #1

  Jan 5 1 Rappt Ged Staten van N.Holland 31 Decb n 6, met
    raadsbesluiten betreffende de heffing van plaatselijke belastingen. _ BD ter beschaf ena
  _ BD ter bschaf ena 5 2 Rappt alsboven Gelderland 30 Decb n 146 alsboven _ Alsboven
  8 1 Rappt alsboven Z-Holland 30 Decb n 57, alsboven. _ Alsboven.
  10 3/7 Rappt alsboven 6 Jan n 43, 45, 46, 49 & 50 alsboven. _ Alsboven.
  _ Alsboven. 12 2 Rappt alsboven N.Holland 7 Jan n 7, alsboven _ Alsboven
  _ Alsboven 17 1 Rappt alsboven Gelderland 13 Jan n 120, alsboven _ Alsboven
  _ Alsboven 17 26 Rappt alsboven Z-Holland 13 Jan n 62 alsboven _ Alsboven
  _ Alsboven 19 1 Rappt alsboven N. Holland 14 Jan n 14 alsboven _ Alsboven
  _ Alsboven. 23 1 Rappt alsboven Gelderland 20 Jan n 69 alsboven. _ Alsboven.
  _ Alsboven. 26 31 Rappt alsboven Z-Holland 20 Jan n 51 alsboven _ Alsboven
  _ Alsboven 26 23/24 Rappt alsboven N. Holland 21 Jan n 8/7 alsboven _ Alsboven
  _ Alsboven 31 1 Rappt alsboven Gelderland 27 Jan n 81, alsboven _ Alsboven
  _ Alsboven Feb 4 24/26 Rappt alsboven Z-Holland 27 Jan n 65/67 alsboven _ Alsboven
  _ Alsboven 7 1 Rappt alsboven Gelderland 3 Feb n 58 alsboven _ Alsboven
  _ Alsboven 9 11 Rappt alsboven N Holland 4 Feb n 10 alsboven _ Alsboven
  _ Alsboven 14 1 Rappt alsboven Gelderland 10 Feb n 3 alsboven _ Alsboven
  _ Alsboven 17 1 Rappt alsboven N. Holland 11 Feb n 7 alsboven _ Alsboven
  23 154&156 Rappt alsboven N Holland 18 Feb n 25&67 alsboven _ Alsboven Vervolg op blad 1331.

1331 [R] Plaatselijke belastingen - 1903/Feb/26 #100

  Feb 26 100 Rappt Ged Staten van N. Holland 17 Feb n 37 met raads
    besluiten betreffende de heffing van plaatselijke belastingen.
  _ _ JD ter beschaf ena Feb 28 7 Rappt alsboven Gelderland 24 Feb n 122, alsboven _ Alsboven Maart 2 1 Rappt alsboven Z-Holland 24/26 Feb n 359/68 alsboven _ Alsboven
  _ Alsboven Rappt alsboven 2 Maart n 71, alsboven _ Alsboven Rappt alsboven Gelderland 10 Maart n 125, alsboven _ Alsboven Rappt alsboven 10 Maart n 10, alsboven
  Rappt alsboven 10 Maart n 10, alsboven _ Alsboven 16 7/9 Rappt alsboven N. Holland 11 Maart n 54, 52 & 116 alsboven _ Alsboven
  _ Alsboven 21 4/5 Rappt alsboven Z. Holland 16 Maart n 93/91, alsboven _ Alsboven
  14/57 Rappt alsboven N.Holland 18 Maart n 27/28/58 alsboven _ Alsboven
  Rappt alsboven Gelderland 24 Maart n 129, alsboven _ Alsboven Rappt alsboven 24 Maart n 128, alsboven
  Rappt alsboven 24 Maart n 128, alsboven _ Alsboven 31 1/2 Rappt alsboven N. Holland 25 Maart n 15/14 alsboven _ Alsboven
  _ Alsboven 31 7/8 Rappt alsboven Z. Holland 23 Maart 1023/110 & 5207/112 alsboven _ Alsboven April 1 Rappt alsboven N-Holland 11 April n 28/29 alsboven
  Rappt als boven N-Holland 11 April n 28/29, alsboven _ Alsboven 2 Rappt alsboven Gelderland 7 April n 115 alsboven _ Alsboven 8/49 Rappt alsboven N Holland 1 April n 45&53 alsboven _ Alsboven
  _ Alsboven Rappt alsboven Z-Holland 14/20 April n 116 alsboven _ Alsboven 25 28 Rappt alsboven Gelderland 21 April n 121, alsboven _ Alsboven Vervolg op blad 1332.

1332 [L] Plaatselijke belastingen - 1903/Mei/13 #20/21

    Vervolg van blad 1331. 1903 Dm & N Plaatselijke belasting
  Mei 13 20/21 Rappt Ged Staten van N. Holland 6 Mei n 10 & 74 met raads
    besluiten betreffende de heffing van plaatselijke belastingen.
  _ BD ter beschaf ena 18 1 Rappt alsboven Gelderland 13 Mei n 152, alsboven _ Alsboven
  _ Alsboven. 18 5 Rappt alsboven N. Holland 13 Mei n 6, alsboven. _ Alsboven
  _ Alsboven 18 24 Rappt alsboven Z Holland 11 Mei n 48, alsboven _ Alsboven
  _ Alsboven 22 1 Rappt alsboven N. Holland 13 Mei n 5, alsboven _ Alsboven
  _ Alsboven 25 4 Rappt alsboven Gelderland 19 Mei n 96, alsboven _ Alsboven
  _ Alsboven 27 1 Rappt alsboven Z. Holland 26 Mei n 39 alsboven _ Alsboven
  _ Alsboven 30 29 Rappt alsboven Gelderland 26 Mei n 5~ alsboven _ Alsboven
  _ Alsboven Juni 5 1 Rappt alsboven N. Holland 28 Mei n 10 alsboven _ Alsboven
  _ Alsboven Juni 8 24 Rappt alsboven Gelderland 3 Juni n 112 alsboven _ Alsboven
  _ Alsboven Juni 27 1/2 Rappt alsboven Z-Holland 16/25 Juni 2137/49_2138/42 alsboven _ Alsboven
  _ Alsboven Juni 29 1/2 Rappt alsboven Gelderland 23 Juni n 96 & 97 alsboven _ Alsboven
  _ Alsboven Juli 6 1 Rappt alsboven 30 Juni n 105 alsboven _ Alsboven
  _ Alsboven Juli 11 33 Rappt alsboven 6 Juli n 118, alsboven _ Alsboven
  _ Alsboven Juli 23 1 Rappt alsboven N Holland 15 Juli n 33 alsboven _ Alsboven.
  _ Alsboven Juli 25 1 Rappt alsboven Gelderland 22 Juli n 101, alsboven _ Alsboven
  _ Alsboven 27 2 Rappt alsboven 22/28 Juli n 102/116, alsboven _ Alsboven
  _ Alsboven 1 2 Rappt alsboven Z-Holland 20 Juli n 46, alsboven _ Alsboven _ Vervolg op blad 1333.

1333 [R] Plaatselijke belastingen - 1903/Aug/4 #1

    Vervolg van blad 1332 Plaatselijke belastingen.
  Aug 4 1 Rappt Ged Staten van Noord-Holland 29 Juli n 5, met raads
    besluiten betreffende de heffing van plaatselijke belastingen.
    _ BD ter beschaf ena ~3 Alsboven Zuid-Holland 27 Juli / 4 Aug n 2096 / 77, 2595 / 81, 2544 / 73, alsboven _ Alsboven
    _ Alsboven Alsboven Gelderland 4 Aug n 35, alsboven _ Alsboven
    _ Alsboven ... Alsboven Noord-Holland 5 Aug n 9 alsboven _ Alsboven
    _ Alsboven 17 1/2 alsboven Gelderland 12 Aug n 178, alsboven _ Alsboven
    _ Alsboven alsboven Zuid-Holland 11 Aug n 62 alsboven _ Alsboven
    _ Alsboven. alsboven Noord-Holland 19 Aug n 8, alsboven. _ Alsboven
    _ Alsboven. alsboven Zuid-Holland 18 Aug n 45 / 89 alsboven 18725 _ Alsboven
    _ Alsboven 2 alsboven Gelderland 25 Aug n 113, alsboven _ Alsboven
    Sept 1 3 Alsboven alsboven Noord-Holland 26 Aug n 14 alsboven. _ Alsboven.
    _ Alsboven. alsboven Zuid-Holland 25 Aug n 77 alsboven _ Alsboven
    _ Alsboven. 7 24/25 alsboven Noord-Holland 2 Sept n 3 / 4 alsboven. _ Alsboven.
    _ Alsboven. 9 1/2 alsboven Gelderland 2 Sept n 110 / 111 alsboven _ Alsboven
    _ Alsboven /6 alsboven Zuid-Holland 1 Sept n 41 & 44 alsboven _ Alsboven
    _ Alsboven 11 1/2 alsboven Gelderland 8 Sept n 550 / 111 alsboven _ Alsboven
    _ Alsboven alsboven Noord-Holland 9 Sept n 25 alsboven. _ Alsboven
    _ Alsboven alsboven Gelderland 15 Sept n 85 alsboven. _ Alsboven.
    _ Alsboven. 22 2/3 alsboven Noord-Holland 16 Sept n 18 & 20 alsboven _ Alsboven Vervolg blad 1334.

1334 [L] Plaatselijke belastingen - 1903/Sept/22 #4/6

    Vervolg blad 1333. 4 Dm & n Plaatselijke belastin~
  ... 22 4/6 Rappt Ged Staten van Zuid-Holland 14 Sept n 62_73_78 Mei
    raadsbesluiten betreffende de heffing van
    plaatselijke belastingen. _ BD ter beschaf ena
    _ BD ter bschaf ena 29 2/3 alsboven Noord-Holland 23 Sept n 21 & 27, alsboven _ Alsboven
    _ Alsboven Octb 2 4/5 alsboven Zuid-Holland 28 Sept n 59 & 62 alsboven _ Alsboven
    _ Alsboven 5 2 alsboven 28 Sept n 111, alsboven _ Alsboven
    _ Alsboven 5 3 alsboven Noord-Holland 30 Sept n 53 alsboven _ Alsboven
    _ Alsboven 10 1 alsboven 5 Octb n 84/2 alsboven _ Alsboven
    _ Alsboven 12 1 alsboven 7 Octb n 14, alsboven _ Alsboven
    _ Alsboven 16 4 alsboven Gelderland 13 Octb n 83 alsboven _ Alsboven
    _ Alsboven 19 1/2 alsboven Zuid-Holland 12 Octb n 103 & 78 alsboven _ Alsboven.
    _ Alsboven. 19 4 alsboven Noord-Holland 14 Octb n 6 alsboven _ Alsboven
    _ Alsboven 24 4/5 alsboven Zuid-Holland 20 Octb n 43 42 alsboven _ Alsboven.
    _ Alsboven. 27 2/4 alsboven Noord-Holland 21 Octb n 3, 5, 7 alsboven _ Alsboven
    _ Alsboven 29 2/3 alsboven Gelderland 27 Octb n 94 & 127 alsboven _ Alsboven
    _ Alsboven 31 2 alsboven 27 Octb n 125, alsboven _ Alsboven
    _ Alsboven 3 3 alsboven N-Holland 28 Octb n 7 alsboven _ Alsboven
    _ Alsboven 5 1 alsboven Gelderland 2 Novb n 89 alsboven _ Alsboven
    _ Alsboven 9 3/4 alsboven ~-Holland 2 Novb n 65 & 67 alsboven _ Alsboven
    _ Alsboven 9 5 alsboven Gelderland 5 Novb n 17 alsboven _ Alsboven Vervolg op blad 1335

1335 [R] Plaatselijke belastingen - 1903/Decb/5 #14

    Vervolg van blad 1334 Plaatselijke belastingen
  Decb 5 14 Rappt BD 1 Dect n 9296, om machtiging om bij
    de RvSt de overweging aanhangig te maken
    van een wetsontwerp tot afwijking van den
    regel omtrent plaatselijke belastingen, gesteld
    bij art 254, 1e ld der gemeentewet, ten behoeve
    van de gemeente Hoorn, en machtiging om den
    RvSt te verzoeken zijn advies rechtstreeks aan
    den Minister toe te zenden.
    _ Permissive BD medegedeeld dat H.M.
    de machtiging tot het bij den RvSt aanhangig
    maken van het wetsontwerp heeft verleend
    en tevens goedkeurt dat het advies van den
    RvSt rechtstreeks aan Z.E. wordt toegezonden.
  Decb 8 23 Rappt RvSt 8 Decb n 21 ger 5 Dect n 14 ...
    _ BD om ena ...
  8 Rappt BD 9 Decb n 9545, ger. 8 Decb n 23
    _ Boodschap aan de Tweede Kamer de St Gen
_-_ Missive kennisgeving aan BD
    _ Missive kennisgeving aan BD _ Missive alsvoren aan RvSt met copie rappt
    Decb 31 30 Adres 1e Kamer der St Gen met de aangenomen wet
_-_ Fiat executie
    ...

1336 [L] Plaatselijke belastingen - 1903/Aug/10 #19

  10 19 Rappt BD 5 Aug n 5411, om machtiging om
    bij den RvSt de overweging aanhangig te
    maken van eene voordracht met O.B. tot
    vernietiging van een besluit van den gemee
    nteraad van Venlo tot vaststelling van
    een kohier van de plaatselijke belasting
    op luiken en uitspringende trappen voor
    het ~jaar 1902 en van een besluit van
    Ged Staten van Limburg waarbij dat kohier is goedgekeurd
_ Fiat missive
  10 29 Rappt RvSt 1 Sept n 7, ger: 10 Aug n 19 _ BD om ena
  17 31 Rappt BD 15 Sept n 6988, ger 10 Sept n 29
_-_ Besluit fiat
    Staatsblad n 263.
    5 31 _ Missive aan RvSt met exempl. ... .. copie rappt
  18 32 Rappt BD 15 Aug n 6229/aan Dir~ om inlich
    ting of de vermelding van de termijn van
    goedkeuring van het schoolgeld te Servo~
    kerke voorkomende op den Staat behorend
    bij het KB van 31 Maart ... n 29 is gesteld op 1 Juli 1905.
    _ Permissive BD medegedeeld dat
    _ als dien termijn is vermeld 1 Juli 1905 _
  10 10 Rappt BD 3 Novb n 8315, om machtiging tot ver
    ~ring eener misstelling in dan Staat behoorende
    bij het het KB van 9 Octb 1903 n 69
    _ Fiat missive het KB met Staat aan BD toegezonden.
  b 1 29 Rappt BD 30 Novb n 8852/aan Dir~ ger 10 Novb n 10 Het K.B. op te leggen in het archief
_-_ Vervolg op blad 1337.

1337 [R] Plaatselijke belastingen - 1903/Jan/10 #23

  Jan 10 23 Rappt BD 8 Jan n 9763, tot goedkeuring van de
    door de raden der hierbij genoemde gemeenten
    genomen besluiten tot het invoeren of wijzigen
    van plaatselijke belastingen.
_-_ Besluit fiat
  Feb 3 42 Rappt BD 31 Jan n 495, alsboven
    _-_ Besluit fiat
  Feb 27 30 Rappt BD 25 Feb n 1248, alsboven.
_-_ Besluit fiat
  Maart 9 14 Rappt BD 6 Maart n 1576, alsboven.
_-_ Besluit fiat
  Maart 31 29 Rappt BD 28 Maart n 2294, alsboven.
_-_ Besluit fiat
  April 20 43 Rappt BD 16 April n 2745, alsboven.
_-_ Besluit fiat
  Mei 7 48 Rappt BD 4 Mei n 3242, alsboven.
    _-_ Besluit fiat
  Juni 6 43 Rappt BD 3 Juni n 3979, alsboven.
_-_ Besluit fiat
  Rappt Bd 13 Juni n 4487, alsboven.
_-_ Besluit fiat
  Juni 7 25 Rappt Bd 13 Juni n 4487, alsboven.
_-_ Besluit fiat
  Juli 2 34 Rappt Bd 27 Juni n 4839, alsboven.
_-_ Besluit fiat
  Juli 18 14 Rappt BD 13 Juli n 5141, alsboven.
    _-_ Besluit fiat
  Aug 5 22 Rappt BD 31 Juli n 5793, alsboven.
  Rappt BD 31 Juli n 5793, alsboven.
_-_ Besluit fiat
    ___ Vervolg op blad 1338

1338 [L] Plaatselijke belastingen - 1903/Sept/2 #130

    n
  Sept 2 130 Rappt BD 29 Aug n 6427, tot goedkeuring van door
    de Raden der hierbij genoemde gemeenten ge
    nomen besluiten tot het invoeren of wijzigen
    van plaatselijke belastingen en tot afschaffing ...
_-_ Besluit fiat
  Octb 28 54 Rappt BD 23 Octb n 7772, alsboven.
_-_ Besluit fiat
  9 69 Rappt BD 3 Octb n 7431, alsboven.
_-_ Besluit fiat
  Novb 24 29 Rappt BD 20 Novb n 8369, alsboven.
_-_ Besluit fiat
  Decb 4 28 Rappt BD 1 Decb n 9146, alsboven.
_-_ Besluit fiat
  Decb 19 35 Rappt BD 17 Decb n 9155, alsboven. 23 34 21 9551
_-_ Besluit fiat 30 60 28 9788
  Novb 26 11 Rappt BD 14 Novb n 8526, om machtigingen
    bij den RvSt de overweging aanhangig te ma
    ken van een wetsontwerp tot afwijking van
    den regel omtrent plaatselijke belastingen.
    gesteld bij dat art 254, 1e lid der gemeentewet, ten
    behoeve van de gemeenten Alkmaar en Purmerend
_-_ Fiat missive
  Decb 3 23 Rappt RvSt 1 Decb n 16, ger 26 Novb n 11 _ BD om ena
  Decb 5 27 Rappt BD 3 Decb n 9432, ger 3 Decb n 23
    _ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Gen
    28 _ Missive kennisgeving aan BD
    29 _ Missive alsvoren aan RvSt
    Decb 31 29 .../Kamer der St Gen met de aangenomen wet
_-_ Fiat executie
    Staatblad n 350 _ Vervolg op blad 1339.

1339 [R] Plaatselijke belastingen - 1903/Feb 16 #77

  Feb 16 Rappt BD 13 Feb n 9582, om machtiging tot me
    dedeling aan den Raad der gemeente Loon op
    Zand dat goedkeuring wordt onthouden aan
    het besluit van den raad van 30 Sept 1902 tot
    afschaffing der trottoirbelasting aldaar.
_-_ Fiat missive
  April 18 17 Rappt BD 14 April n 2024, om machtiging om
    bij den RvSt de overweging aanhangig te ma
    ken van eene voordracht tot vernietiging van
    het besluit van den Raad van Middelburg
    houdende afwijzing van het verzoek van
    M.M. Mazure weduwe D. Reerink
    om ontheffing van haren aanslag in de
    plaatselijke directe belasting op de in
    komsten aldaar over een deel van het jaar 1901.
    _ Fiat missive
  Mei 16 24 Rappt RvSt 12 Mei n 34, ger 18 April n 17 _ BD om ena
  Juni 2 78 Rappt BD 26 Mei n 3927, ger 16 Mei n 24
_-_ Besluit fiat
    Staatsblad n 147
    Juni 18 2 _ Missive aan RvSt met exempl ... en copie rappt
  Juni 8 33 Rappt BD 4 Juni n 4123, tot schorsing
    van een besluit van gev staten van Lim
    burg van 15 Mei 1903 L 1516/38 1 af~
    waarbij aan A. Verzijl te Venlo onthef
    fing is verleend van zijn aanslag op het
    kohier der plaatselijke belasting wegens
    het gebruik der openbare straat in die gemeente over 1902
    _-_ Besluit fiat Staatsblad n 152
    Vervolg op blad 1336 en 2092

1340 [L] Kon. Instituut voor de Marine - 1903/Jan/10 #35

  10 35 Rappt MarD 7 Jan n 61 tot aanvullen en
    Aug 3 58 wijziging van het Reglement voor het Kon.
    Instituut voor de Marine te Willemsoord
    vastgesteld bij K.B. van 31 Maart 1897 n 19 ...
_-_ Besluit fiat
  Feb 9 60 Rappt MarD 6 Feb n 56, ter bepaling dat
    dit jaar bij den aanvang van den nieuwen
    Cursus bij het Kon. Instituut der Marine
    te Willemsoord, 32 jongelingen als adel
    norst der 3e klasse voor den zeedienst kunnen worden toegelaten.
_-_ Besluit fiat
  Maart 16 41 Rappt MarD 12 Maart n 39, ter benoeming
    van de Commissie in het jaar 1903 belast met
    het afnemen van het eindexamen aan de
    adelborsten der 2e kl. van het Kon. Insti
    tuut voor de Marine te Willemsoord
_-_ Besluit fiat
  Mei 5 103 Rappt MarD 1 Mei n 41, om aan Dr A. Kijl
    stra, op zijn verzoek, eervol ontslag te ver
    leenen uit de betrekking van leeraar in de
    wiskunde bij het Kon. Instituut voor de Marine te Willemsoord.
_-_ Besluit fiat
  Juni 5 23 Rappt MarD 29 Mei n 44, om machtiging om
    den jongeling L. van Gogh zoon van J. van
    Gogh, toe te laten tot het in dit jaar te
    houden examen voor adelborst, hoewel
    het verzoek om aan het examen deel te nemen te laat is ingekomen.
_-_ Fiat missive
_____ Vervolg op blad 1341.

1341 [R] Kon. Instituut voor de Marine - 1903/Juli/3 #42

  Juli 3 42 Rappt MarD 30 Juni n 35, tot verhooging de
    jaarwedde van J. Brouwer leeraar bij het
    Kon. Instituut voor de Marine te Willemsoord
_-_ Besluit Fiat
  Juli 23 60 Rappt MartD 20 Juli n 42, ter benoeming van
    G.C. Dibbetz, tot leeraar bij het Kon. Insti ...
    tuut voor de Marine te Willemsoord ...
_-_ Besluit fiat
  Aug 18 42 Rappt MarD 13 Aug n 50 tot vaststelling van
    den staat van de officieren en burgerambte Zie 10 Feb 1904
    naren belast met het onderwijs bij het Kon. ...
    Instituut der Marine te Willemsoord ...
    nevens van de zeetraktementen, toelagen en ...
    bezoldigingen, ten laste van die inrichting komende ...
    b. den Staat aanwijzende de soldijen ...
    Zoomede de toelagen van het personeel he ...
    treden den rang van officier, gedetacheerd bij
    het Kon. Instituut van de Marine te Willemsoord
    c. den staat, aangevende de maximum
    Sterkte in iederen rang en iedere betrek
    king van het personeel dienstdoende bij gemeld instituut
    d den Staat, aanwijzende de minimum
    em maximum bezoldiging ... maand
    Zoomede de toelagen van het vaste perso
    neel benedendek rang van officier, bij meergenaamd Instituut
    en tot het buitenwerking stellen van de regeling
    vervat in den staat vastgesteld ... 2 van
    het K.B. van 21 Juni 1901 n 46
    en van de regeling, vervat in den Staat, be
    doeld sub 1a van het KB van 13 Febr 1894 n 40
_-_ Besluit fiat _ Vervolg op blad 1366

1342 [L] Materieel en Magazijnen van Oorlog - 1903/Jan/10 #38

    3 Dm & N Materieel en Magazijnen van
  Jan 10 38 Rappt MD 6 Jan n 65, tot wijziging van
    het KB van 7 januari 1898 n 18 houdend
    vaststelling van regelen betreffende den in
    gang van personeel der Artillerie Inrich
    tingen naar de Hembrug of van daar naa
    elders gevestigde Artillerie Inrichtingen
_-_ Besluit fiat
  Jan 14 31 Rappt MD 10 Jan n 60 om in afwijking van
    de bestaande bepalingen een traktements
    verhooging toe te kennen aan den Boekha
    del bij het Centraal Magazijn van Milita
    kleeding en Uitrusting te Amsterdam M.S. Matzen._ Besluit fiat
  Jan 17 56 Rappt MD 13 Jan n 118, machtiging op den
    Minister van Oorlog, om, in voorkomende
    gevallen, de geldelijke bedragen vast te
    stellen, welke voor teruggebrachte ver
    schoten of verloren geraakte voorwerpen
    van artillerie-materieel kunnen worden betaald.
_-_ Besluit fiat
  Jan 21 44 Rappt MD 17 Jan n 72, tot het toekennen
    eener vaste jaarlijksche geldelijke tege
    moetkoming van f 100,= aan ieder der
    hierbij genoemde burgelijke ambtenaren
    der artillerie Inrichtingen.
    _ Permissive MD van acht H.M. te
    willen inlichten, om welke reden die toelagen zijn te verleenen
  Jan 30 51 Rappt MD 26 Jan n 157 ger 21 Jan n 44
_-_ Besluit fiat
  Feb 17 46 Rappt MD 13 Feb n 50 tot wijziging van bovenstuk
_-_ Besluit fiat Vervolg op blad 1343.

1343 [R] Materieel en Magazijnen van Oorlog - 1903/Feb/9 #65

    Vervolg van blad 1342 1 Materieel en Magazijnen van Oo~
  Feb 9 65 Rappt MD 5 Feb n 163 tot wijziging van den ...
    behoorende bij het KB van 4 Maart 1901 n 90 blad 17
    houdende organisatie van het personeel bij de Ingetrokken
    Centrale magazijnen van kleeding en uitrusting 20 Mei 1905 te Amsterdam.
_-_ Besluit fiat
  April 18 53 Rappt MD 11 April n 166 tot vaststelling van
    het tijdstip van ingang der jaarwedde van ...
    den minister van oorlog te benoemen schrij
    ven 2e kl bij de centrale magazijnen van Mi
    llitaire kleeding en uitrusting te Woerden
    en te Amsterdam, M.W. van der Pas en P. van der Velden.
_-_ Besluit fiat
  April 23 51 Rappt MD 18 April ~C 33, van den gepen
    sionneerden Majoor Kwartiermeester P.M.
    Scheurleer, Administrateur van het klee
    ding magazijn der 1e kl. te Amsterdam, op
    zijn verzoek, eervol te ontheffen uit zijne
    tegenwoordige functie en hem te herstel
    len in het genot van zijn vroeger pensioen,
    en ter benoeming tot administrateur van het
    Kleedingmagazijn der 1e kl. te Amsterdam
    den Kapitein J. Bruining van het 7e Regt
    Infanterie, onder genot eener jaarwedde
    van f 2500,= zonder toelage voor verblijf in Amsterdam.
_-_ Besluit fiat
  Mei 16 42 Rappt MD 12 Mei n 8, tot het toekennen
    eener geldelijke vergoeding voor reiskosten
    aan de leden van hun genen aan de wapen
    poetsers N.A. van Zanten, L. Keijler en
    H. Hogenes, wegens hunne verplaatsing van
    het opgeheven wapendepot te Gorinchem beide
    eerstgenoemden naar de ~brug en laatstgemelde naar Dordrecht.
_-_ Besluit fiat Vervolg op blad 1344

1344 [L] Materieel en Magazijnen van Oorlog - 1903/Mei/30 #59

    Vervolg van blad 1343. 3 Dm & n Materieel en Magazijnen van O
  Mei 30 59 Rappt MD 20 Mei n 4, tot nadere regeling
  Mei 30 59 Rappt MD 20 Mei n 4, tot nadere regeling
    de beloning toegekend aan den gewezen
    Eerste Luitenant der Infanterie F.J.
    Raebel, Administrateur van het garni
    zoenskleedingmagazijn te Amersfoort
_-_ Besluit fiat
  Juli 8 41 Rappt MD 4 Juli n 98, om te bepalen dat
    de werkman der Munitiefabriek K. Son
    meling, over den tijd dat hij, in den loop van
    het jaar 1903, ter vervulling van militie
    plichten onder de wapenen moet blijven
    zal worden berekend voor twee derden
    van het loon, het welk in gewone omstan
    digheden voor hem wordt genoten.
_-_ Besluit fiat
  Juli 20 68 Rappt MD 14 Juli n 187, tot het toekennen
    eener schadevergoeding voor gemis van
    aan de werklieden der artillerie Inrich
    tingen P. Schoenmaker, P.F. Dirksen
    J. Bart, die op 14 Februari 1903 als getuige
    zijn verschenen voor den Rechter Commis
    ris voor strafzaken te Haarlem.
_-_ Besluit fiat
  Juli 23 65 Rappt MD 18 Juli n 264 tot het toekennen
  Juli 23 65 Rappt MD 18 Juli n 264, tot het toekennen
    eener geldelijke tegemoetkoming voor
    aan eenige burgerlijke ambtenaren a
    Artillerie Inrichtingen.
_-_ Besluit fiat
  Aug 14 28 Rappt MD 8 Aug n 147, alsboven aan de
    werkman 1e kl. der munitiefabriek A. de Roo.
_-_ Besluit fiat _ Vervolg op blad 1345

1345 [R] Materieel en Magazijnen van Oorlog - 1903/Aug/24 #28

    Vervolg van blad 1344 Materieel en Magazijnen van Oorlog
  Aug 24 28 Rappt MD 19 Aug ~C 66 kabt, om te bepalen
    dat de tot de Inrichtingen van de Landmacht
    behoorende op daggeld of uurloon in dienst
    gestelde personen, die buitengewoon onder
    de wapenen zijn geroepen of gehouden, over
    den tijd dat zij uit dien hoofde onder de
    wapenen zijn geweest, loon zullen genieten
    naar den hierbij vastgestelden maatstaf.
_-_ Besluit fiat
  Novb 16 42 Rappt MD 11 Novb n 108, tot het toekennen
    eener jaarlijksche vergoeding voor bureaukosten
    aan den secretaris van de Commissie ingesteld
    tot herziening van het reglement no~ens de
    burgerlijke werklieden bij de Inrichtingen der Artillerie, enz.
_-_ Besluit fiat
  Novb 24 63 Rappt Md 19 Novb n 91, tot het verleenen
    eener geldelijke tegemoetkoming voor eens
    aan den opzichter der smeden bij de Werk
    plaatsen voor draagbare wapens A.G. Harnas
_-_ Besluit fiat ___

1346 [L] Kon. Kol. Mil. Invalidenhuis - 1903/Jan/10 #43

   
  Jan 10 43 Rappt KD 7 Jan n 43, aanbieding van het ver
    slag betreffende het Kon. kol. Mil. Invalidenhuis
    op Bronbeek over het 4e kwarttaal 1902 _ Notificatie
  April 16 23 Rappt KD 7 April n 53, alsboven over het 1e kwl 1903 _ Notificatie
  Juli 15 65 Rappt KD 10 Juli n 28, alsboven over het 2e kwl 1903 _ Notificatie
  Octb 12 7 Rappt KD 6 Octb n 46, alsboven over het 3e kwl 1903 _ Notificatie
  Juli 20 53 Rappt KD 14 Juli n 30, tot beschikbaar
    stelling van een bedrag van f 600,= ter be
    strijding der kosten van huisvesting, voeding
    verpleging enz in het Kon. Kol. Mil. Inva
    lidenhuis op Bronbeek van in West-
    Indie gediend hebbende militairen.
_-_ Besluit fiat
  Octb 29 21 Rappt KD 20 Octb n 62, om machtiging om
    twee van de in het museum van het Kon. Kol. Mil In
    validenhuis te Bronbeek bewaard worden
    de in Oost-Indie veroverde lila's af te
    staan aan de zich te Arnhem gevormde
    commissie tot het oprichten van een ge
    denkteken voor wijlen den Luitenant Ge
    neraal K. van der Heijden, ten einde
    aan dat gedenkteken, dat geplaatst zal
    worden aan den aldaar nieuw aangelegde
    Karel van der Heijdenweg, op den zoogenaam
    den Berkenheuvel, een met de krijgsver
    diensten van den overledene overeenkomend
    eigenaardig karakter te geven.
_-_ Fiat missive _

1348 [L] Staten-Generaal - 1903/Jan/10 #54

   
    Griffier van de 1e Kamer der StGenl en den Ver-
    de Ridder, Refendaris b/h K.d.K nopens de al
    of niet bezorging van de agenda de bij de 1e
    Kamer der StGenl te behandelen wetsontwerpen bij het K.d.K.
  Jan 14 18 Rappt FD 8 Jan nr 98 tot het verleenen eener
    1 Juli 11 37 toelage aan A. Jungmann, Hoofdcommis
    ter Griffie van de Tweede Kamer der StGenl
    wegens door hem verrichte werkzaamheden
    aan de uitgave van de vroegere Hande
    lingen der Tweede Kamer, over het 2e halfjaar 1902 __ 1903
_-_ Besluit fiat
  Jan 21 41 Rappt BD 20 Jan nr 482, mededeeling dat
    door de Staten van Groningen tot lid van de
    Eerste Kamer der StGenl is gekozen R.P.
    Doyes en om H.M. bevelen te mogen verne
    men omtrent de beediging van het nieuwgekozen lid.
    _-_ Per missive BD medegedeeld dat
    H.M. bovenst. lid der Eerste Kamer der St
    Genl. ter beediging zal ontvangen op
    H.D. Paleis alhier op a.d. Maandag
    den 26 Jan. 1903 des voormiddags te
    tien uur. De Minister wordt verzocht
    daarbij in Costuum tegenwoordig te willen zijn
    en 42
_-_ Per missives van het bovenst. kennis
    gegeven aan H.M. Hofmaarschalk en Ad (Zie nr 54) judant van dienst
  Jan 24 47 Rappt BD 24 Jan nr 607, mededeeling dat de Hr Doyes
    zich nog niet heeft verklaart of hij bovenst. benoe - ming aanneemt
    _-_ Per missive het rappt. aan H.M. toegezonden
    Jan 26 82
_-_ Het rapport van H.M. terug ontvangen.
    Jan 24 48
_-_ Per missive den Hofmaarschalk van den Adj. a/d H.M. me
    degedeeld dat bovenst. beeediging a.s. Maandag _ niet _ plaats
Vervolg op bladz 1349

1349 [R] Staten Generaal - 1903/Feb/11 #54

    Dm & Vervolg van bladz 1348 Staten Generaal 1349
  N 11 54 Rappt BD 10 Feb nr 995, mededeeling dat R.P.
    Doyes de benoeming tot lid van de Eerste Kamer
    der StGenl. heeft aangenomen en om nader H.M.
    beveelen te mogen vernemen omtrent de beeediging
    van het dat nieuwe lid dier Kamer. Zie 21 Jan '1903
    _-_ Per missive BD medegedeeld dat HM XX blad 1348
    omtrent die beeediging eene beslissing zal
    nemen tegen het tijdstip der eerstvolgende
    bijeenroeping van die Kamer.
    9 32
_-_ Besluit houdende machtiging op den Voorzitter
    van de Eerste kamer der StGenl tot het afnemen der eeden van R.P. Doyes voornd.
  12 23 Rappt FD 9 Feb nr 74, tot verhooging der jaar
    wedden aan eenige Ambtenaren en bedienden
    van de Tweede Kamer der StGenl
    _-_ Besluit fiat
  12 49 Rappt BD 11 Feb nr 1081, mededeeling dat in
    het kiesdistrict Middelburg tot lid van de
    Tweede Kamer der StGenl is gekozen Mr. C. Lucasse
_-_ Notificatie
  19 62 Rappt BD 13 Feb nr 2131 mededeeling dat
    in het kiesdistrict Almelo tot lid van de
    Tweede Kamer der StGenl is verkozen Mr. P.J.M. Aalberse
_-_ Notificatie
  23 111/ Rappt BD 17/21 Feb nr. 1240/1281, om den Voorzitter
    /112 van de Tweede Kamer der StGenl te mach
    tigen tot XXXare vergadering afnemen van
    de eeden aan de nieuw benoemde leden
    dier kamer Mr. C. Lucasse en Mr. P.J.M. Aalberse
_-_ Besluiten fiat
  26 51 Rappt BD 25 Feb nr 1494, alsboven aan het nieuw be
    noemde lid dier Kamer Dr. M.A. Brants
_-_ Besluit fiat
Vervolg op bladz 1350

1350 [L] Staten-Generaal - 1903/April/3 #85

    1350 Vervolg van bladz 1349 Dm & Staten - Generaal
    No Staten - Generaal
  April 3 85 Rappt BD 2 April nr 2534, mededeeling dat
    in het kiesdistrict Alkmaar voor lid van de
    Tweede Kamer der StGenl. eene herstemming
    moet plaatshebben tusschen Jhr. Mr. P. van Foreest en G.J. Sybrand.
_-_ Notificatie
  April 9 52 Rappt BD 8 April nr 2717, mededeeling dat in het
    kiesdistrict Alkmaar tot lid van de Tweede
    Kamer der StGenl is gekozen Jhr. Mr. P. van Foreest
_-_ Notificatie
  April 10 6 Rappt BD 10 April '.. mededeeling dat de Eerste
    Kamer door den Voorzitter is bijeengeroepen
    voor heden en dat een poging zal worden aan
    gewend om de wetsontwerpen met betrek
    king tot de werkstakingen nog voor Paaschen af te handelen.
    _-_ Door den Dir. x/x K.d.K. met H.M. besproken
  April 24 54 Rappt BD 22 April nr 3160, Om den Voorzitter
    van de Eerste Kamer der StGenl te machti
    gen tot het in hare vergadering afnemen van
    de eeden aan het nieuw benoemde lid dier Kamer Mr. A.H.M. van Berckel.
_-_ Besluit fiat
  Mei 4 63 Rappt BD 2 Mei nr 2895 om den Voorzitter
    van de Tweede Kamer der StGenl te machti
    gen tot alsboven J.hr. Mr. P. van Foreest.
_-_ Besluit fiat
  Mei 8 32 Rappt BD 6 Mei nr 3563, alsboven B.R.F. van Vlijmen.
_-_ Besluit fiat __
Vervolg op bladz 1351

1351 [R] Staten-Generaal - 1903/Juni/23 #40

    Vervolg van bladz 1350 1351
    D & No Staten - Generaal
  23 40 Rappt BD 20 Juni nr 6312a, aan Dirs met een
    exempl. van het Verslag der vroegere Hande
    lingen van de StGenl gedurende de buiten
    gewone zitting van 1840, gehouden van 4
    Aug. tot 5 Sept. 1840, bewerkt en uitgegeven
    door J.A. Jungemann, hoofdcommiss. ter
    griffie van de Tweede Kamer der StGenl.
    _-_ de bijl. in te binden en daarna te voegen bij
    de vorige soortgelijken.
  24 23 Rappt BD 20 Juni nr 6312 4 alsboven
_-_ Notificatie
    het exempl. niet van het Loo terugontvangen __
    30 17
_-_ Per missive aan Mr. J. C. de Marez
    Oyens, Minister van Waterstaat enz. ter ken
    kisneming toegezonden een aan H.M.
    gericht schrijven van Jhr. Mr. V. de Stuers
    te 's Gravenhage 23 Juni 1903 met 1 bijl.
    betreffende de inrichting van de Groote
    Hofzaal op het Binnenhof te 's Gra
    venhage, voor de Vereenigde Vergadering
    van de beide Kamers der Staten Generaal
    met mededeeling dat H.M. deze aangele
    genheid wenscht ter sprake te brengen
    op de eerstvolgende Conferentie met Z.. den 6n Juli as.
  14 15 Rappt WD 9 Juli nr 45 Kabt ga 30 Juni nr 17
    om machtiging om aan Jhr. Mr. N. de Stuers
    mede te deelen dat H.M. sich met zijn voorstel
    niet kan vereenigen betreffende de plaatsing
    _-_ Fiat missive __
Vervolg op bladz. 1352

1352 [L] Staten-Generaal - 1903/Juli/15 #53

  Juli 15 53 Rappt BD 12 Juli nr 5345, om den Voorzit
    ter van de Eerste Kamer der StGenl te mach
    tigen tot het afnemen der eeden XXXX ver
    gadering dier kamer aan het nieuw benoemde lid dier kamer D.W. Stork.
_-_ Besluit fiat
  Juli 27 75 Rappt BD 23 Juli nr 5679, kennisgeving
    dat in het kiesdistrict Rotterdam III tot
    lid van de Tweede Kamer der StGenl. is gekozen J.B. Verhey.
_-_ Notificatie
  _-_ Aug 3 68 Rappt BD 31 Juli nr 5983, alsboven Sittard tot alsboven J.H.J. Beckers.
_-_ Notificatie
  Aug 19 51 Rappt FD 15 Aug nr 78, tot verhooging der
    jaarwedden van eenige boden bij de Twee de Kamer der StGenl
_-_ Besluit fiat
    Aug 28 21
_-_ Per missive der R.v.Min kennis
    gegeven dat H.M. voornemens is, om de
    aanstaande zitting van de Kamers
    der Staten Generaal in Persoon te openen
  Sept 4 24 Rappt R v Min. 2 Spet nr 275 Rabt, om te bepa
    len dat der tegenwoordige zitting van de
    StGenl. zal worden gesloten op Zaterdag
    12 Sept 1903 des namiddags te 3 uren door
    den Minister van Binnenl. Zaken
_-_ Besluit fiat
  Sept 4 30 Rappt BD 1 Sept nr 288 kabt, ter benoeming tot Voorzitter
    van de Eerste Kamer der StGenl. voor het zitting jaar
    1903 / 1904 Jr & N baron Schimmelpenninck van
    der Oye van Hoevelaken, lid van die Kamer ____
_-_ Besluit fiat
Vervolg op bladz 1353

1353 [R] Staten-Generaal - 1903/Sept/5 #14

  5 14 Rappt BD 3 Sept nr 275 kabt, aanbieding ter
    goedkeuring van het ontwerp van de toespraak
    waarmede de tegenwoordige zitting der
    StGenl. zou kunnen worden gesloten.
    _-_ Per missive BD verzocht H.M. wel
    te willen inlichten, of de uitdrukking,
    vermeld in de 3e zinsnede'. dank zij
    de goedkeuring der Eerste Kamer ' meer
    voorkomt in dergelijke toespraken.
  of 2 Rappt BD 5 Sept nr 275 kabt ger 5 Sept nr 14
    appt sept nr 275 kabt ger Sept n 14
  Rappt RvMin 6 Sept. met gewijzigde ontwerp toespraak
    toespraak
_-_ Per missive BD medegedeeld dat HM het
    ontwerp heeft goedgekeurd, zooals die is gewijzigd bij rappt RvMin op 6 Sept.
  11 22 Rappt BD 9 Sept n 278 kabt met een nader gewijzigd ontwerp der toespraak
    ontwerp er Per missive BD medegedeeld dat H.M. het ontwerp goed
    keurt behoudens de woorden voorkomende in de 3e zinsnede
    ____ dank zij de goedkeuring der eerste kamer welke nog moeten weg vallen
    5 28
_-_ Per missive den Chef afz Mil. Huis, den
    OpperHofmaarschalk en den OpperStalmeester
    van H.M. de Koningin medegedeeld dat de tegen
    woordige zitting van de StGenl zal worden
    gesloten door den Min. Binnenl. Zaken op
    Zaterdag, 12 Sept 1903 den n.m. te drie uur,
    met verzoek wel te willen zorg dragen, voor
    hetgeen bij die gelegenheid wordt vereischt
    29
_-_ Per missive een afschrift van bovenaf.
    schrijven gezonden aan BD ter kennisneming.
  7 65 Rappt FD 2 Sept nr 57, tot het toekennen eener
    traktementsverhooging aan den bode G. van
    Bree en aan den vasten knecht H.D. de
    Winter, beide bij de Eerste Kamer der StGenl
_-_ Besluit fiat ___
Vervolg op bladz 1354

1354 [L] Staten-Generaal - 1903/Sept/8 #27

    1354 Vervolg van bladz 1353 1903 Dm & N Staten Generaal
    te mogen vernemen omtrent de beediging
    van de nieuwbenoemde leden van de Tweede
    Kamer der StGenl. StGenl. J.B Verhey en J.H.J. Beckers.
    _-_ Per missive BD medegedeeld dat H.M
    genoemde Heeren ter beediging zal ontvangen
    in het Kon Paleis alhier, op Dinsdag den 15 Zie
    Sept 1905 den voormiddags te 10 uur, met nr 34
    verzoek aan den Minister om bij die beeediging tegenwoordig te zijn.
    Sept 8 28
_-_ Per missive van het bovenst. kennis gegeven
    aan den OpperHofmaarschalk en aan den Adjudant van dienst van H.M. de Koningin.
    Sept 9 63 Brief Ceremoniemeester van H.M. de Koningin
    8 Sept., houdende toezending van 15 Pro
    grammas van de as. opening van de Zitting der StGenl.
_-_ Notificatie
    Sept 12 31 Nota voor Graaf van Bijlandt om H.M. volgens HD
    bevelen te herinneren aan de beeediging van
    de 2 nieuw gekozen leden der Tweede Kamer,
    op as. Dinsdag-ochtend te tien uur.
  Sept 14 34 Rappt BD 12 Sept nr 7022, om wegens de ter rap
    porte aangevoerde redenen de beeediging van de
    nieuw benoemde leden van de Tweede Kamer
    de StGenl. J.B. Verhey en J.H.J. Beckers op Zie 8
    de 15 dezer niet te doen plaats hebben doch zich XX
    daags na hunne toelating.
    _-_ Per missive BD medegedeeld dat de beeedi
    ging op Dinsdag 15 dezer geen voortgang hebben al
    35
_-_ Per missive van het bovenst. kennisgen.
    aan de Opperhofmaarschalk en aan den Adjudant
    van dienst van H.M. de Koningin.
Vervolg op bladz 1355.

1355 [R] Staten-Generaal - 1903/Sept/14 #63

    14 63
_-_ Per missive aan H.M. de Koningin toege
    Zonder een exempl. der Troonrede.
  14 110 Rappt BD 12 Sept nr 275, Kabt, mededeeling
    dat de zitting der StGenl. door den Minister
    van Binnenl. Zeken is gesloten.
_-_ Notificatie
    15 76
_-_ Per missive aan H.M. de Koningin toegezonden
    een van den Tijd Voorzitter van de Tweede Kamer der
    StGenl. ontvangen verzoek om eene Commissie
    te willen ontvangen, belast met de aanbieding
    der opgave voor de benoeming van den Voorzit
    ter der Kamer, voor het tijdvak der aangevangen Zitting.
    77
_-_ Per missive den Tijd Voorzitter van de Tweede Kamer
    der StGenl. medegedeeld dat H.M. voorn. commis
    sie zal ontvangen op Woensdag den 16 Sept. Zie Brief Adj. van
    1903 des voormiddags te tien uur. dienst van H.M.
    78
_-_ Per missive van het bovenst. kennisgegeven
    aan den Opperkamerheer, den Chef het Mil. Huis
    en den Opperhofmaarschalk van H.M. de Koningin
    met mededeling van de namen der leden waaruit de commiss. is samengesteld.
    79 Nota, mededeeling dat de 2e kamer Dinsdag te 3 uur
    bijeenkomt. Wellicht zou H.M. even als in de laatste 4 jaren
    reeds bij voorbaat dag en uur willen bepalen voor de ontvangst
    der commissie ter aanbieding der nominatie van
    een voorzitter der Kamer. Zie 16 Sept. 1903
    17 81 Brief Tijd Voorz. 2e kamer der StGenl. 15 Sept nr 2. om eene commissie nr 9 bladz 1356
    uit de kamer te ontvangen, belast met de aanbieding van eene
    opgave van de benoeming van den voorzitter van het zittingjaar 1903/1904
    _-_ Van H.M. ontvangen
    16 59 Naamlijst van de leden van de Commissies uit de
    Eerste en uit de Tweede Kamer der StGenl. die
    H.M. hebben ontvangen en uitgeleide gedaan
    bij de opening van de zitting der StGenl. op Dinsdag den 15 Sept 1903. __
Vervolg op bladz 1356

1356 [L] Staten-Generaal - 1903/Sept/15 #80

    Sept 15 20. Nota. In de laatste 5 jaren heeft de ontvangst der
    commissie, belast met de aanbieding van het adres
    van antwoord der 2e kamer, Steeds plaats gehad
    op den Woensdag der week, volgende op die, waar
    in de Zitting der StGenl. was geopend.
    Sept 15 82 geschreven Exempl.der Troonrede.
    _-_ H.M. verlangt dat voortaan in het ge
    schreven exempl. der Troonrede, door H.M. bij
    de opening van de Staten Generaal te ge
    bruiken, op het einde eener bladzijde, _niet_
    worden vermeld het woord, waarmede de
    volgende bladzijde aanvangt. __
    Sept 15 85 Brief Secr. Gen. BlD 9 Sept n 11355 / aan Dirs om toezen
    ding van een honderdtal exemplaren van de
    Troonrede welke as. Dinsdag door H.M. zal worden uitgesproken.
    _-_ Het gevraagde afgegeven ___
    Sept 16 9
_-_ Per missive BD de toezending verzocht van Zie
    den OB tot benoeming van Mr. A. Baron nr 76
    Mackay, Minister van Staat, tot Voorzitter
    van de Tweede Kamer der StGenl., voor het
    tijdperk harer tegenwoordige zitting.
    Sept 1656
_-_ Per missive de voordracht met OB betrekke
    lijk bovenst. benoeming aan H.M. toegezonden
  Sept 16 60 Rappt BD 16 Sept nr 305 Kabt ger 16 Sept nr 9
_-_ Besluit fiat
    Sept 16 63 Nominatie van de Tweede Kamer der StGenl
    ter benoeming van een Voorzitter
_-_ Van H.M. ontvangen.
    Buiten beschikking gebleven, door de inmid
    dels plaatsgehad hebbende verzending der
    Kabinets missive van 16 dezer nr 9 __
Vervolg op bladz 1357

1357 [R] Staten-Generaal - 1903/Sept/16 #14

  16 14 Rappt BD 15 Sept nr 7133 om den Voorzitter van
    de Tweede Kamer der StGenl te machtigen tot het
    afneemen der eeden in een vergadering der Ka
    mer van het nieuw benoemde lid J.B. Verhey.
_-_ Besluit fiat
    12 6 Brief van J. M. W. Calixt, Journalist alhier om
    12 Sept aan Dirs houdende verzoek om ten behoeve
    van de Javabode, Maandag den 14 Sept. e.k. in het
    bezit to worden gesteld van een exempl. der troonrede
    _-_ Per missive den Hr Calixt medegedeeld
    dat er ten behoeve van de Javabode een exempl.
    der Troonree ter zijner beschikking zal
    worden gesteld op Dinsdag, 15 Sept 1903
    des voorm. te 10 uur bij het KdK met
    verplichting tot het onderteekenen eener
    verklaring omtrent de openbaarmaking __
    17 78
_-_ Per missive aan H.M. de Koningin aangeboden
    22 68 een van den Voorzitter van de Eerste/Tweede Kamer der StGenl.
    ontvangen verzoek om eene Commissie te wil
    len ontvangen belast met de aanbieding van
    een adres van Antwoord op de Troonrede.
    17 79
_-_ Per missive den Voorzitter van de Eerste/Tweede Kamer
    22 69 medegedeeld dat H.M. bedoelde Commissie zal ont
    vangen op Vrijdag den 18 Sept 1903 des voorm. te 10 uur
    17 60
_-_ Per missive hiervan kennisgegeven aan den Opper
    22 70 Kamerheer, den Chef a/h Mil. Huis Opperhofmaar
    schalk der Koningin met opgave van de namen van
    den Voorzitter en de leden dier Commissie.
    17 82
_-_ Per missive aan H.M. toegezonden het door HD
    goedgekeurd concept antwiird op de toespraak
    van de Eerste Kamer der StGenl
    18 41 Brief Eerste/Tweede Kamer StGenl 17 Sept om een commissie uit die
    28 41 Kamer te ontvangen belast met het aanbieden van een adres van
    antwoord op de Troonrede
_-_ Van H.M. ontvangen
    18 45 Adres van Antwoord van de Eerste/Tweede Kamer der StGenl op de Troonrede
    23 42 ____
_-_ P[ te leggen in het Archief
Vervolg op bladz: 1416

1358 [L] Dept van FinanciŽn - 1903/Jan/10 #52

   
    Jan 10 52
_-_ Per missive FD medegedeeld dat in de hierbij
    overgelegde enveloppe op den 9e dezer voor
    H.M. de Koningin rechtstreeks aan HD Pa
    leis zijn ontvangen de aan HD gerichte rap
    porten van den 18 Jan 1903 nr 98 en 99 afd GT
    en nr 2 afd 7 Reg in alsmede van den 9 Jan 1903
    nr 33 Gen Thei met verzoek, naar aanleiding
    van H.M. bevelen, de aanbieding van soort
    gelijke bescheiden aan H.M. de Koningin,
    te doen geschieden door tussenkomst van het KdK
  Feb 12 10 Rappt FD 10 Feb nr 11 Kabt, om aan F. van
    Hiele op zijn verzoek eervol ontslag te ver
    leenen uit zijn betrekking van Referendaris
    bij het Dept van Financien en om den Hoofd
    Commies bij dat Dept. Jhr L.A.P. van Gro
    tenhuis van Onstein, te bevorderen tot Referendaris
_-_ Besluit fiat
  Feb 24 23 Rappt FD 21 Feb nr 81 tot het verleenen eener
    toelage aan den Surnumerair der reg.in dom
    A.A. Versluys te Breda, gedurende den
    tijd dat hij werkzaam zal zijn aan het Dept. van Financien
    _-_ Besluit fiat
  Maart 2 30 Rappt FD 25 Feb nr 2, om aan J.C. Nuhlman
    Ambtenaar bij het Dept. van Financien recht
    voor 1 Januari 1891 met de invordering der le
    ges bij dat Dept. belant als vergoeding voor het
    stellen van zekerheid over het jaar 1902 toe te
    kennen een toelage van f. 50.--
_-_ Besluit fiat ___
Vervolg op bladz 1359

1359 [R] Dept van FinanciŽn - 1903/Maart/4 #13

    Vervolg van bladz 1358 1359 Dm & N Dept van Financien
  4 13 Rappt FD 2 Maart nr 11 Kabt om aan Mr F.S.
    K.J. Graaf van Randwijck,op zijn verzoek, eer
    vol ontslag te verleenen uit zijne betrekking
    van Secretaris-Generaal bij het Dept. van Fi
    nancien en zulks met dankbetuiging.
_-_ Besluit fiat
  25 60 Rappt FD 21 Maart nr 55, tot verhooging der
    jaarwedden aan eenige Ambtenaren bij het
    Agentschap van Financien te Amsterdam
_-_ Besluit fiat
  6 29 Rappt FD 4 April \nr 11, Kabt ter benoeming tot
    Secretaris Generaal bij het Dept. van Financien
    Jhr. S. Citters, Referendaris bij het Dept. van
    Waterstaat enz. en tot Hoofddirecteur van de
    regie als hypotheken en het kadaster bij het Dept
    van Financien J.C. Boumann, thans Ad
    ministrateur bij gemeld dienstvak
_-_ Besluit fiat
  20 55 Rappt FD 15 April/Mei nr 14/21 om den Minister
    4 49 van Financien te machtigen to het toeken
    nen eener maandelijkse toelage aan de Sur
    numerairs der regie en dom. J.C. Berslinge/D. Voite
    en J.A.F. van Asperen, gedurende den tijd
    dat zij werkt aan zijn aan het Dept. van Financien
_-_ Besluit fiat
  24 53 Rappt FD 21 April nr 23 Kabt, tot het verleenen
    eener toelage over 1902 aan eenige hoofd en
    verdere Ambtenaren bij het Dept. van Financien
_-_ Besluit fiat
  8 39 Rappt FD 4 Mei nr 20, alsboven aan Jhr H Albada van Eken
    stein, Directeur van het Laboratorium van het Dept. van Fi
    nancien en aan diens assistent H.L.W. Albers.
_-_ Besluit fiat ___
Vervolg op bladz 1360

1360 [L] Departement van Financien - 1903/Juni/6 #22

    1360 Vervolg van bladz 1359
    1903 Dm & N Departement van Financien
    Juni 6 22 Telegram FD 5 Juni, om verlof voor den Mi
    nister om zich van morgen namiddag
    tot maandagmiddag naar Belgie te begeven
    _-_ Per telegram van het Loo het verlof toe gestaan
  Juli 7 51 Rappt FD 3 Juli nr 11 Kabt, tot het verleenen
    van rangs en tractementsverhooging aan
    eenige ambtenaren bij het Dept. van Financien
_-_ Besluit fiat
  Juli 27 48 Rappt FD 23 Juli nr 76, tot goedkeuring van
    het tijdstip van ingang van een door den
    Minister van Financien bij zijn Dept te
    benoemen tweede Klerk.
_-_ Besluit fiat
  Aug 3 8 Rappt FD 31 Juli nr 31 Kabt. om verlof voor den
    Minister voor het tijdvak van 5 t/m 30 Aug as
    _-_ Per missive FD medegedeeld dat bij Adj. Z
    geen bedenking bestaat tegen het door den
    Minister gevraagd buitenl. verlof.
  Aug 3 45 Rappt FD 27 Juli nr 22, tot het verleenen eener
    toelage aan eenige Ambtenaren bij het Dept. van Financien
_-_ Besluit fiat
  Aug 14 13 Rappt FD 11 Aug nr 11 Kabt, om aan A.J.M.
    Stumpff, op zijn verzoek een eervol ontslag
    te verleenen uit zijne betrekking van Hoofd
    Commies bij het Dept van Financien en
    zulks met dankbetuiging.
_-_ Besluit fiat ____
Vervolg op bladz 1361

1361 [R] Departement van FinanciŽn - 1903/Aug/14 #27

  14 27 Rappt FD 11 Aug n 70 tot verhooging der
    7 39 Jaarwedden van eenige boden bij het Dept van Financien __ Besluit fiat
  28 41 Rappt FD 25 AUg nr 11 Kabt. ter benoeming van
    J.H. Drielsma, Hoofdinspecteur der dir. bel.
    om .... bij het Dept van Financien tot
    Raads-Adviseur bij gen. Departement,
    buiten bezwaar van den lande
_-_ Besluit fiat
  19 16 Rappt FD 13 Octb nr 11 Kabt, ter benoeming
    tot Referendaris bij het Dept van Financien
    Jhr. Mr. G.C. van Weiler, thans Commies
    griffier bij de Tweede Kamer der StGenl.
_-_ Besluit fiat
  4 50 Rappt FD 29 Octb nr 107 ter benoeming van
    J.F. van Nieuwkuyk, inspecteur der dir
    bel. .... te Doetinchem, tot inspecteur
    dierzelfde middelen bij het Dept van
    Financien, onder genot eener toelage boven zijn traktement
_-_ Besluit fiat
  34 Rappt FD .. .. tot ...
  12 37 Rappt FD 9 Novb n 11 Kabt, tot vaststelling
    van het tijdstip van ingang der jaarwedde
    van een bij het Dept van Financien aan te stellen tweede Klerk.
_-_ Besluit fiat
  19 20 Rappt FD 14 Novb n 1, om aan J.C. Kuhlman
    op zijn verzoek eervol ontslag te verleenen
    uit zijne betrekking van Hoofdcommies
    bij het Dept van Financien en zulks met dankbetuiging.
_-_ Besluit fiat ___
Vervolg op bladz 2033.

1362 [L] Algemeen Bestuur - 1903/Jan/10 #53

  Jan 10 53 Brief Part. Secr. van H.M. de Koningin 9 Jan nr 93:
    aan Dirs houdende toezenden van een aan HM
    gericht request van G. Rademakers, gewezen
    marinieer 1e kl. te Amsterdam, om 5 Jan 1903
    ter behandeling van het daarin vervatte
    verzoek om eene betrekking bij een der Dept
    met mededeeling dat aan adressant is ken
    baar gemaakt dat er zich in H.M. Parti
    culieren Dienst geene vacatures bevinden.
    _-_ Per missive het request gezonden
    aan MarD en voorts 200 noodig aan de
    overige Dept met mededeeling alsboven
  Novb 3 11 Rappt MD 27 Octb LX82 Kabt, om machtiging
    om bij den RvSt de overweging aanhangig
    te maken van een O.B. met Toelichting.
    houdende regeling der positie van Bur
    gerlijke Ambtenaren, die militie of
    landweerplichten vervullen.
    _-_ Fiat missive Zie
  Decb 5 15 Rappt RvSt 1 Decb nr 21 gen 3 Novb nr 11
    ___

1363 [R] Cumuleeren van pensioenen en traktementen en van posten en bedieningen - 1903/Aug/28 #27

  28 27 Rappt BD 25 Aug nr 7329, om aan M. van Breen
    machtiging te verleenen om gedurende het tijd
    vak van 1 Sept tot en met 31 Decb 1903 tegelijk
    met de betrekking van leeraar aan de RHB
    School te Goes die van leeraar aan de HB
    School te Zierikzee te bekleeden.
_-_ Besluit fiat
  29 25 Rappt BD 27 Aug nr 7632, om aan H. Boomstra
    machtiging te verleenen tot het tegelijk met
    de betrekking van leeraar aan de RHB te
    Leeuwarden die van leeraar aan het gym
    nasium aldaar te bekleeden.
_-_ Besluit fiat
  5 31 Rappt. WD 1 Spet nr 51, tot het verleenen van ver
    gunning aan den gegadigden Sergeant van
    de Koloniale Reserve L. Mijna, die weder
    bij de koloniale troepen in dienst is getreden,
    tot het gelijktijdig genieten van gagement en soldij.
_-_ Besluit fiat
  8 11 Rappt BD 5 Sept nr 7729, om aan Jr. H.W. de Graaf
    machtiging te verleenen om tegelijk met zijn
    ambt van conservator bij het zootomisch
    laboratorium der RijksUniversiteit te
    Leiden, dat van leeraar aan het gymna
    sium te Leiden te bekleeden.
_-_ Besluit fiat
  19 14 Rappt KD 15 Sept nr 25, tot het verleenen van ver
    gunning aan de gegageerden Sergeant-majoor
    van de Koloniale Reserve G. Spanhoff, die
    weder bij de Koloniale troepen in dienst is getreden
    tot het gelijktijdige genieten van gagement en soldij.
_-_ Besluit fiat ___
Vervolg op bladz 1364.

1364 [L] Cumuleeren van pensioenen en traktementen en van Ambten en bedieningen - 1903/Sept/22 #25

  Sept 22 25 Rappt BD 19 Sept nr 3103, om aan Mr. Dr. S.B.
    Cohen, machtiging te verleenen om tegelijk
    met de betrekking van leeraar aan de RHB.
    School te Gouda die van leeraar aan de HB
    met driejarigen cursus en aan de HB School
    met vijfjarigen cursus te s Gravenhage te bekleeden.
_-_ Besluit fiat
  Sept 23 18 Rappt BD 21 Sept nr 8045, om aan C.F. van
    Duyl, onderwijzer aan de Rijkskweekschool
    voor onderwijzers te Groningen toestemming
    te verleenen tegelijkertijd met deze betrekking
    te bekleeden die van leeraar aan de gemeen
    telijke handelsschool aldaar.
_-_ Besluit fiat
  Sept 30 21 Rappt BD 25 Sept nr 8166, om aan J.H. Scholte
    machtiging te verleenen om gedurende den
    Cursus 1903/1904 tegelijk met de betrekking
    van leeraar aan de RHB School te Groningen
    die van leeraar aan de openbare handelsschool met 2 jarigen Cursus te bekleeden.
_-_ Besluit fiat
  Octb 3 39 Rappt BD 29 Sept 8291, om aan Dr. H.F. Nier
    strasz machtiging te verleenen om t/m 31
    Decb 1903 tegelijk met de betrekking van
    assisten aan de RijksUniversiteit te Utrecht
    die van leeraar aan het gymnasium te
    Amersfoort te bekleeden.
_-_ Besluit fiat
  Octb 3 40 Rappt BD 29 Sept nr 8379, om aan N.L.H.A. Gra
    velaar Onderwijzer aan de Rijkskweekschool voor onder
    wijzers te Deventer toestemming te verleenen tegelijkertijd
    met deze betrekking te bekleeden die van tijdelijk leeraar aan
    de Kon. HB School Prins Hendrik der Nederlanden te Apeldoorn
_-_ Besluit fiat
Vervolg op bladz 1365

1365 [R] Cumuleeren van pensioenen en traktementen en van Ambten en bedieningen - 1903/Octb/7 #15

  7 15 Rappt BD 2 Octb nr 8510, om aan J.A. Vorsten
    bosch machtiging te verleenen om tegelijk met
    de betrekking van leeraar aan de Rijkshoogere
    burgerschool te Tilburg die van leeraar aan
    de burgeravondschool aldaar te bekleeden.
_-_ Besluit fiat
  9 71 Rappt WD 3 Octb nr 3604, om aan L. van der Lijn
    te Hantum toestemming te verleenen, om
    nevens de betrekking van brievengaarder aldaar,
    het ambt uit te oefenen van lantaarnopsteker der gemeente.
_-_ Besluit fiat
  10 25 Rappt KD 3 Octb nr 37, tot goedkeuring van
    een door den G.G. van Ned. Indie genomen be
    sluit waarbij aan den Sergeant der Artille
    rie J.F. Roth vergunning wordt verleend
    tot het gelijktijdig genieten van gagement en soldij.
_-_ Fiat missive
  14 48 Rappt WD 7 Octb nr 7193, om aan Dr. H. Bos
    leeraar aan de Rijkslandbouwschool te Wa
    geningen machtiging te verleenen deze be
    trekking tegelijk te bekleeden met die
    van leeraar aan de hoogere burgerschool
    met driejarigen cursus te Arnhem gedu
    rende den cursus 1903/1904.
_-_ Besluit fiat.
  21 29 Rappt BD 14 Octb nr 9008, om aan R.F. Mod
    derman machtiging te verleenen om tegelijk
    met de betrekking van directeur der Rijks
    hoogere burgerschool te Meppel, die van
    directeur der aldaar op te richten burgeravondschool te bekleeden.
_-_ Besluit fiat __
Vervolg op bladz 1505

1366 [L] Kon. Instituut voor de Marine - 1903/Aug/22 #47

  Aug 22 47 Rappt MarD 19 Aug nr 56, tot goedkeuring
    dat, in afwijking van de bepalingen van het
    Regelement voor het Kon. Instituut voor de Ma
    rine te Willemsoord, in dit jaar met den
    aanvang van den nieuwe cursus bij ge
    meld instituut voorwaardelijk als adel
    borst 3e kl. voor den zeedienst kunnen
    worden toegelaten een door den Minister
    van Marine aan te wijzen aantal Jon
    gelingen op de hierbij vastgestelde voorwaarden.
_-_ Besluit fiat
  Aug 24 27 Rappt MarD 20 Aug nr 54 tot het toekennen
    eener toelage boven zijn bezoldiging aan
    D.J.C. van den Berg, Leeraar aan het Kon
    Instituut voor de Marine te Willemsoord.
_-_ Besluit fiat
  Sept 28 16 Rappt MarD 23 Sept nr 58, om met wijziging
    van het K.B. van 23 Juli 1903 nr 60 G.C.D ....
    betz, te benoemen tot tijdelijk leeraar bij het
    Kon. Instituut voor de Marine te Willemsoord.
_-_ Besluit fiat
  Octb 2 53 Rappt MarD 28 Sept nr 791 Geh, om ten behoeve
    van den benoemden Adelborst der 3e kl. bij het
    Kon. Instituut voor de Marine te Willemsoord
    J.M. Beets vrijstelling te verleenen van de
    betaling van de helft der bijdrage voor de
    kosten zijner opleiding bij het Instituut.
_-_ Besluit fiat
  Decb 15 28 Rappt MarD 10 Decb nr 46 om ten behoeve van
    den Adelborst der 3e kl. bij alsboven R.P. van de
    Wetering, bijgenaamd de Rooy, alsboven
_-_ Besluit fiat __
Vervolg op bladz 1364.

1367 [R] Kon. Instituut voor de Marine - 1903/Decb/23 #5

    Vervolg van bladz 1366
    Dm & N Kon. Instituut voor de Marine
  23 5 Rappt MarD 21 Decb nr 41, ter benoeming tot
    leeraar aan het Kon. Instituut voor de Marine
    te Willemsoord M.D. van Dijk, thans tijde
    _

1368 [L] Pensioenraad voor burgerlijke Ambtenaren - 1903/Jan/10 #30

  Jan 10 30 Rappt FD 5 Jan nr 82, tot het toekennen van toe
    lagen over 1902, wegens het gemis van het genot
    vanleges aan eenige Ambtenaren bij den
    Pensioenraad voor burgerlijke Ambtenaren.
_-_ Besluit fiat
  Feb 16 48 Rappt FD 12 Feb nr 95, ter bevordering van
    en het verleenen van traktementsverhooging
    aan benevens het toekennen van toelagen over
    1902 aan eenige Ambtenaren bij den Pen
    sioenraad voor Burgerlijke Ambtenaren.
_-_ Besluit fiat
  Octb. 5 1 Rappt FD 1 Octb nr 37, tot vaststelling van
    eenige bepalingen nopens de bezoldiging
    van klerken, assistenten, schrijvers en
    bedienden bij den Pensioenraad voor bur
    gerlijke Ambtenaren
    _-_ Per missieve FD eenige inlichtingen
    gevraagd alvorens de voordracht aan H.M. voor te leggen
  Octb 15 35 Rappt FD 9 Octb nr 98 / aan Dirs gen: 5 Octb nr 1
    _-_ de voordracht aan H.M. voor te leggen
    Octb 16 42
_-_ Besluit fiat
  Decb 24 50 Rappt FD 21 Decb nr 91 tot verhooging
    der Jaarwedden van de hierbij genoemde
    Ambtenaren bij den Pensioenraad voor
    burgerlijke Ambtenaren.
_-_ Besluit fiat ___

1370 [R] Pensioenfonds voor weduwen en weezen van burgerlijke Ambtenaren - 1903/Jan/10 #30

  Jan 10 30 Rappt FD 5 Jan nr 82, tot het verleenen van toelagen
    over 1904 wegens het gemis van het genot
    van leges aan eenige ambtenaren bij het
    pensioenfonds voor weduwen en weezen van
    burgerlijke ambtenaren.
_-_ Besluit fiat
  Jan 12 40 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen
    wet tot wijziging en aanvulling van de be
    grooting der uitgaven van het Pensioen Zie 14
    fonds van weduwen en weezun van bur nr 82
    gerlijke Ambtenaren , dienst 1902
    _-_ Fiat executie
    Staatsblad nr 14
  Jan 30 49 Rappt FD 24 Jan nr 46 tot intrekking van
    het KB van 31 Decb 1902 nr 31 voorzoveel be
    treft de benoeming van H. Wertisijn tot
    Bode bij het Pensioenfonds voor Weduwen
    en weezen van Burgerlijke Ambtenaren
_-_ Besluit fiat
  Jan 31 73 Rappt FD 29 Jan nr 48 ter benoeming van
    N.K. Mitters te s Gravenhage tot bode
    bij het Pensioenfonds voor weduwen en wee
    zen van bergerlijke Ambtenaren en tot
    verhooging der jaarwedde van L.F.C.
    Wassenaar, tweede Klerk bij voormeld College.
_-_ Besluit fiat
  Feb 2 58 Rappt FD 29 Jan nr 47, tot beschikbaarstel
    ling van gelden op de begrooting van uitga
    ven van het Pensioenfonds voor Weduwen en
    Weezen van Burgerlijke Ambtenaren, dienst jaar 1903.
    _-_ Besluit fiat
Vervolg op bladz 1371.

1371 [L] Pensioenfonds voor weduwen en weezen van burgerlijke Ambtenaren - 1903/Maart/4 #18

    Vervolg van bladz 1370 1371
    Dm & Pensioenfonds voor weduwen en weezen
    No van burgerlijke Ambtenaren
  4 18 Rappt FD 26 Feb nr 65, tot het verleenen eener
    teolage aan P.J. Raaymakers, Secretaris van den
    Raad van Commissarissen van het Pensioenfonds
    voor weduwen en weezen van burgerlijke ambte
    naren en M.A. de Zwart, door den Raad aan
    gewezen als bouwkundige tot het geregeld
    uitoefenen van toezicht op den toestand van
    het gebouw waarin de bureelen van het
    Pensioenfonds gevestigd zijn enz. gedurende
    den tijd dat zij in deze functie zullen werkzaam zijn.
_-_ Besluit fiat
  21 54 Rappt FD 16 April nr 58, tot het doen vanaf. en
    overschrijving op de begrooting van uitgaven
    van het Pensioenfonds voor weduwen en
    Weezen van Burgerlijke Ambtenaren, dienst
    1902 en tot het beschikbaarstellen van gelden
    op die begrooting, tot het toekennen eener
    vergoeding aan L. van Everdingen te
    s Gravenhage, wegens in 1902 verrichtte
    werkzaamheden ten behoeve van dat Fonds.
_-_ Besluit fiat
  6 39 Rappt FD tot nr 18, beschikbaarstelling
    van gelden op de begrooting van uitgaven aan het
    Pensioenfonds voor Weduwen en Weezen van Bur
    gerlijke Ambtenaren, dienst 1903, tot voldoen
    van aan de Wed WHJ. Berntsen geb M.C.E.
    Horn nog toekomend pensioen over het 4e kwar taal 1901.
_-_ Besluit fiat
  23 54 Rappt FD 18 Juli nr 79 alsboven tot voldoening
    van de Kooppenningen en van de kosten van aankoop
    van een aan het gebouw van het het Pensioenfonds
    voor Weduwen en Weezen van Burg. Ambt. grenzen perceel.
_-_ Besluit fiat ____
Vervolg op bladz 1382

1372 [R] Banken van Leening - 1903/Jan/12 #13

   
  Jan 12 13 Rappt. BD 9 Jan nr 46, tot goedkeuring tot 31
    December 1905 het besluit van den Raad der
    gemeente Deventer, tot bestendiging van art
    13 van het regelement der bank van leening aldaar
_-_ Besluit fiat
  Novb 28 32 Rappt BD 25 Novb nr 8529, om aan de Raden
    der gemeenten Elburg en Sneek machtiging
    te verleenen tot onderhandsche verpachting
    van de bank van leening aldaar, voor den
    tijd van een jaar, aanvangende 1 Janu ari 1904
    _-_ Besluit fiat
  Novb 30 40 Rappt BD 26 Novb nr 8836, tot goedkeuring
    dat art 15 van het reglement der bank van
    leening te Rotterdam op nieuw is vastgelegd
    steld en de art 16 en 17 van dat reglement
    zijn gewijzigd,zooals die ambt. zijn vervat
    _

1374 [L] Droogmakerijen - 1903/Jan/12 #21

    1374 1903 Dm & N Droogmakerijen
  Jan 12 21 Rappt WD 7 Jan n 213 om aan H. Paul te
    Leiden, concessie te verleenen to droog Zie
    making van plassen onder Reeuwijk en
    Sluiswijk, onder de hierbij gestelde voorwaarden. __ Besluit fiat
  Mei 23 121 Rappt WD 19 Mei L.J, om machtiging om
    bij den RvSt de overweging aanhangig te
    maken van een ontwerp van wet, betreffen
    de het verleenen van een bijdrage uit de
    kosten van de droogmaking der Reeu
    wijksche plassen.
    _-_ Fiat missive
  15 15 Rappt RvSt 9 Juni nr 35 ger. 23 mei n 121
  Juni 1 Rappt RvSt 9 Juni
_-_ WD om eea
  Juni 25 83 Rappt WD 22 Juni nr 208, ger 15 Juni nr 15
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGenl
    26 47
_-_ Missive kennisgeving aan WD
    ___

1376 [L] Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen en Waterkeeringen - 1903/Jan/12 #23

    1376 Dm Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen
    Dijken, Polders, Zeeweringen
    1903 N en Waterkeeringen
  Jan 12 23 Rappt WD 8 Jan H G tot goedkeuring van
    besluiten der Staten van Zeeland
    a. tot calamiteus verklaring van den
    Oud Kempenshofstede polder
    tot vaststelling van een bijzonder regle
    ment voor het bestuur en beheer der water
    keering van het calamiteuse waterschap
    Stavenisse en den Calamiteuzen Oud
    Kempenshofstedepolder.
_-_ Besluit fiat
    Jan 12 34 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen
    wet tot nadere bepaling der Rijksbijdrage
    aan het polderdistrict Bommelerwaard
    beneden den Meidijk voor de verhooging
    van de Waaldijken in verband met de Zie
    afsluiting der Heerewaardensche over laten
    Staatsblad nr 10 _____
  Jan 15 25 Rappt WD 12 Jan nr 186, beschikking op het beroep
    ingesteld door B&W van Vlaardingen tegen een Zie
    besluit van GedStaten van Z Holland tot 1902
    goedkeuring van een keus van den Aalkeek Buitenpolder
    _-_ Besluit fiat
  Feb 17 26 Rappt WD 12 Feb A, tot het verleenen van
    vergunning aan ZDH E Hertog van Aren
    berg te Recklinghausen, cs, tot he be Zie
    dijken van een gedeelte der buitengronden 1904
    in het Verdronken land van Saeftingen be
    voor den Prosperpolder onder de gemeente
    Clinge en voor een klein gedeelte ook op
    Belgisch grondgebied gelegen.
_-_ Besluit fiat
Vervolg op bladz 1377

1377 [R] Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen en Waterkeeringen - 1903/Maart/13 #9

    Vervolg van bladz 1376 1377 Dm & N Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen en Waterkeeringen
  13 9 Rappt WD 10 Maart nr 210, om machtiging om bij
    den RvSt de overweging aanhangig te maken
    van een beroep, door het bestuur van den Grooten
    Westeindschen polder ingesteld tegen een be
    sluit van GedStaten van ZuidHolland, waarbij
    is vernietigd een besluit der vergadering der
    stemgerechtigde ingelanden van genoemden
    polder tot sluiting van het verlaat onder
    de gemeente Zoeterwoude
_-_ Fiat missive
  23 17 Rappt RvSt 15 Juli nr 68, ger, 13 Maart nr 9
_-_ WD om eea
  21 18 Rappt WD 15 Aug nr 209, ger, 23 Juli nr 17
_-_ Besluit fiat
  20 21 Rappt WD 17 Maart lF tot verhooging der
    jaarwedde van den machinist van het
    stoomgemaal and den Arkelschen dam H Prins
_-_ Besluit fiat
  21 8 Rappt WD 18 Maart nr 200, om machtiging om
    het adres van P.A. den Boer, Dijkgraaf van den
    polder Binnenland te Barendrecht, waarbij
    hij in beroep komt tegen een besluit van Ged
    Staten van Zuid Holland, bij welk besluit geen
    gevolg is gegeven aan een verzoek om vernie
    tiging van een besluit van Stemgerechtigde
    ingelanden van genoemden polder betreffen
    de beplanting van den Voorwijk, wegens
    het laten voorbjgaan van deen termijn tot
    het in beroep komen, buiten behandeling
    te laten en zoekt met goedkeuring van adressant.
_-_ Fiat missive ___
Vervolg op bladz 1378

1378 [L] Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen en Waterkeeringen - 1903/Maart/21 #16

    1378 Vervolg van bladz 1377 Dm Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen
    1903 & Waterkeeringen
    N en Waterkeeringen
  Maart 21 16 Rappt WD 18 Maart l.H, om aan het polder
    district Bommelerwaard beden den Mei
    dijke eene nader bijdrage te verkrijgen in
    de kosten van verhooging van de dijken
    langs de rivier de Waal, voor zooveel deze
    is gebleken noodig te zijn in verband met
    de afsluiting der Heerewaardensche over
    laten, bedoeld bij de wet van 26 Jan 1883/Stbl nr 47.
_-_ Besluit fiat
  Mei 11 48 Rappt WD 7 Mei l.J., om J.P. Gobel
    onder toekenning van eervol ontslag als
    sluismeester aan de schutsluis te Arkel
    schendam, te benoemen tot sluiswachter
    bij de Mallegatsluis te Gouda.
_-_ Besluit fiat
  Mei 11 50 Rappt WD 6 Mei nr 227, om aan de cala
    miteuse polders of waterschappen in
    Zeeland voorloopig over 1903 toe te
    kennen eene bijdrage van f 150000. als
    tegemoetkoming in het te kort der uit
    gaven voor zeewering en oeververdediging
    van die polders of waterschappen.
_-_ Besluit fiat
  Juni 3 Rappt WD 27 Mei nr 163, om machtiging om bij den
    RvSt de overweging aanhangig te maken van een
    beroep, door het bestuur van de Drie Waterschappen
    onder IJsselstein ingesteld tegen een besluit van Ged
    Staten van Utrecht betreffende het openen en sluiten
    van de Veulssluis in den Ijsseldam ten behoeve van de
    afwatering van de Bossenwaard op den Enger IJssel
    en vinding der kosten van dit gebruik der Sluis
_-_ Fiat missive
  Octb 22 35 Rappt RvSt 14 Octb nr 128. gen 3 Juni n 23
  Decb 1 37 Rappt WD 26 Novb nr 186, ger: 22 Octb nr 35
_-_ Besluit fiat ___
Vervolg op bladz 1379

1379 [R] Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen en Waterkeeringen - 1903/Juni/15 #28

    Vervolg van bladz 1378 1379 Dm Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen
    N en Waterkeeringen.
  15 28 Rappt WD 10 Juni nr 203, tot verhooging der
    jaarwedden van 1e den Sluismeester aan
    de Noordzeesluizen te IJmuiden J.H. Walberg,
    2e den Sluismeester adm. de Oranjesluizen te
    Schellingwoude A.J. van Benten en 3e den
    hoofdmachinist bij de stoomgemalen te
    Schellingwoude, J.L. van Waning
    _-_ Besluit fiat
  19 30 Rappt WD 15 Juni nr 218, tot het verleenen
    van een subsidie aan de provincie Gelder
    land als bijdrage in de kosten der ophooging
    van het onder de gemeente Warnsveld
    gelegen gedeelte van den Baaksch en overlaat.
_-_ Besluit fiat
  14 27 Rappt WD 9 Juli nr 185, tot het verleenen van
    een subsidie aan het polderdistrict Tieler
    waard, aals restant der bijdrage in de kosten van
    verhooging van de dijken langs de rivier de
    Waal, voor zoover deze is gebleken noodig te
    zijn in verband met de afsluiting der Hee
    rewaardensche overlaten ingevolge de act van 22 Juli 1899 / Stbl. nr 132.
_-_ Besluit fiat
  7 2 Rappt Ged Staten van Gelderland 28 Juli nr 107, met
    een exempl van de 17e verzameling van bijhou
    dingslijsten, behoorende bj de registers van Zie 28 Novb 1896
    1871 en 1874 van Dijkshoogten, vaste Hoog 221 blad 946
    temerken enz, langs Waal, Rijn en Maas Zie 20 Mei 1905 in Gelderland nr 26 bladz 1868
    _-_ Per missive het exempl. gezonden
    aan den Dir v/h Kon. Huisarchief ___
Vervolg op bladz 1380

1380 [L] Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen en Waterkeeringen - 1903/Aug/27 #54

    1380 Vervolg van bladz 1379
    Dm Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen
    1903 & N en Waterkeeringen
  Aug 27 54 Rappt WD 22 Aug nr 187, tot goedkeuring
    van een besluit der Staten van Zeeland,
    tot vaststelling der grenzen van de werken
    tot zeewering of oeververdediging van den
    calamiteuzen Oud Kempenshofstede
    polder en van den Moggershilpolder.
_-_ Besluit fiat
  Sept 2 134 Rappt WD 28 Aug nr 198, om R.L. Boom
    gaard, onder toekenning van eervol ontslag
    als sluismeester te Veere als zoodanig
    te benoemen bij de Noordzeesluizen te IJmuiden.
_-_ Besluit fiat
  Sept 7 24 Rappt WD 5 Sept l.I., aan Dirs om toezending
    van de kaart, ingezonden bij de voordracht van
    22 Aug 1903 nr 187, ten einde die kaart te kun
    nen terugzenden aan Ged Staten van Zeeland
    bij de uitreiking van het, op vorengenoemde voordracht
    gevolgde K.B. van 27 Aug ll nr 54 Zie
    In gelijken zin is gehandeld me de kaart be
    hoorende bij het Staten besluit van 9 Juli 1902
    goedgekeurd bij het KB. van 25 Aug 1902 nr 43
    _-_ Per missive de kaart aan WD toege
    zonden met verzoek om terugzending na
    gebruik ten behoeve van het Archief van
    het KdK. Eveneens wordt toezending ver
    zocht van de kaart behoorende bij het Sta
    ten besluit van 9 Juli 1902 goedgekeurd
    bij K Baan 25 Aug 1902 nr 40 ter opleg
    ging in het archief KdK, daar het aan de
    aandacht was ontgaan dat bedoelde kaart niet was terugontvangen.
  Sept 26 20 Rappt WD 24 Seot nr 234 / aan Du/ger: 7 Sept nr 27
_-_ Notificatie
    de bijl. op te leggen ad de betr. stukken ___

1381 [R] Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen en Waterkeeringen - 1903/Novb/2 #64

    Vervolg van bladz 1380 1381
    Dm & Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen
    N en Waterkeeringen.
  2 64 Rappt WD 29 Octb l.C, om A. Amatie onder
    toekenning van eervol ontslag als hulpsluis
    meester bij het kanaal door Zuid Beveland
    te Hansweerd te benoemen tot Sluismeester
    bij het Kanaal door Walcheren te Veere.
_-_ Besluit fiat
  5 41 Rappt WD 31 Octb nr 180, om machtiging om bij
    den RvSt de overweging aanhangig te maken
    van het beroep, door het Bestuur van den polder
    het Koegras ingesteld tegen een besluit van Ged
    Staten van Noord Holland, waarbij afwijzend is
    beschikt op het verzoek van genoemd bestuur.
    om vernietiging van een besluit van Stem
    gerechtigde ingelanden van bedoelden polder,
    om eenige onder de gemeente Culemborg
    gelegen wegen niet in beheer en onderhoud
    van den polder te nemen.
_-_ Fiat missive Zie ook bladz 1658
  24 63 Rappt RvSt 15 Decb nr 277, ger. 5 Maart nr 41
_-_ WD om eaa Zie 3 feb, 1904 nr 34 bladz 1248 en 1618
  12 38 Rappt WD 8 Decb nr 178, tot goedkeuring van
    besluiten der Staten van Zuid Holland tot
    wijziging van de Bijzondere Reglementen
    voor den Floris Schouten Vrouwenpolder
    en den polder Bloemendaal.
_-_ Besluit fiat
  19 51 Rappt WD 14 Decb nr 193, om machtiging tot intrek
    king der aan A. Hartog Agr. te s Gravenhage
    krachtens K.B. van 21 Mei 1902 nr 18 / verleende / bladz 1226
    concessie voor den aanleg en de exploitatie van een
    wandelhoofd e.a. aan het strand te Zandvoort
_-_ Fiat missive ____

1382 [L] Pensioenfonds voor weduwen en weezen van burgerlijke Ambtenaren - 1903/Aug/19 #52

    1382 Vervolg van bladz 1371
    Dm Pensioenfonds voor weduwen en weezen
    1903 & N van burgerlijke Ambtenaren
  Aug 19 52 Rappt FD 15 Aug nr 79, tot beschikbaar
    stelling van gelden op de begrooting
    van uitgaven van het Pensioenfonds
    voor Weduwen en Weezen van Burgerlijke
    Ambtenaren, dienst 1903, tot voldoening
    van aan de kinderen van wijlen G.A. de
    Clercq en A.G. Podemeyer, nog toekomend
    pensioen over het tijdvak van 1 Juli-Ult. Decb 1904.
_-_ Besluit fiat
  Sept 15 60 Rappt FD 12 Sept nr 111, om machtiging om bij den
    RvSt de overweging aanhangig te maken van
    een wetsontwerp tot regeling van de ontvang
    sten en uitgaven vna het Pensioenfonds
    voor Weeduwen en Weezen van Burgerlijke
    Ambtenaren voor het jaar 1904.
_-_ Fiat missive
  Octb 20 1 Rappt RvSt 13 Octb nr 13, ger 15 Sept nr 60
_-_ FD om eaa Zie nr 3
  Octb 28 36 Rappt FD 23 Octb nr 89, ger. 20 Octb nr 1,
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGenl.
    _-_ Missive kennisgeving aan FD
    _-_ Missive alsboven van RvSt
    Decb 30 18 Adres 1e Kamer der StGenl. met de aangenomen wet
_-_ Fiat executie
    Staatsblad nr 334
  Octb 5 1 Rappt FD 1 Octb nr 37 tot vaststelling van eenge
    bepalingen nopens de bezoldiging van de klerken
    en bedienden bij het Pensioenfonds voor weduwen
    en Weezen van Burgerlijke Ambtenaren
    Per missive FD eenige inlichtingen gevraagd
    alvorens de voordracht aan H.M. voor te leggen
  Octb 15 35 Rappt FD 9 Octb nr 98 aan Dirs ger. 5 Octb
    _-_ de voordracht aan H.M. voor te leggen. Octb 16 42
_-_ Besluit fiat ___
Vervolg op bladz 1383

1383 [R] Pensioenfonds voor weduwen en weezen van burgerlijke Ambtenaren - 1903/Octb/17 #5

    Vervolg van bladz 1382 1383 Dm & N Pensoenfonds voor Weduwen en Weezen van burgerlijke Ambtenaren
  17 5 Rappt RvSt 16 Octb nr 97, aan Dirs om terugzending
    van het advies RvSt dd 13 Octb ll nr 13, ter verbete ring Zie 20 Octb 1903 bladz 1382
    _-_ Per missive het advies aan RvSt toege zonden.
  19 9 Rappt RvSt 19 Octb nr 99, ger 17 Octb nr 5
_-_ Notificatie het advies te zenden aan FD om eaa
  17 10 Rappt FD 9 Octb nr 104, aanbieding van een
    van de Alg. Rek. terugontvangen exemplaar
    der door dat College opgenomen gesloten
    Rekening van ontvangsten en uitgaven
    wegens het Pensioenfonds voor Weduwen en
    Weezen van burgerlijke Ambtenaren over
    het dienstjaar 1901 en machtiging om dat
    stuk aan den Voorzitter van de Tweede Kamer
    der StGenl ter mededeeling aan die Ver gadering te doen toekomen.
_-_ Fiat missive
  10 72 Rappt FD 2 Novb nr 53, tot beschikbaarstelling
    van gelden op de begrooting van uitgaven
    van het Pensioenfonds voor Weduwen en Wee
    zen van Burgerlijke Ambtenaren, dienst
    1903, tot voldoening van de Weduwen C.
    Kempeners of Kempeneers geboren L. Govers
    en J. Hoitema geboren L.F. Bijlsma, nog toe
    komend pensioen over het tijdvak van 1 Juli 1893 t/m 31 Decb 1901.
_-_ Besluit fiat
  28 44 Rappt FD 24 Novb nr 35, alsboven voor de voldoening
    der kosten van aankoop van een aan het gebouw van
    het Pensioenfonds voornd. grenzend perceel en tot
    het doen van af en overschrijvingen op meergemelde be grooting
_-_ Besluit fiat ___

1384 [L] Onteigening ten algemeenen nutte - 1903/Jan/12 #31/32

    1384 1903 Dm & N Onteigening ten algemeenen nutte
    Jan 12 31, Adressen 1e Kamer der StGenl met de aangenomen
    wetten tot verklaring aan het algemeen nut der onteigening
    1e van eigendommen nodig voor verrui | Zie
    ming van de Gouwe onder Boskoop
    2e voor het bouwen van een wagenwerk
    plaats en daarmeede in verband staande werken te Amersfoort
    _-_ Fiat executie
    Statsbladen 7 en 8. ___
    Jan 12 33 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen
    wet tot intrekking van de wet tot ontei
    gening ten behoeve van een locaalspoor
    weg van Amsterdam naar Haarlem.
    _-_ Fiat executie
    Staatsblad nr 9
  Jan 13 37 Rappt WD 7 Jan nr 209, tot aanwijzing van
    de perceelen welke onteigend moeten worden
    voor de verbetering van de Oude Vaart Zie en de Noksloot
_-_ Besluit fiat
  Jan 27 65 Rappt WD 24 Jan nr 238, om machtiging om
    bij den RvSt de overweeging aanhangig te ma
    ken van een wetsontwerp tot onteigening ten
    algemeenen nutte voor de Stichting van een
    post en telegraafkantoor met directeurswoning te Zwolle
    _-_ Fiat missive
  Feb 19 69 Rappt RvSt 17 Feb nr 26, ger. 27 Jan nr 65
_-_ WD om eaa
  Maart 9 36 Rappt WD 5 Maart nr 735, ger 19 Feb nr 69
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGenl
    37
_-_ Missive kennisgeving aan WD
    38
_-_ Missive alsvoren aan RvSt.
  Sept 7 12 Rappt WD 29 Aug nr 3174, om machtiging tot intrek
    king van bovenst. wetsontwerp.
_-_ Fiat missive ___
Vervolg op bladz 1385

1385 [R] Onteigening ten algemeenen nutte - 1903/Jan/28 #23

    Vervolg van bladz 1384 1385 Dm & N Onteigening ten algemeenen nutte.
  28 23 Rappt WD 26 Jan l.W, om machtiging om bij den
    RvSt de overweging aanhangig te maken van
    een wetsontwerp tot verklaring van het alge
    meen nut der onteigening ten behoeve van
    het maken van een stationsemplacement
    voor den Westlandschen Stoomtramweg
    te Monster en van verbetering en verbreding van dien tramweg

_-_ Fiat missive
  5 5 2 Rappt RvSt 3 Feb nr 20, ger 28 Jan nr 23
  16 25 Rappt WD 12 Feb nr 293, ger 5 Feb nr 52
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGenl
    26
_-_ Missive kennisgeving aan WD 27
_-_ Missive alsvoren aan RvSt Zie 27 April 1904 nr 10 bladz 1554
    2 1819 Adressen 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet
    ten verklarende het algemeen nut der onteigening
    33 1e van eigendommen noodig voor de verbreeding Zie 30 Juni 1903
    van de Domsteeg en de korte Jansstraat te Utrecht nr 44 bladz 1521
    2e van eigendommen noodig voor het bestraten van Zie 11 Novb 1902
    een gedeelte der Hobbemastraat te s Gravenhage nr 11 bladz 1524
    3e ten behoeve van het gedeelte Njkerk-Bar Zie 26 Juli 1902
    neveld van een spoorweg Nijkerk-Ede. nr 20 bladz 1522
_-_ Fiat executie
    Staatsbladen nrs 48, 49 en 59 ____
  4 51 Rappt WD 30 Jan / B tot intrekking van
    /52 het K.B. van 13 Januari 1903 n2 37 en tot / bladz 1384
    aanwijzing van perceelen welke onteigend
    moeten worden voor de verbetering van de Oude Vaart en de Noksloot.
_-_ Besluit fiat ____
Vervolg op bladz 1386

1386 [L] Onteigening ten algemeenen nutte - 1903/Feb/23 #145

    1386 Vervolg van bladz 1385 1903 Dm & N Onteigening ten algemeenen nutte
  Feb 23 145 Rappt WD 19 Feb nr 227, om machtiging om
    bij den RvSt de overweging aanhangig te
    maken van een wetsontwerp tot verklaring
    van het algemeen nut der onteigening
    ten behoeve van een spoorweg van Egmond
    aan Zee over Alkmaar naar Bergen.
_-_ Fiat missive
  Maart 27 43 Rappt RvSt 24 Maart nr 22 ger 23 Feb nr 145
_-_ WD om eaa
  April 3 4 Rappt WD 2 April lB, ger. 27 Maart nr 43
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGenl.
    5
_-_ Missive kennisgeving aan WD
    6
_-_ Missive alsboven aan RvSt
    Juni 29 21 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet
_-_ Fiat executie
    Staatsblad nr 169. ___
  Feb 28 31 Rappt WD 26 Feb l ll, alsboven ten behoe
    ve van een spoorweg van Stadskanaal naar Zuidbroek.
  _-_ Fiat missive Maart 27 44 Rappt RvSt 24 Maart nr 15, ger. 28 Feb n 31
_-_ WD om eaa
  _-_ April 3 7 Rappt WD 2 April l.C. ger. 27 Maart nr 44
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGenl
    8
_-_ Missive kennisgeving aan WD
    9
_-_ Missive alsvoren aan RvSt
    Juni 29 23 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet
_-_ Fiat executie. Staatsblad nr 171 __
  Maart 16 33 Rappt WD 6 Maart nr 214, tot aanwijzing van
    de perceelen die onteigend moeten worden
    voor den aanleg van een spoorweg van Almelo naar Coevorden.
_-_ Besluit fiat ___
Vervolg op bladz 1387

1387 [R] Onteigening ten algemeenen nutte - 1903/Maart/19 #14

    Vervolg van bladz 1386 1387 Dm & N Onteigening ten algemeenen nutte
  19 14 Rappt WD 17 Maart l.K, tot aanwijzing van de
    perceelen die voor den aanleg van een spoorweg
    van Assen naar Stadskanaal moete ontei gend worden.
_-_ Besluit fiat
  20 39 Rappt WD 17 Maart nr 217, om machtiging om
    bij den RvSt de overweging aanhangig te
    maken van een wetsontwerp tot verklaring
    van het algemeen nut dat onteigening ten
    behoeve van de uitbreiding van het station Ass.
  _-_ Fiat missive 13 74 Rappt RvSt 31 Maart nr 19, ger. 20 Maart nr 39
_-_ WD om eaa
  17 53 Rappt WD 9 April nr 195, ger. 3 April nr 74
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGenl.
    18 12
_-_ Missive kennisgeving aan WD
    13
_-_ Missive alsvoren aan RvSt
    29 20 Adres 1e Kamer der StGenl. met de aangenomen wet.
_-_ Fiat executie
    Staatsblad nr 168 ___
  20 40 Rappt WD 17 Maart nr 220, alsboven ten
    behoeve van een spoorweg van Dinxperlo naar Varseveld.
  3 75 Rappt RvSt 31 Maart nr 18, ger. 20 Maart nr 40.
_-_ WD om eaa
  17 54 Rappt WD 9 April nr 196, ger, 3 April nr 75
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGenl.
    18 14
_-_ Missive kennisgeving aan WD
    15
_-_ Missive alsvoren aan RvSt
    29 19 Adres 1e Kamer der StGenl. met de aangenomen Wet
_-_ Fiat executie
    Staatsblad nr 167 ___
    ____
Vervolg op bladz 1388

1388 [L] Onteigening ten algemeenen nutte - 1903/April/9 #35

April 9 35 Rappt WD 6 April l.R. om machtiging om bij
    den RvSt de overweging aanhangig te ma
    ken van een wetsontwerp, betreffende ont
    eigening van eigendommen noodig voor
    de verbetering van de rivier de Vecht in
    Overijssel, in de gemeenten Stad-Ommen
    Ambt-Ommen, Stad Hardenberg en Ambt Hardenberg.

_-_ Fiat missive
  Mei 9 19 Rappt RvSt 5 Mei nr 16 ger 9 April nr 35
_-_ WD om eaa
  Mei 1926 Rappt WD 14 Mei nr 188, ger 9 Mei nr 19
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGenl
    20 2
_-_ Missive kennisgeving aan WD 3
_-_ Missive alsvoren aan RvSt.
    Juli 23 55 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet
_-_ Fiat executie
    Staatsblad nr 229 ___
    ____
  April 9 36 Rappt WD 7 April l.A, alsboven tot verklaring
    van het algemeen nut der onteigening ten
    behoeve van een spoorweg van Coevorden
    naar Gasselternijeveen
_-_ Fiat missive
  Mei 9 18 Rappt RvSt 5 Mei nr 17, ger 9 April nr 36
_-_ WD om eaa
  Mei 19 27 Rappt WD 14 Mei nr 233, ger 9 Mei nr 18
    _-_ Boodschap aan Tweede Kamer der StGenl
    20 4
_-_ Missive kennisgeving aan WD
    _-_ Missive alsvoren aan RvSt
    Juni 29 22 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet
_-_ Fiat executie Staatsblad nr 170
  April 23 30 Rappt BD 20 April nr 2617, tot aanwijzing van per
    ceelen die onteigend moeten woorden voor de verbreding
    van de Domsteeg em de Korte Jansstraat te Utrecht
_-_ Besluit fiat __
Vervolg op bladz 1389

1389 [R] Onteigening ten algemeenen nutte - 1903/April/27 #70

    Vervolg van bladz 1388 1289 Dm & N Onteigening ten algemeenen nutte.
    27 70 Adres 1e Kamer der StGenl. met de aangenomen wet
    tot verklaring van het algemeen nut der ont
    eigening ten behoeve van een nieuwe grens
    station bij Baarle-Nassau Zie 7 Novb 1902
    _-_ Fiat executie 11 baldz 1524
    Staatsblad nr 13
  4 1 Rappt WD 30 April l. D, om machtiging om bij
    den RvSt de overweging aanhangig te maken
    van eene voordracht met OB tot aanwijzing
    van de perceelen, welke onteigend moeten
    worden voor den aanleg van den westelijken
    ringdijk ten behoeve van de droogmaking
    en verkaveling van een deel van het water
    schap Mastenbroek genaamd de Koekoek
    het Zwijnsleger en de Hagens onder de gemeen
    ten IJsselmuiden en Grafhorst, volgens de
    bij K.B. van 28 Maart 1872 nr 5 verleende
    vergunning tot vervening, bedijking en
    droogmaking dier gronden.
_-_ Fiat missive
  14 2 Rappt RvSt 12 Mei nr 31 ger. 4 Mei nr 1
_-_ WD om eaa
  16 27 Rappt WD 14 Mei lF. ger. 14 Mei nr 2
_-_ Besluit fiat
    Staatsblad nr 72 ___
    ___
    _-_ Missive aan RvSt met exempl. Stbl en copie rappt
  20 34 Rappt BD 16 Mei, nr 3666, tot aanwijzing van
    de perceelen die onteigend moeten worden
    voor het bestraten van een gedeelte der
    Hobbemastraat te s Gravenhage.
    _-_ Besluit fiat ___
Vervolg op bladz 1390

1390 [L] Onteigening ten algemeenen nutte - 1903/Juni/5 #25

    1390 Vervolg van bladz 1389
    1903 Dm & N Onteigening ten algemeenen nutte
  Juni 5 25 Rappt WD 30 Mei lL, om machtiging om bij
    den RvSt de overweging aanhangig te maken
    van een wetsontwerp tot verklaring van het
    algemeen nut der onteigening ten behoeve
    van de uitbreiding van het Station Haar
    lem en de uitvoering van daarmede in
    verband staande werken
_-_ Fiat missive
  Juli 6 29 Rappt RvSt 30 Juni nr 15, ger. 5 Juni, nr 25
_-_ WD om eaa
  Sept 4 21 Rappt WD 29 Aug lK.K. ger 6 Juli nr 29
    _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGenl
    5 4
_-_ Missive kennisgeving aan WD
    5
_-_ Missive alsvoren aan RvSt
    Novb 30 33 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet
_-_ Fiat executie Staatsblad nr 291 ____
  Juni 9 23 Rappt WD 4 Juni l F., alsboven ten be
    boeve van een spoorweg van Middelburg
    naar Domburg met een zijtak van Kou
    dekerke naar Vlissingen
_-_ Fiat missive
  Juli 6 28 Rappt Rvst 30 Juni n 16 ger. 9 Juni n 23
_-_ WD om e&a

1391 [R] Onteigening ten algemeenen nutte - 1903/Juni/11 #48 [Juni moeilijk leesbaar]

    Vervolg van bladz 1390. 1391 Dm & N Onteigening ten algemeenen nutte
    leg van eene nieuwe brug over het Noord
    zeekanaal in den Staatsspoorweg van den
    Helder naar Amsterdam en voor verlegging
    van den Spoorweg tuschen Zaandam en Amsterdam.
_-_ Besluit fiat ____
Vervolg op bladz 1392

1392 [L] Onteigening ten algemeenen nutte - 1903/Sept/4 #26


1393 [R] Onteigening ten algemeenen nutte - 1903/Novb/10 #62


1394 [L] Domeinen - 1903/Jan/12 #41/43


1395 [R] Domeinen - 1903/Maart/13 #23


1396 [L] Domeinen - 1903/Maart/25 #52


1397 [R] Domeinen - 1903/April/24 #5


1398 [L] Domeinen - 1903/Mei/5 #96


1399 [R] Domeinen - 1903/Juli/14 #46


1400 [L] Domeinen - 1903/Aug/25 #26


1401 [R] Domeinen - 1903/Novb/2 #66